Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-84 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMOS PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio     d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216, 28 punkto 2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Trakų r. Aukštadvario gimnazijos 2020-02-11 raštą Nr. D2-31 „Dėl atestacijos programos pakeitimų, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122 „Dėl Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programos patvirtinimo“ patvirtintą programą:

1. 2 eilutėje 9 stulpelyje „Atestacijos data“ vietoj „2019 m. IV ketvirtis“ įrašyti „2020 m. II ketvirtis“.

2. Papildyti  Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122 „Dėl Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programos patvirtinimo“ patvirtintą programą 3 eilute ir išdėstyti ją taip:

 

Eil..Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Moko-masis dalykas

Turima kvalifika-cinė

kategorija

Kvalifika-cinės

katego-rijos

įgijimo data

Siekia-ma kvali-fikacinė katego-rija

Atestaci-jos data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Donatas

Stasiūnas

LVA

VPU

VPU

 

 

Pedagogų profesinės raidos centras

Zooin-žinierius

Biologija

Filologi-jos bakalau-ro ir mokyto-jo

Anglų kalbos mokyto-jas

Anglų kalba

Vyresnysis anglų kalbos mokytojas

2003 m.

Anglų kalbos mokyto-jo

meto-dininko

 

2020 m.

IV ketvirtis

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMOS PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 8 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojams įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Pakeisti Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programą, patvirtintą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Šiuo metu galioja Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122 patvirtinta Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programa.

Atsižvelgiant į Trakų r. Aukštadvario gimnazijos prašymą ir argumentuotus paaiškinimus dėl pakeitimų, siūloma patvirtinti pakeitimus šios gimnazijos programoje.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderinta.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

          5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nesitikima. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos vadovas, atsižvelgdamas į atestacijos programoje numatytus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos terminus, galės racionaliau planuoti turimų lėšų panaudojimą.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Padidės mokymo lėšų poreikis darbo užmokesčiui mokytojams, įgijusiems aukštesnes kvalifikacines kategorijas.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Sprendimo projekto metu vyko konsultacijos su Trakų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus darbuotojais.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktoriui, Švietimo skyriaus vedėjui.

            Pridedama:

            1. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122, lyginamasis variantas.

Švietimo skyriaus vedėja                                                                    Dalia Dzigienė

 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                             Natalija Šidlauskienė

 


Lyginamasis variantas

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-122

 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ

2018-2020 M. ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis

dalykas

Turima kvalifikacinė

kategorija

Kvalifikacinės

kategorijos

įgijimo data

Siekiama

kvalifikacinė

kategorija

Atestacijos data

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ona

Lemežienė

VVPI

Buities kultūros instruktorius

Technologijos

Metodininko

2003 m.

Mokytojo eksperto

2018 m. IV ketvirtis

2.

Rasa

Žuklienė

Šiaulių universitetas

Specialioji pedagogika (specializacija

logopedija ).

Pagalbos mokiniui specialistė-logopedė

Pagalbos mokiniui specialisto-logopedo

2016m.

Vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto -logopedo

2019 m. IV ketvirtis

 

2020 m. II ketvirtis

3.

Donatas

Stasiūnas

LVA

VPU

VPU

 

 

Pedagogų profesinės raidos centras

Zooinžinierius

Biologija

Filologijos bakalauro ir mokytojo

Anglų kalbos mokytojas

Anglų kalba

Vyresnysis anglų kalbos mokytojas

2003 m.

Anglų kalbos mokytojo

metodininko

 

 

 

2020 m.

 IV ketvirtis

SUDERINTA                                      SUDERINTA                                      SUDERINTA                                        SUDERINTA

Gimnazijos tarybos                              Mokytojų tarybos                                Direktoriaus Arūno Valančiausko        Gimnazijos darbo tarybos

2018 m. kovo 5  d.                               2018 m. kovo 14 d.                              2018 m. kovo 14 d.                               2018 m. kovo 22  d.

nutarimu (prot. Nr.7 )                           nutarimu (prot. Nr 2. )                         įsakymu Nr. V1-36                               Nutarimu (protokolas Nr 1.)

Gimnazijos mokytojų atestacijos komisijos 2018 m. kovo 23 d. posėdžio protokolas Nr.1 , komisijos pirmininkas Arūnas Valančiauskas

 

 

SUDERINTA                       SUDERINTA                                        SUDERINTA                                             SUDERINTA

Trakų r. Aukštadvario       Trakų r. Aukštadvario                         Trakų r. Aukštadvario                             Trakų r. Aukštadvario

gimnazijos tarybos              gimnazijos mokytojų tarybos              gimnazijos direktoriaus                            gimnazijos profsąjungos komiteto posėdžio               2019-12-27                                              2019-12-30                                                  komiteto 2019-11-11

2019-12- 16                          protokolu Nr. 4                                      įsakymu Nr. V1-164                    .              protokolu Nr. 8                                                                                                                                             

protokolu  Nr. 5

 

 

Aukštadvario  gimnazijos mokytojų atestacijos komisijos 2019-12-30 d., posėdžio protokolas Nr. 1, komisijos pirmininkas Arūnas Valančiauskas

 

 

______________

 

 

Į pradžią