Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-77 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

 

2020 m.            d.  Nr. SPE-

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į nuomininko A. S. (duomenys neskelbiami) 2019 m. lapkričio 12 d. prašymą, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Atleisti A. S. nuo socialinio būsto, esančio Ežero g. 6-44, Lentvario m., Trakų r. sav., nuomos mokesčio vienerių metų laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

2. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Onutė Repečkienė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-06

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: pagal gautą nuomininko A. S. (duomenys neskelbiami) 2019-11-12 prašymą, įgyvendinti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

A. S. pranešė, kad nuo 2019-09-01 iki 2021-02-28 mokosi VšĮ Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ Druskininkų filiale dieniniame skyriuje, todėl pareiškėjas nuolat negyvena nuomojamame socialiniame būste. A. S.  paskirta socialinė pašalpa nuo 2020-01-01 iki 2020-04-01 po 125 Eur/mėn.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 21 straipsnio 2 dalis nustato: „Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita privalo sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam šeimos asmeniui (šeimos atveju – vienam  šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1,5 VRP dydžio, jeigu savivaldybės taryba nenustato didesnės vertinamų pajamų, tenkančių vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, ribos.“

 2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

4 Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.                                                                                                                                               

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos pasekmės - nėra; neigiamos pasekmės – savivaldybei nebus mokamas mokestis už socialinio būsto nuomą.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nebuvo vertinama.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai)

Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

           

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo

skyriaus vedėjas                                                                                           Romuald Zviagin

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo

skyriaus specialistė                                                                                      Onutė Repečkienė

Į pradžią