Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-71 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas                             

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio      d. Nr. SPE -

 Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimu Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. S1-37 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos  vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Trakų rajono savivaldybėje naudojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2020 metais papildomą objektų sąrašą (pridedama).

2. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Kelių priežiūros ir plėtros programos 2020 metų finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

3. Leisti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui:

3.1. atlikus darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, tikslinti objektų sąrašą, t. y. paskirstyti  Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2020 metais objektų sąrašą po viešųjų pirkimų sutaupytas programos lėšas;

3.2. išnagrinėjus komisijai, paskirstyti papildomai skiriamas Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšas Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūrai ir turtui įsigyti 2020 metais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                          

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Dovilė Daudaitė


 

 

SPRENDIMO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2020 METAIS PAPILDOMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-16

 

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Vykdyti Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą, taisymą (remontą) ir priežiūrą bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nėra.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ 34 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. S1-37 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos  vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti Trakų rajono savivaldybėje naudojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-19 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos priimto projekto pasekmės – tai sutvarkyti bei asfaltuoti Trakų rajono savivaldybės keliai ir gatvės, atliktų darbų kontroliniai bandymai, atlikta inventorizacija.

Neigiamo priimto projekto pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų Trakų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sprendimo projektas nereikalauja. Lėšos        skiriamos iš Valstybės biudžeto Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijos pritarimas  pateiktam 2020 metų papildomam objektų sąrašui, kuris sudarytas atsižvelgiant seniūnijų seniūnų teikimus, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-19 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Apskaitos skyrius, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas                                       Romuald Zviagin

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                               Dovilė Daudaitė

 

 

Į pradžią