Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-68 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                            Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. S1-6 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                d. Nr. SPE-

Trakai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2019 m. gruodžio 5 d. pakeitimo įstatymo 6 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

           1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. S1-6 „Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių skaičiaus ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“

          2. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos  nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. S1-6 „Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių skaičiaus ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“:

2.1. papildyti nauju 7.6. papunkčiu:

7.6. dalyvauti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo.“;

           2.2. pakeisti 10.2.  punktą ir jį išdėstyti taip:

       „10.2. 6 narius deleguoja savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Nesant savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacijų ar joms nedelegavus atstovų į NVO tarybą, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų atranką į NVO tarybą organizuoja Savivaldybės administracija tokia tvarka:“

           2.3 pakeisti 12. punktą ir jį išdėstyti taip:

          „12. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją vienų metų kadencijai NVO tarybos nariai iš NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma renka slaptu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.“

 

           Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus  vedėja

Anželika Geiciūnienė

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. S1-6 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NARIŲ SKAIČIAUS IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-17

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Tarybos sprendimo projektu siūloma įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas),  priimto  2019 m. gruodžio 5 d., kuris  įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.  Įstatymas patikslino nevyriausybinės organizacijos sąvoką, nustatė savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo, veiklos ir kitus principus.  

Sprendimo projektu yra teikiami Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba) nuostatų pakeitimai, atsižvelgiant į Įstatymo pakeitimus, kurie susisieti su NVO atstovų delegavimu į NVO tarybą ir NVO tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimu nustatoma nauja tvarka.

          Siūlomų pakeitimų lyginamieji variantai:

10.2. 6 narius deleguoja NVO atstovai tokia tvarka:

10.2. 6 narius deleguoja savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Nesant savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacijų ar joms nedelegavus atstovų į NVO tarybą, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų atranką į NVO tarybą organizuoja Savivaldybės administracija tokia tvarka:

12. Tarybos pirmininkas ir pavaduotojas išrenkamas per pirmąjį Tarybos posėdį.

  „12. NVO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją vienų metų kadencijai NVO tarybos nariai iš NVO tarybos narių visų jos narių balsų dauguma renka slaptu balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.“

    Taip pat siūloma pakeisti  Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. S1-6  pavadinimą iš „Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių skaičiaus ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“  į naują pavadinimą „Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“. Siūlomas pakeitimas būtunas dėl to, kad 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. S1-6 savarankiškai NVO tarybos narių skaičius pačiu sprendimu nėra tvirtinamas, NVO Tarybos narių skaičius nurodomas NVO tarybos nuostatuose, todėl sprendimo pavadinimas suformuluotas netinkamai.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Atitinkamai suderintas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės – bus tinkamai įgyvendintos  Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymų nuostatos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Sprendimo projektas papildomų biudžeto lėšų nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui, Kultūros, Socialinės paramos, Strateginio planavimo ir investicijų skyriams.

PRIDEDAMA. Priedų nėra________________

 

Teisės, personalo administravimo

ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas                                                Antanas Česlauskas

 

 

Suderinta:

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus  vedėja

Anželika Geiciūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią