Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-73 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                                 d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu  Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Viešame aukcione parduodamo Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą (pridedama).

2. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                              Romuald Zviagin

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė                                                                                                                 Irena Zaleckaitė


 

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio    d. sprendimu Nr. SPE-

                                                                                                 

Viešame aukcione parduodamo trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas

Eil. Nr.

Objekto adresas

Objekto pavadinimas

1.           

Birutės g. 42A, Trakų m., Trakų r. sav.

Internatas-mokykla (unikalus Nr. 4400-0261-2662), bendras plotas 4539.84 kv. m, pažymėjimas plane 1C1p, statybos pradžios metai – 1961, statybos pabaigos metai – 1993.

2.

Birutės g. 42C, Trakų m., Trakų r. sav.

Skalbykla (unikalus Nr. 4400-0757-4378), bendras plotas  – 245.39 kv. m, pažymėjimas plane 1L1p, statybos metai –1961, garažas (unikalus Nr. 4400-0757-4389), bendras plotas  177.99 kv. m, pažymėjimas plane 2G1p, statybos metai – 1961.

3.           

Karapalio g. 8, Aukštadvario sen., Trakų r. sav.

Mokykla (unikalus Nr. 4400-0589-2024), bendras plotas 424.22 kv. m, pažymėjimas plane 4C2p, statybos metai 1960, dirbtuvės (unikalus Nr. 4400-0589-2062), bendras plotas 46.49 kv. m, pažymėjimas plane 5P1ž, statybos metai – 1960.

4.

Dusmenų g. 3, Dusmenų k., Trakų r. sav.

Biblioteka (unikalus Nr. 4400-1660-8976), bendras plotas – 174.03 kv. m, pažymėjimas plane 1C1/m(p), statybos pradžios metai – 1940, statybos pabaigos – 1988.

 5.

Mokyklos g. 19, Vaickūniškių k., Trakų r. sav.

Mokykla (unikalus Nr. 4400-3989-9646), bendras plotas 175.16 kv. m, pažymėjimas plane 1C1/m, statybos metai – 1940, pagalbinis pastatas (unikalus Nr. 4400-3989-9657), bendras plotas 49.00 kv. m, pažymėjimas plane 2I1/ž, statybos metai – 1940, lauko tualetas (unikalus Nr. 4400-3989-9668), tūris – 18 kub. m, pažymėjimas plane v, statybos metai – 1960, pagalbinis pastatas (unikalus Nr. 4400-3989-9657), bendras plotas – 49.00 kv. m, pažymėjimas plane 2I1/ž, statybos metai – 1940.

6.

Dvaro g. 4, Tolkiškių k., Trakų r. sav.

Mokykla (unikalus Nr. 7992-8005-3006), tūris 815 kub. m, pažymėjimas plane 1C1m, statybos metai – 1928, sandėlis (unikalus Nr. 7992-8005-3021),  tūris 141 kub. m, pažymėjimas plane 2l1ž, statybos metai – 1928, sandėlis (unikalus Nr. 7992-8005-3032), tūris 76 kub. m, pažymėjimas plane 3l1ž, statybos metai – 1974, sandėlis (unikalus Nr. 7992-8005-3043), tūris 55 kub. m, pažymėjimas plane 4l1b, statybos metai – 1974, sandėlis (unikalus Nr. 7992-8005-3054), tūris 90 kub. m, pažymėjimas plane 5l1b, statybos metai – 1928, šulinys (unikalus Nr. 4400-3989-6810), gylis – 7 m, pažymėjimas plane k, statybos metai – 1928, lauko tualetas (unikalus Nr. 7992-8005-3065), tūris 8 kub. m, pažymėjimas plane v, statybos metai – 1953.

7.

Kęstučio g. 1, Lentvaris, Trakų r. sav.

Dūmtraukis (unikalus Nr. 4400-4015-1104), aukštis 39.42 m, pažymėjimas plane D, statybos metai – 1991.

