Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-95 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL šeimos stiprinimo Trakų rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo 

 

2020 m.                 d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu bei  6 straipsnio 44 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. S1E-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės tarybos Šeimos komisijos 2020-03-09 protokolo nutarimą Nr. 108, bei siekdama užtikrinti šeimos stiprinimo veiksmų koordinavimą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Nustatyti šiuos šeimos stiprinimo Trakų rajono savivaldybėje prioritetus:

1.1.    Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas vykdant šeimos būklės monitoringą Trakų rajone.

1.2.    Šeimų švietimas, naujų paslaugų plėtra ir jų prieinamumo užtikrinimas.

1.3.    Sveikatos raštingumo ugdymas skatinant sveiką gyvenseną ir žalingų įpročių prevenciją.

1.4.    Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.

2. Pavesti Trakų rajono savivaldybėje organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šių prioritetų įgyvendinimą Trakų rajono savivaldybės šeimos komisijai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

Ramunė Zarembienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL šeimos stiprinimo Trakų rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo     d.

Trakai

 

1.    Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2018 m. kovo 1 d. Šio įstatymo tikslas – sudaryti teisines ir organizacines prielaidas stiprinti šeimos institutą, įtvirtinti šeimos politikos įgyvendinimą užtikrinančias institucijas, apibrėžti jų pagrindines funkcijas ir numatyti šeimos stiprinimo organizavimą taikant šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemą. Savivaldybės kompetencija šeimos politikos srityje nustatyti šeimos stiprinimo Trakų rajono savivaldybėje prioritetus. Šeimos politikos stiprinimo prioritetus tvirtina Savivaldybės Taryba.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:    

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos netaikomos.

3.      Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybės taryba nustato šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetus.

4.    Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Šiam sprendimui nereikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

5.    Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamo priimto projekto pasekmių nenumatoma.

6.    Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektas nereikalauja.

7.    Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Suderinta su Trakų rajono savivaldybės administracija.

8.    Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

9.    Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės šeimos komisijos nariams.

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                Danutė Zalieckienė

                                                           

 

 

Socialinės paramos skyriaus                                                                           

Socialinių paslaugų poskyrio                                            

vyriausioji specialistė                                                                                      Ramunė Zarembienė

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               

Į pradžią