Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-94 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio   d.   Nr. SPE-

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos socialinių paslaugų metodikos 33 punktu ir atsižvelgdama į Socialinių paslaugų plano formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 Anželika Vunš

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio   d.

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – patvirtinti Trakų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą.

Uždavinys – apibendrinti esamą padėtį, įvardinti socialines problemas Trakų rajone ir  prognozuoti socialinių paslaugų teikimo mastus, siekti kokybiškų socialinių paslaugų teikimo gerinimo.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Šiuo metu galioja Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. S1- 33 “Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Patvirtinus teikiamą projektą, numatomos teigiamos pasekmės – 2020 metų Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane bus įvertinta savivaldybės socialinė, ekonominė ir demografinė situacija, apibendrinta gyventojų migracija ir kiti veiksniai sąlygojantys socialinių problemų atsiradimą Trakų rajono savivaldybėje.

2020 m. socialinių paslaugų plane išdėstyti pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, bus numatyti veiksniai, turintys įtakos gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, apibendrintos lėšos, skiriamos socialinių paslaugų teikimui. Šiame dokumente bus pasiūlyti variantai kaip gerinti socialinių paslaugų kokybę, kaip užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą kiekvienam, pageidaujančiam gauti socialines paslaugas.

Patvirtinus sprendimo projektą, neigiamų priimto teisės akto pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Numatytas 2020 m. biudžete, patvirtintame Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. S1E-3 ,, Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo”

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono socialinių įstaigų vadovai ir savivaldybės administracija.

PRIDEDAMA: Trakų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano projektas, 37 lapai, 1 egz.

 

Skyriaus vedėja                                                                                    Danutė Zalieckienė

 

Skyriaus vedėjos pavaduotoja                                                               Anželika Vunš

 

 

Dokumento priedai:
SPE-94 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Į pradžią