Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-89 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO KŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ“

 

 

Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO KŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ

 

2020 m. balandžio     d. Nr. SPE-

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-226 ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 17 d. raštą Nr. (21.12.21E-22)SD-1464 „Dėl institucinės globos pertvarkos Vilniaus regione“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ (toliau – Projektas), kurio pareiškėja – Trakų rajono savivaldybės administracija, partneris – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ asociacija.

2. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių:

2.1. pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Projekto partneriu;

2.2. užtikrinti Projekto tęstinumą 5 metus po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

            3. Padengti Trakų rajono savivaldybės administracijai tenkančios dalies netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.         

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI  „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO KŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ“

 

                              

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-15

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Šio sprendimo tikslas pritarti projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“, įgyvendinimui.

Trakų rajono savivaldybės administracija visus būtinus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu 2020-2023 metais, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai,  pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“, kuriuo Trakų rajono savivaldybei skirta projektui įgyvendinti 389 905,00 eurų.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: naujos nuostatos nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projekto finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos priimto projekto pasekmės – įkurti socialiniai globos namai, skirti tikslinei grupei iš pertvarkomų socialinės globos namų ir Trakų rajono savivaldybės gyventojams. Tikslinė grupė yra proto ir (arba) psichikos negalią turintys darbingo amžiaus asmenys.

Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Planuojama bendra projekto vertė – 389 905,00 Eur:

Europos Sąjungos fondų parama – 100 proc.

Esant būtinumui pareiškėjas (Trakų rajono savivaldybės administracija) įsipareigoja padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, jeigu tokių atsirastų vykdant projektą.

Planuojamas projekto įgyvendinimas per 2020–2023 metus.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Sprendimo projektas suderintas nustatyta tvarka.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Strateginio planavimo ir investicijų, Apskaitos, Socialinės paramos skyriai.

Sprendimo projektą rengė:

 

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                      Danutė Zalieckienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią