Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-74 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES PAKEITIMO

 

2020 m.            d.   Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. S1-272 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S1-344 „Dėl Trakų rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo aprašo patvirtinimo“ naujos redakcijos patvirtinimo“ Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Pakeisti neterminuotą nekilnojamojo turto panaudos 2002-04-03 sutartį į terminuotą su Trakų rajono neįgaliųjų draugija, kodas 281623950, dėl patalpų, esančių Tujų g. 1-38, Lentvaryje (patalpų plotas –  44,84 kv. m, unikalus Nr. 7996-8003-5016:0039).

            2. Nustatyti panaudos sutarties terminą – iki 2024 m. spalio 1 d.

            3. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Trakų rajono neįgaliųjų draugija, kodas 281623950.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas                                          

Romuald Zviagin

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė                                                                                   Irena Zaleckaitė

SPRENDIMO

„DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES PAKEITIMO ”

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-17

Trakai

1.        Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu, reikalinga pakeisti neterminuotą nekilnojamojo turto panaudos sutartį (sutartis sudarytas 2002 m. balandžio 3 d.) į terminuotą, nustatant panaudos terminą iki 2024 m. spalio 1 d.  su  Trakų rajono neįgaliųjų draugija, kodas 281623950, dėl 44,84 kv. m patalpų, esančių Tujų g. 1-38, Lentvaryje (patalpos unikalus Nr. 7996-8003-5016:0039).

  Trakų rajono savivaldybės tarybai, įgyvendinant savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko teises ir pareigas, įgaliojus Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių, bus pasirašytas susitarimas su nekilnojamojo turto panaudos gavėju dėl neterminuotos nekilnojamojo turto panaudos sutarties pakeitimo į terminuotą iki 2024 m. spalio 1 d.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos pasekmės: Pasirašyti nekilnojamojo turto panaudos sutarčių susitarimai, apibrėžiant sutarties terminą.

Neigiamos pasekmės: nenumatomos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nėra

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, kopiją pateikti Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriui, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriui.

 

 

 

 

 

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas                              

Romuald Zviagin

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė  

Irena Zaleckaitė

Į pradžią