Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-72 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

                                                              Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO

 

2020 m.                    d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir  atsižvelgdama į susiklosčiusią nepalankią situaciją Trakų rajono savivaldybės teritorijoje dėl pandemijos COVID-19 (koronavirusinės infekcijos), Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:             

                      1. Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkus, nevykdžiusius veiklos nuomojamose patalpose dėl nustatytų draudimų pandemijos COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) laikotarpiu, atleisti  nuo nuomos mokesčio mokėjimo iki COVID-19 karantino pabaigos.

                     2. Nekilnojamo turto nuomininkams, kurių veikla nebuvo apribota, pateikus motyvuotą prašymą bei nurodžius aplinkybes, nuomos mokesčio mokėjimą atidėti 3 mėnesiams.

                    3. Prašymus dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio mokėjimo, jo sumažinimo ar atidėjimo nagrinėja Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri pateikia išvadas administracijos direktoriui. Sprendimai dėl nuomos mokesčio atleidimo, sumažinimo ar atidėjimo įforminami administracijos direktoriaus įsakymu.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                   Romuald Zviagin

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė                                                                                                                 Irena Zaleckaitė


 

SPRENDIMO PROJEKTO

 „DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-16

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Tarybos sprendimo projektu siūloma atleisti  Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkus nuo nuomos mokesčio, kurie negali vykdyti nuomos sutarčių dėl nustatytų draudimų pandemijos COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) laikotarpiu bei svarstyti ir priimti sprendimus dėl nuomotojų, kurie galėtų veiklą vykdyti, tačiau  nevykdo.

                      Gauti skirtingi prašymai atleisti nuo nuomos mokesčių. Vienas - patalpos nuomotojo A. Žukausko personalinio vairuotojų ruošimo centro raštas, kuriame  prašoma atleisti nuo nuomos mokesčio, kadangi veikla dėl susidariusios situacijos negalima.  Kitas - UAB „Brolimo“, prekiaujančio maisto produktais Trakų turgavietėje, kurių veikla teisės aktų nustatyta tvarka neuždrausta, tačiau prekiauti atsisako dėl susidariusios situacijos.   

                 LR Vyriausybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, paskelbė, kad nuo kovo 13 d. iki balandžio  27 d. stabdoma visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veikla. Muziejai, kino teatrai, sporto klubai, barai ir kitos panašios vietos ir jų veikla uždrausti.  Kultūros, laisvalaikio, pramogų renginiai, įstaigų lankymas ir jų veikla taip pat.

        Neigiamus padarinius dėl nustatytų draudimų patirianti sutarties šalis turi teisę remtis nenugalimos jėgos (force majeure) teisės principu bei prašyti atleisti ją nuo nuomos mokesčio mokėjimo,  nuostolių atlyginimo, baudų ir kitų sutartyje numatytų sankcijų (išskyrus prievolę mokėti palūkanas) tol, kol egzistuoja nustatyti draudimai. Civiliniame kodekse numatyta teisė nukentėjusiai sutarties šaliai prašyti pakeisti sutartį, kai sutarties įvykdymas tampa sudėtingesnis, nei ji galėjo protingai numatyti.

 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Atitinkamai suderintas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės – bus tinkamai įgyvendintos  Vietos savivaldos įstatymų nuostatos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Sumažės įplaukos į savivaldybės biudžetą nuo savivaldybės ilgalaikio turto nuomos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Savivaldybės administracijos direktoriui, Apskaitos, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriams.

PRIDEDAMA. Priedų nėra________________

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė                                                                                                                                                                                                                                                                           Irena Zaleckaitė

 

 Suderinta:

 Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                     Romuald Zviagin

 

 

 

 

Į pradžią