Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-81 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STRATEGINIAMS PLANAMS

Projektas                      

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI

 

2020 m. balandžio      d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS STRATEGINIAM PLANUI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-08

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sudaryti sąlygas Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos numatytiems strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei pritarti gimnazijos 2020–2022 metų strateginiam planui.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

           Iki 2020 metų sausio 1 d. galiojo Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 1 d. sprendimas Nr. S1-137 „Dėl pritarimo bendrojo ugdymo mokyklų  strateginiams planams“, kuriuo pritarta Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2017–2019 metų strateginiam planui.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderinta.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų pasekmių nesitikima. Bus numatytos  Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos veiklos 2020–2022 metams prioritetai, kryptys, ištekliai.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Savivaldybės administracijos direktorius, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Švietimo skyriui, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                    Dalia Dzigienė

 

 

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                         Natalija Šidlauskienė

 

 

Į pradžią