Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-85 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                        Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio     d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216, 28.2 punktu ir atsižvelgdama į Aukštadavrio mokyklos-darželio 2020-01-31 Prašymą Nr.SD-7 „Dėl.atestacijos programos patvirtinimo“, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2020-02-24 Prašymą Nr. D3-9 „Dėl norinčių atestuotis Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos mokytojų įtraukimo į atestavimo programą“, Onuškio vaikų darželio 2019-12-04 Prašymą Nr. SD-59 „Dėl logopedo kvalifikacinės kategorijos kėlimo“ ir Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio 2020-01-16 raštą Nr. D2-2 „Dėl Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos papildymo“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programų patvirtinimo“ patvirtintas programas:

1. 1.6 punktu patvirtintą Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programą papildant 3, 4, 5 eilutėmis ir išdėstyti jas taip:

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis

dalykas

Turima

kvalifikacinė

kategorija

Kvalifi-kacinės kategorijos įgijimo data

Siekia-

ma kvali-

fikacinė kategorija

Ates-tacijos data

Moky-mo įstaiga

Specialybė/

kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Loreta Mackevič

VDU

 

 

 

 

 

 

 

VDU

 

 

 

 

 

LEU

Lenkų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2007 m.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa, 2019 m.

Anglų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2015 m.

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis ugdymas

 

 

 

 

Anglų kalba

Lenkų kalbos mokytoja

 

 

 

 

Pradinio ugdymo mokytoja

 

 

 

Anglų kalbos mokytoja

2007-06-28

 

 

 

 

 

2019-02-15

 

 

 

 

2015-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytojo

 

Anglų kalbos vyr. mokytojo

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. I pusm.

 

 

 

2020 m. I pusm.

4.

Ana Kliukoit

VPU

 

 

 

 

 

 

LEU

 

Technologijos ir dailės studijų programa, bakalauro laipsnis, 2010 m.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Technologijų ir dailės mokytoja

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2010-06-22

 

 

 

 

2016-02-26

 

 

 

 

 

 

Priešmo-kyklinio ugdymo mokytojo metodinin-ko

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. I pusm.

5.

Agnieška Matačina

VPU

Lenkų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2007 m.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa, 2017 m.

 

 

 

 

 

 

 

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

Lenkų kalbos mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytojo

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. I pusm.

                 2. 1.15 punktu patvirtintą Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programą papildant 3 eilute ir išdėstyti ją taip:

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis

dalykas

Turima

kvalifikacinė

kategorija

Kvalifika-cinės kategorijos įgijimo data

Siekia-

ma kvali-

fikaci-nė kate-gorija

Ates-tacijos data

Moky-mo įstaiga

Specialybė/

kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Jolanta Vaičiūnienė

Vil-niaus Edu-kolo-gijos uni-versi-tetas

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras/ socialinė pedagogė ir dalyko pedagogikos (etikos) mokytoja

Socialinė pedagogi-ka ir etika

Socialinė pedagogė

2018-06-20

 

Vyr. social-inio peda-gogo

2020 m.

 

                 3. 1.19 punktu patvirtintos Trakų r. Onuškio vaikų darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos 4 eilutės:

                 3.1. 8 stulpelį „Siekiama kvalifikacinė kategorija“ papildyti įrašant „Logopedas metodininkas“;

                 3.2. 9 stulpelį „Atestacijos data“ papildyti įrašant „2020 m. II pusm.“.

                 4. 1.22 punktu patvirtintą Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programą papildant 2 eilute ir išdėstyti ją taip:

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis

dalykas

Turima

kvalifikacinė

kategorija

Kvalifika-cinės kategorijos įgijimo data

Siekia-

ma kvali-

fikaci-nė kate-gorija

Ates-tacijos data

Moky-mo įstaiga

Specialybė/

kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Eva Baranovs-ka

LEU

Mokytojas

Ikimokyk-linio ir pradinio ugdymo

Mokytojas

2014 m.

