Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-79 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BEI MOKINIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO 2016-2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 

                                                Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ

IR KLASIŲ SKAIČIAUS BEI VAIKŲ IR MOKINIŲ SKAIČIaus jose

 2020-2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 

 

2020 m. balandžio    d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.  ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo" bei 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių  skaičių bei mokinių  skaičių jose  20202021 mokslo metams (pridedama);

2.    Skirti papildomai bendrojo ugdymo mokykloms mokymo lėšų tiek, kiek jų trūksta iki sumos, nustatytam mažiausiam sąlyginės klasės mokinių skaičiui klasėse pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Alina Jakonis

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ SKAIČIAUS BEI VAIKŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE 2020-2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-10

 

Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Nustatyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, klasių ir mokinių skaičių klasėse pagal vykdomas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011-07-20 įsakymu Nr. V-2548 pakeitė Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, jei prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas mokinių ir klasių skaičius, nepažeidžiant higienos normų, sudaromų klasių skaičius mokykloje didinamas, atitinkamai mažinant klasių skaičių kitose mokyklose, jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, klasių skaičius mažinamas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Klasių komplektus, bei vaikų ir mokinių skaičius nustatytas pagal švietimo įstaigų pateiktus duomens. Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre nekomplektuojama 1─4 jungtinė klasė, 7 vaikai bus vežami į Aukštadvario mokyklą-darželį „Gandriukas“.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:             Nėra.

            3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:        Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2548 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės  bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-884  pakeitimas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:22010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ .

         4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

           5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

  1. Švietimo įstaigose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės mokyklose sukomplektuotos pagal teisės aktuose galiojančius kriterijus.

2. Kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose kai kur 1-10 klasėse yra mažiau mokinių nei nustatytas  mažiausias sąlyginis mokinių skaičius 8, O II-IV gimnazijos klasėse mažiau nei 12.

            6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Sukomplektavus mažesnį mokinių skaičių klasėse reikės papildomai skirti tiek mokymo lėšų

 (pagal ML metodiką), kiek jų trūks iki sumos, nustatytam mažiausiam sąlyginės klasės mokinių skaičiui klasėse (1-10 klasėse mažiausias sąlyginis mokinių skaičius 8, o III-IV gimnazijos klasėse-12 mokinių).

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauti.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):    

Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Švietimo skyriaus vedėjas, Trakų rajono švietimo įstaigų vadovai, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius.

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                          Dalia Dzigienė                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                       Alina Jakonis

 

 

 

 

 

 


                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                  Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                    2020 m. balandžio    d. 

                                                                                                                                                                 sprendimu Nr. SPE-

                                                                       

I. GIMNAZIJOS

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius bei mokinių skaičių jose 2020-2021 m.m.

 

Ikimokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Vidurinis ugdymas

Viso skaičius

14 klasės

58 klasės

III gimnazijos

 klasės

IIIIV gimnazijos klasės

grupių

skaičius

vaikų skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

mokinių

klasių komplektų

vaikų

grupių

1.

Aukštadvario

gimnazija

 

 

 

 

 

 

5 kl. – 1

18

I kl. – 1

19

III kl. – 1

10

 

127

 

8

6 kl. – 1

18

II kl. – 1

20

IV kl. – 1

19

7 kl.– 1

7

8 kl. –1

16

SUP

4

SUP

6

 

 

10

 

1.1.

Specialioji klasė

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

6

1

1.2.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

9

 2.

Trakų

Vytauto Didžiojo gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

5 kl. – 4

95

I kl. – 3

73

III kl. – 3

85

 

633

 

 

26

6 kl. – 4

98

7 kl. 3

78

II kl. – 3

78

IV kl. – 3

55

8 kl. 3

71

SUP

5

SUP

1

 

 

 

 

2.1.

Specialioji klasė

 

 

 

 

 

 

5–8 kl

6

9–10 kl.

4

 

 

10

2

2.2.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

643

28

3.

Trakų gimnazija

 

 

 

2

 

 

 

30

 

 

 

1

 

 

 

12

1 kl. – 1

15

5 kl. – 1

12

I kl. – 1

19

III kl. – 1

10

 

165

 

12

2 kl. – 1

14

6 kl. – 1

16

3 kl. – 1

8

7 kl. – 1

11

II kl. – 1

11

IV kl-1

19

42

3

4 kl. – 1

20

8 kl. – 1

10

SUP

-

SUP

3

SUP

-

 

 

 

 

3.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

12

4.

 

 

Lentvario Motejaus Šimelionio gimnazija

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

20

 

 

5 kl. – 4

75

I kl.– 3

63

III kl. – 2

46

 

 

 

483

 

 

 

23

6 kl. – 3

62

7 kl. – 3

66

II kl-3

66

IV kl. – 2

46

8 kl. – 3

59

80

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP

9

SUP

8

 

 

 

 

4.1.

Specialioji klasė

 

 

 

 

 

 

 

6

 

7

 

 

13

2

4.2.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576

25

5.

Lentvario „Versmės“ gimnazija

 

 

 

2

 

 

 

30

 

 

1

 

 

15

1 kl. – 1

20

5 kl. – 1

15

I kl. – 1

22

III kl. – 1

10

 

187

 

 

12

2 kl. – 1

20

6 kl. – 1

16

3 kl. – 1

24

7 kl. – 1

15

II kl. – 1

11

IV kl. – 1

8

4 kl. – 1

14

8 kl. – 1

12

45

3

SUP

6

SUP

-

SUP

-

 

 

 

 

5.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

12

6.

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

 

 

3

 

 

 

41

1

13

1 kl. 1

13

5 kl. 1

20

I kl. 1

18

III kl. 1

12

 

181

 

12

2 kl. 1

15

6 kl. 1

20

3 kl. 1

14

7 kl. 1

17

II kl. 1

14

IV kl. 1

10

54

4

4 kl. – 1

17

8 kl. – 1

11

SUP

2

SUP

3

SUP

2

 

 

 

 

6.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

12

7.

Rūdiškių gimnazija

 

 

 

 

 

 

1 kl. – 2

45

5 kl. – 2

35

I kl. – 2

30

III kl. – 1

13

 

 

 

 

313

 

 

 

 

17

2 kl. – 2

30

6 kl. – 1

25

3 kl. – 2

30

7 kl. – 1

21

II kl. – 1

25

IV kl. – 1

15

4 kl. – 1

26

8 kl. – 1

19

SUP

13

SUP

6

SUP

2

 

 

8.

Onuškio Donato Malinauskio gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kl. – 1

9

5 kl. – 1

11

I kl. – 1

9

III kl. – 1

10

 

 

 

 

112

 

 

 

 

12

2 kl. – 1

7

6 kl. – 1

7

3 kl. – 1

9

7 kl. – 1

6

II kl. – 1

10

IV kl. – 1

12

4 kl. – 1

8

8 kl. – 1

14

SUP

1

SUP

1

SUP

2

 

 

 

 

 

 

9.

Paluknio „Medeinos“ gimnazija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

14

1 kl. – 1

12

5 kl. – 1

11

I kl. – 1

14

 

III kl. – 1

 

12

 

136

 

12

2 kl. 1

14

6 kl. 1

6

3 kl. 1

12

7 kl. 1

12

4 kl. 1

11

8 kl. 1

14

II kl. 1

10

IV kl. 1

 

8

 

14

1

SUP

-

SUP

4

SUP

4

9.1.

Iš  viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

12

10.

Paluknio Longino Komolovskio gimnazija

 

 

 

1

 

 

 

11

1

12

1 kl. 1

17

5 kl.

6 kl – 1

9

3

I kl. – 1

6

III kl. – 1

5

 

90

 

10

2 kl. 1

10

3 kl. – 1

6

7 kl.

8 kl. – 1

7

3

II kl. – 1

6

IV kl. –1

11

23

2

4 kl. – 1

7

SUP

-

SUP

1

SUP

2

 

 

 

 

10.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

10

 

Iš viso mokinių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2456

149

 

Iš  viso vaikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

18

 

Iš viso gimnazijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2714

149

 

2.      PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius bei mokinių skaičių jose 2020-2021 m.m.

Ikimokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinisugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

 

Viso skaičius

1-4 klasės

5-8 klasės

9-10

grupių

skaičius

vaikų skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

mokinių

klasių komplektų

vaikų

grupių

1.

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

17

1 kl. – 1

9

5 kl. ir

6 kl. – 1

6

7

9 kl. – 1

6

66

7

3 kl. – 1

9

2 kl. ir

4 kl. – 1

6

6

7 kl. ir

8 kl. – 1

4

4

10 kl. – 1

9

17

1

SUP

1

SUP

3

 

1

1.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

7

2.

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

 

 

 

1

 

 

 

14

 

 

 

1

 

 

 

12

1 kl. – 1

13

5 kl. – 1

5

9 kl.

---

93

9

2 kl. – 1

15

6 kl. – 1

8

3 kl. – 1

10

7 kl. – 1

12

10 kl. – 1

8

4 kl. – 1

12

8 kl. –1

10

26

2

SUP

2

SUP

1

SUP

2

2.2.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

9

 

Iš viso mokinių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

16

 

Iš viso vaikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SUAUGUSIŲJŲ UGDYMAS

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius bei mokinių skaičių jose 2020-2021 m.m.

Pradinis ugdymas

1-4 klasės

Pagrindinis ugdymas

Vidurinis ugdymas

 

Viso skaičius

5-8 klasės

I-II gimnazijos

III-IV gimnazijos

klasių skaičius

mokinių skaičiaus

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

mokinių skaičius

klasių skaičius

 

mokinių skaičius

mokinių

klasių

komplektų

1.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

 

 

6 kl. ir

7 kl. ir

 8 kl. – 1

1

3

6

9 kl. – 1

12

11 kl. 4

88

275

13

10 kl. – 3

64

12 kl. 4

100

1.1.

Socialinių įgūdžių klasė

 

 

 

 

 

 

3 kl.

15

15

3

1.2.

Jaunimo klasė

 

 

 

 

2

16

 

 

16

2

1.3.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

306

18

 

3.      PRADINĖS MOKYKLOS IR MOKYKLOS-DARŽELIAI

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius bei mokinių skaičių jose

2020-2021 m.m.

Ikimokyklinis

ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

1-4 klasės

 

Viso skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

Klasių skaičius

mokinių skaičius

mokinių

klasių komplektų

vaikų

grupių

1.

Trakų pradinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kl. – 4

88

336

15

2 kl. – 4

93

3 kl. – 4

81

4 kl. – 3

74

SUP

4

2.

Lentvario pradinė mokykla

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

20

1 kl. – 4

88

354

17

2 kl. – 4

95

3 kl. – 4

80

4 kl. – 4

86

20

1

2.1.

Specialioji klasė

 

 

 

 

1–4 kl.

5

5

 

2.2.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

379

18

3.

Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“

 

 

 

 

3

 

 

 

 

46

 

 

 

 

1

 

 

 

 

13

1 kl. – 1

17

70

4

2 kl. – 1

18

3 kl. – 1

17

59

4

4 kl. – 1

18

SUP

8

3.1.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

129

4

 

Iš viso pradinėse

 

 

 

 

 

 

844

37

 

Iš viso bendrojo ugdymo mokyklose

 

 

 

 

 

 

4066

219

 

5. IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS IR DAUGIAFUNKCIAI CENTRAI

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei vaikų skaičius jose 2019-2020 m.m.

Lopšelio grupės

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Priešmokyklinio ugdymo grupės

 

Viso skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

grupių

skaičius

vaikų skaičius

grupių  skaičius

vaikų skaičius

grupių skaičius

vaikų

1.

Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“

3

42

6

120

2

 

40

 

11

202

2.

Trakų lopšelis-darželis „ Ežerelis“

1

15

3

60

2

40

6

115

3.

Bražuolės lopšelis-darželis

1

12

1

20

1

8

3

40

4.

Senųjų Trakų lopšelis-darželis

1

15

2

38

 

 

3

52

5.

Rūdiškių lopšelis-darželis „Pasaka“

2

30

3

60

1

20

6

110

5.1.

Specialioji grupė

 

 

1

6

 

 

1

6

6.

Paluknio lopšelis-darželis

1

15

1

20

 

 

2

35

7.

Onuškio lopšelis-darželis

 

 

1

20

1

12

2

32

8.

Lentvario lopšelis-darželis„Šilas“

2

30

7

140

3

60

12

230

9.

Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė“

1

15

5

100

2

40

8

155

10.

Rykantų UDC

 

 

1

20

1

7

2

27

11.

Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras

 

 

 

 

1

7

1

7

 

Iš viso

12

174

31

604

14

234

57

1011

______________________________________


 

Į pradžią