Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-65 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2020 m.  balandžio     d. Nr. SPE –

 

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 67 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. S1-226 „Dėl nekilnojamo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn“, atsižvelgdama į 2016 m. rugpjūčio 11 d. pasirašytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0007 „Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ sutartį Nr. T5-02 bei siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punkte numatytą funkciją, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Įsigyti Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamąjį turtą:

1.1.  vieno kambario butą, esantį Nerūdininkų g. 5-17, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen. (unikalus Nr. 7998-8004-7014:0006), už 31 400,00 Eur (trisdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus eurų).

2.    Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su turtu, nurodytu sprendimo 1 punkte.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Julija Seliava

 

SPRENDIMO PROJEKTO

 

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-15

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Trakų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0007 „Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje“, skelbiamų derybų būdu perka butus, kurie bus skirti socialiniams būstams įrengti. Nuo 2017 m. gruodžio 16 d. įsigaliojo naujas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, (toliau –  Aprašas), kuris pakeitė patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašą. Vadovaujantis Aprašo 67 punktu, „Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą savivaldybės nuosavybėn projektą“.

Šio sprendimo tikslas pritarti vieno kambario buto, Nerūdininkų g. 5-17, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen. (bendras plotas – 40,29 kv. m), įsigijimui už derybų metu nustatytą kainą, neviršijančią nepriklausomo turto vertintojo nustatytą turto vertę, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Tarybai priėmus sprendimą, minėto buto pirkimo-pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: naujos nuostatos nesiūlomos.

 

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašas.

3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

nereikalingi.

 

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos priimto projekto pasekmės – padidins galimybę aprūpinti būstu socialiai pažeidžiamus asmenis bei prisidės prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo Trakų rajono savivaldybėje.

Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

 

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Trakų rajono savivaldybei tenkanti finansavimo dalis – 4 710,00 Eur (15 proc.), kuriai padengti skirta dotacija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Sprendimo projektas suderintas nustatyta tvarka.

 

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

 

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

                     

 

Sprendimo projektą rengė:

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja                                               Svetlana Žilionienė

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė                                  Julija Seliava

 

 

Į pradžią