8.

Trumpoji g. 8-2, Lentvaris, Trakų r. sav.

Butas (unikalus Nr. 7994-0043-9016:0011), bendras plotas 37.59 kv. m., gyvenamais plotas 27,45 kv. m, statybos metai – 1940.

9.

Vilniaus g. 7E, Lentvaris, Trakų r. sav.

Skalbykla (unikalus Nr. 7996-5018-6064), bendras plotas 91.34 kv. m, pažymėjimas plane 6L1/p, statybos metai  – 1979.

10.

Liepų g. 15, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

Dirbtuvės-garažas (unikalus Nr. 4400-2357-5432), bendras plotas 147.67 kv. m, pažymėjimas plane 3P1/p, statybos metai – 1958.

11.

Draugystės g. 2, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

Administracinis pastatas (unikalus Nr. 7994-0164-3018), bendras plotas 97.26 kv. m, pažymėjimas plane 1B1/p, statybos metai – 1940.

12.

Miško g. 10-3, Totoriškių k., Trakų r. sav.

Administracinės patalpos (unikalus Nr. 4400-4145-7534:2906), bendras plotas 60.98 kv. m, statybos metai – 1956.

_____________________________


 

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-10

Trakai

1.Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:  Vykdant Trakų rajono   savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo procedūrą teikiamas Tarybai tvirtinti viešo aukciono būdu parduodamo nekilnojamojo turto sąrašas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 3.2 punktu, Viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą tvirtina savivaldybės taryba – kai nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą aprašą savivaldybės ne dažniau kaip kartą per einamųjų metų pusmetį – iki birželio 1 d. ir gruodžio 1 d. teikia tarybai patvirtinti Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, jei Taryba nenustato kitaip. Trakų rajono savivaldybė vadovaujasi LRV nutarimu ir projektus teikia kaip numatyta minėtame nutarime. Sąrašas papildytas keturiais objektais ( 9-12  eilės numeriai):

          – skalbykla, esanti Vilniaus g. 7E, Lentvaryje. Statinys yra fiziškai pažeistas, šiuo metu faktinė statinio būsena neatitinka Registrų duomenų bazėje įregistruotai būsenai, todėl vykdomos su duomenų pakeitimu susijusios procedūros;

          – dirbtuvės-garažas, esantis Liepų g. 15, Aukštadvaryje. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis yra gamybos, pramonės. Statinys šiuo metu nenaudojamas;

          – administracinis pastatas, esantis Draugystės g. 2, Aukštadvaryje. Statinys fiziškai pažeistas (skilusi išorinė siena, supuvusios perdangos). Metinė inventorizacijos komisija apžiūrėjusi pastatą taip pat  siūlo jį parduoti ar išnuomoti. Šiuo metu statinys nenaudojamas;

          –  administracinės patalpos, esančios Miško g. 10-3, Totoriškių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. Administracinės patalpos yra vieno aukšto rąstiniame  name, statytame 1956 metais. Šiuo metu patalpos nenaudojamos.

            Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas parduodamas su nekilnojamojo turtu), taip pat kitų nekilnojamųjų daiktų pradinė kaina viešame aukcione turi būti nustatoma pagal vertę, nustatytą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

      Patvirtinus viešo aukciono būdu parduodamo Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą, bus organizuojami ir vykdomi vieši aukcionai pagal teisės aktus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naujos nuostatos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos – Trakų rajono savivaldybė įgyvendins Lietuvos Respublikos teisės aktus bei pardavus viešo aukciono būdu nenaudojamą turtą gaus papildomų lėšų, kurias galės investuoti į naujai įsigyjamą turtą, neigiamos nenumatomos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos bus reikalingos atlikti žemės sklypų formavimo darbus ir Nekilnojamojo turto  rinkos vertės vertinimus.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nėra

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.   

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                              Romuald Zviagin

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė                                                                                                                Irena Zaleckaitė

Į pradžią