Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-78 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLių PAKEITIMO

 

2020 m.                      d.  Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-770 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-358 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba                              n u s p r e n d ž i a:   

1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1E-170 „Dėl Trakų r. sav. butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių naujos redakcijos tvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,13. Planinis patikrinimas užbaigiamas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto (toliau – aktas) surašymu, kurio forma pateikta sprendimo 3 punkte. Akte nurodomi vykdytojo pateikti dokumentai, trūkumai, kuriuos valdytojas nedelsdamas pašalino, aprašoma valdytojo veikla, jos įvertinimas, rekomendacijos, informuojama apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Aktas surašomas 2 egzemplioriais. Vienas pasirašytinai įteikiamas valdytojui, antras saugomas savivaldybės vykdomosios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14. Kai valdytojas (atstovas) atsisako aktą pasirašyti, savivaldybės vykdomoji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto surašymo dienos aktą valdytojui išsiunčia  taisyklių 26 punkte nustatytu būdu.“.

1.3. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

„30. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens, taip pat kontrolieriaus veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“.

1.4. Pakeisti Taisyklių priedą ir jį išdėstyti  nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Birutė Cvirkienė

                                                       „ Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,

                                                        jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės

                                                        vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo

                                                        objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų

                                                        teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir

                                                        kontrolės  taisyklių

                                                        priedas

 

(Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma)

 

____________________________________________________________________

(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO

VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ____________  ___ d. Nr.

 

___________________

(surašymo vieta)

 

Aš, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės

vykdytojas _________________________________, _____________________ patikrinimo metu

(pareigos, vardas, pavardė)                (planinio, neplaninio)

patikrinau ______________________________________________________________________

(valdytojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jeigu valdytojas juridinis asmuo)

veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jam priskirtų funkcijų vykdymu, ir  n u s t a č i a u:

 

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsakingas už _________________________ _________________________________________________________________ administravimą.

(namo adresas)

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šiuos dokumentus (nereikalingą nubraukti):      

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PATEIKĖ

NEPATEIKĖ

PASTABOS

2.1.                valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas)

TAIP

NE

 

2.2. butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą

TAIP

NE

 

2.3. bendrijos narių sąrašą

TAIP

NE

 

2.4. bendrojo naudojimo objektų aprašą

TAIP

NE

 

2.5. metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą

TAIP

NE

 

2.6. ilgalaikį namo atnaujinimo planą

TAIP

NE

 

2.7. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį

TAIP

NE

 

2.8. banko sąskaitos išrašą apie sukauptų lėšų naudojimą (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.9. dokumentus apie vykdytus pirkimus (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.10. laisvos formos informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas kitas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones

TAIP

NE

 

2.11. informaciją apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, skundus

TAIP

NE

 

2.12. metinę veiklos ataskaitą ir informaciją apie jos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams

TAIP

NE

 

2.13. informaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimus raštu

TAIP

NE

 

2.14. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą

TAIP

NE

 

2.15. informaciją apie taikomus tarifus

TAIP

NE

 

2.16. informaciją apie daugiabučio namo techninei priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą

TAIP

NE

 

2.17. kitus kontrolieriaus prašomus pateikti dokumentus (nurodyti, kokius)

TAIP

NE

 

 

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (aprašoma, kaip valdytojas vykdo pavestas funkcijas, kokie nustatyti veiklos trūkumai): _________________ _____________________________________________________________________________.

 

4. Nustatyti trūkumai, kuriuos bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas

pašalino: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

5. Rekomendacijos: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

6. Informavimas apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (ši informacija pildoma, jei patikrinimo metu nustatyta pažeidimų):___________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas (kontrolierius) _______________  _______________________

(parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

Aktą gavau:  ______________          _________________________________________________

 (parašas)                                     (bendrojo naudojimo objektų valdytojo (atstovo) vardas ir pavardė)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020  m. balandžio     d.

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 ir 28 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. D1-770 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.D1-358 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo ir siekiant  surinkti, įvertinti informaciją bei duomenis apie butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu patvirtinti  priežiūros ir kontrolės taisyklių (toliau - Taisyklės) 13, 14, 30 punktų pakeitimus bei patvirtinti Taisyklių priedo naują redakciją.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderintas su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, civilinio kodekso nuostatomis,  daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, statybos įstatymu.

 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės -  daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos vertinimas, pagalba pasirengiant pagal teisės aktus privalomus dokumentus bei informacijos suteikimas valdytojų veiklos organizavimo klausimais.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Biudžeto lėšos nenumatomos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriui.

PRIDEDAMA. Trakų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių lyginamasis variantas, 7 lapai.

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                                                                                Romuald Zviagin

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė

Birutė Cvirkienė                                                                                                                             

 

Dokumento priedai:
SPE-78 - DĖL TRAKŲ R. SAV. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO TVIRTINIMO
Į pradžią