Vyr. moky-tojo

2020 m.

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Regina ŽukienėSPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-10

Trakai

 

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

            Pakeisti Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“, Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos, Trakų r. Onuškio vaikų darželio ir Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

            Šiuo metu galioja Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programų patvirtinimo“.

            Atsižvelgiant į 4 švietimo įstaigų direktorių pateiktus 2019 m. gruodžio mėn.–2020 m. vasario mėn. pateiktus prašymus, kuriuose siūloma pakeisti 2018 m. patvirtintas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programas, įrašant keletą mokytojų, norinčių atestuotis 2020 m. Todėl sprendimo projekte siūloma papildyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programas: Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos trimis mokytojais, Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ viena socialine pedagoge, Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio viena mokytoja, Onuškio vaikų darželio dėl logopedės Agnės Žiedielienės, norinčios įgyti logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją 2020 m. II pusmetyje.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

            Suderinta.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:           Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

            Neigiamų pasekmių nesitikima. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planavimas sudaro galimybę reguliuoti mokytojų atestacijos srautus, planuoti ir racionaliai panaudoti turimas lėšas.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

            Kuo aukštesnė mokytojų kvalifikacija, tuo didesnės Mokymo lėšų išlaidos. Gimnazijos ir mokyklų direktoriai, teikdami prašymus dėl programų pakeitimo, atsižvelgė į turimus Mokymo lėšų darbo užmokesčio fondus.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

   Sprendimo projekto metu vyko konsultacijos su Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų bei Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrių vedėjais.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

            Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Aukštadvario darželio-mokyklos „Gandriukas“, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos, Onuškio vaikų darželio ir Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio direktoriai.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Aukštadvario mokyklos-darželio, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos, Onuškio vaikų darželio, Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio direktoriams, Švietimo skyriaus vedėjui.

 

PRIDEDAMA: 1. Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32, lyginamasis variantas.

2. Trakų r. Onuškio vaikų darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32, lyginamasis variantas.

3. Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32, lyginamasis variantas.

4. Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 metų atestacijos programos, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32, lyginamasis variantas.

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                Dalia Dzigienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Žukienė, tel. (8 528)  55 603, el. p. regina.zukiene@trakai.lt

 

 

 


                                                                                                                                                                                    Lyginamasis variantas

                                                                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

Trakų rajono  savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32

 

TRAKŲ R. PALUKNIO LONGINO KOMOLOVSKIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ

2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas (pareigybė)

Turima kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos įsigijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos data

Mokymo įstaiga

Kvalifikacija/

specialybė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Evelina Solovjova

VPU

Lietuvių filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis,

2010 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

2016-06-23

MM

Lietuvių kalba ir literatūra

2018 m.

I pusm.

2.

Angelina Naruševičienė

LEU

Biologijos studijų programa, bakalauro laipsnis

2014 m.

Biologija

Biologijos mokytoja

2014-09-02

VM

2018 m.

II pusm.

3.

Loreta Mackevič

VDU

 

 

 

VDU

 

 

LEU

Lenkų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2007 m.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa, 2019 m.

Anglų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2015 m.

 

 

 

 

Pradinis ugdymas

 

Anglų kalba

Lenkų kalbos mokytoja

 

 

Pradinio ugdymo mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

2007-06-28

 

 

 

2019-02-15

 

 

 

2015-06-03

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytojo

Anglų kalbos vyr. mokytojo

 

 

 

 

2020 m.

I pusm.

 

2020 m.

I pusm.

4.

Ana Kliukoit

VPU

 

 

 

 

 

LEU

Technologijos ir dailės studijų programa, bakalauro laipsnis, 2010 m.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Technologijų ir dailės mokytoja

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2010-06-22

 

 

 

 

 

2016-02-26

 

 

 

 

 

 

Priešmo-kyklinio ugdymo mokytojo metodininko

 

 

 

 

 

 

2020 m.

I pusm

5.

Agnieška Matačina

VPU

Lenkų filologijos studijų programa, bakalauro laipsnis, 2007 m.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa, 2017 m.

 

 

 

 

Pradinis ugdymas

 

Lenkų kalbos mokytoja

 

 

Pradinio ugdymo mokytoja

2007-06-28

 

 

 

2017-02-27

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytojo

 

 

 

 

2020 m.

I pusm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA:                                                SUDERINTA:                                                            SUDERINTA:

Mokyklos tarybos 2017 m.                             Mokytojų  tarybos 2017 m.                             Direktoriaus 2017 m. lapkričio 20 d.

lapkričio 16 d.                                                 rugpjūčio 31 d.                                                Įsakymu Nr. VI-179

nutarimu (prot. Nr. 4)                                      nutarimu (prot. Nr. 5)

 

 

SUDERINTA:                                               SUDERINTA:                                               SUDERINTA:

Mokyklos tarybos 2020 m.                           Mokytojų tarybos 2020 m.                           Direktoriaus 2020 m. vasario 19 d.

sausio 23 d. nutarimu (prot. Nr. 4)              vasario 10 d. nutarimu (prot.. Nr. 1)           įsakymu Nr.V1-17

Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos mokytojų atestacijos komisijos 2017 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokolas Nr. 4, komisijos pirmininkė Liudmila Narkevič

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyginamasis variantas

PATVIRTINTA

Trakų rajono  savivaldybės tarybos  2018 m.   sprendimu Nr. S1E-32

 

TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018–2020 METŲ  ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

        data

mokymo įstaiga

specialybė/ kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Aušra Kmieliauskienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija (bakalauras)

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2014-02-04

Mokytoja metodininkė

2020 m.

2.

Ona Stankevičienė

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio auklėjimo specialybė, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo gr. auklėtoja

Auklėtoja

1992-06-20

Vyr. auklėtoja

2020 m.

3.

Laima Žilionienė

Lietuvos konservatorija

Choro dirigentės, chorinių disciplinų dėstytojos kvalifikacija

Muzikos mokytoja metodininkė

 

 

 

Muzikos mokytoja metodininkė

2012-12-19

Protokolas Nr. AP-2

-

-

 

4.

Agnė Žiedelienė

Šiaulių universitetas

2014 m.

 

2017 m.

Specialioji pedagogika-logopedija (bakalauras)

Socialinės pedagogikos magistro laipsnis

Spec. pedagogė-logopedė

Specialiojo pedagogo-logopedo kvalifikacija,

specielizacija-logopedija

Socialinė pedagogika

2014-06-26

 

 

2017-06-22

Vyr. logopedė

 

Logopedo metodininko

2018 m.

 

2020 m. II pusm.

 

SUDERINTA                        

mokyklos tarybos 2018 m. sausio

26 d.

nutarimu (prot. Nr. 1)

 

SUDERINTA                        

mokytojų tarybos 2018 m. sausio.

26 d.

nutarimu (prot. Nr. 2)

 

SUDERINTA                        

Direktorės Marijonos

Buividavičienės

2018 m. sausio 26 d.

Įsakymu Nr. VK-8

SUDERINTA

mokyklos darbuotojų atstovas

Aušra Kmieliauskienė

(pavardė, v.)

2018 m. sausio 26 d.

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA                                           SUDERINTA                                                SUDERINTA

mokyklos tarybos 2020 m.                     mokytojų tarybos 2020 m.                       Direktorės Marijonos                    mokyklos darbuotojų atstovas

sausio 20 d.                                              sausio 31 d.                                                Buividavičienės                                  Aušra Kmieliauskienė

nutarimu (prot. Nr. DT- 1.1.)                nutarimu (prot. Nr. MT-2)                      2020 m. sausio 31 d.                          2020 m. sausio 31 d.

                                                                                                                                    įsakymu Nr. VK-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyginamasis variantas

 

                                                                                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                            Trakų rajono  savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                            2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. S1E-32

 

 

 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO MOKYKLOS-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas

Turima kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos data

mokymo įstaiga

specialybė/ kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

Dalytė Laukaitienė

Vilniaus pedagoginis universitetas

Pradinio ugdymo pedagogika/ pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

2000-03-21

Mokytojas metodininkas

2020 m.

2018 m.

2.

Jolanta Bartaševičienė

Marijampolės aukštoji pedagogikos mokykla; Šiaulių universitetas

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras/ Pradinių klasių mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

2006-12-14

Mokytojas

metodininkas

2020 m.

2019 m

3.

Jolanta Vaičiūnienė

Vilniaus Edukologijos universitetas

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras/ socialinė pedagogė ir dalyko pedagogikos (etikos) mokytoja

Socialinė pedagogika ir etika

Socialinė pedagogė

2018-06-20

 

Vyr. socialinio pedagogo

2020 m.

 

SUDERINTA                        

Mokyklos tarybos

2017  m. gruodžio 14 d.

Nutarimu (prot. Nr. 7)

 

SUDERINTA                       

Mokyklos tarybos

2020  m. sausio  28  d.

nutarimu, prot. Nr. 1

 

SUDERINTA                        

Mokytojų tarybos

2017 m. gruodžio 14 d.

nutarimu (prot. Nr. 5)

 

SUDERINTA                       

Mokytojų tarybos

2020 m. sausio 22 d.

nutarimu, prot. Nr. 1

 

SUDERINTA                        

Direktorės Vilės Lauruševičienės

2017 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. V- 67

 

SUDERINTA                       

Direktorės Vilės Lauruševičienės

2020 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. V- 5

SUDERINTA

Darbo tarybos pirmininkė

Laura Žilionytė

2017 m. gruodžio 29 d.

 

SUDERINTA

Darbo tarybos pirmininkė

Laura Žilionytė

2020 m. sausio 31 d.

 

 

 

Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ mokytojų atestacijos komisijos 2017 m. gruodžio 15 d. posėdžio protokolas Nr. 1,

komisijos pirmininkė Vilė Lauruševičienė.

 

Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ mokytojų atestacijos komisijos 2020 m. sausio 31 d. posėdžio protokolas Nr. 1,

komisijos pirmininkė Vilė Lauruševičienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyginamasis variantas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimu

Nr. S1E-32

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018-2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

        data

mokymo įstaiga

kvalifikacija/ specialybė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Svetlana Šatevičienė

 

 

 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis - darželis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

1999 m.

Mokytoja metodininkė

2018 m. IV ketvirtis

2.

Eva Baranovska

LEU

Mokytoja

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

Mokytojas

 

2014 m.

Vyr. mokytojo

 

2020 m.

 

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2017 m. gruodžio 27 d.

nutarimu (prot. Nr. 2)

SUDERINTA

Mokytojų tarybos

2017 m. rugsėjo 27 d.

nutarimu (prot. Nr. 2)

SUDERINTA

Direktoriaus Svetlanos Golovač

2017 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. V-30

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos Mokytojų atestacijos komisijos 2017-12-28 posėdžio protokolas Nr. 2, komisijos pirmininkė Ramutė Karpovičienė

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA                                                                        SUDERINTA 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų                                  Trakų r. Senųjų Trakų vaikų                                  Trakų r. Senųjų Trakų vaikų

Lopšelio-darželio tarybos                                         lopšelio-darželio                                                         lopšelio-darželio

2020 m. sausio 16 d. nutarimu                                 Mokytojų tarybos                                                      direktorės Svetlanos Golovač

(protokolas Nr. 1)                                                      2019 m. gegužės 23 d. nutarimu                               2019 m. gegužės 23 d.

                                                                                    (protokolas Nr. 2)                                                      Įsakymu Nr. V-18

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokytojų atestacijos komisijos 2019 m. gruodžio 30 d. posėdžio protokolas Nr. 3, komisijos pirmininkė Ramutė Karpovičienė

Į pradžią