Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-64 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                            

                                                                                             Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2020 m. balandžio      d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies  9 punktu,  Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. S1-136, 231, 232 punktais,  Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos  ir  administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės merė                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Parengė

Administracijos direktorius

Darius Kvedaravičius

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Irena Karpičienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS  IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 10 d.

Trakai

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai. Parengto sprendimo tikslas – pristatyti gyventojams ir savivaldybės tarybai ir patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą

2.  Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos. Nesiūloma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais. Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai. Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti.  Teigiamos: Trakų rajono visuomenė bus informuota apie savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus veiklą. Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti. Papildomų biudžeto lėšų nereikia.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Trakų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių-teritorinių padalinių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai šiam sprendimo  projektui neprieštarauja.

8. Sprendimo projekto viešinimas. Sprendimo projektas viešinamas www.trakai.lt.

9. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai). Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

10. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją. Administracijos direktorius, administracijos struktūriniai ir struktūriniai-teritoriniai padaliniai. Sprendimas skelbiamas viešai.

 

Administracijos direktorius Darius Kvedaravičius

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Irena Karpičienė

Dokumento priedai:
SPE-64 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Į pradžią