Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-66 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m.        d. Nr. SPE-

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“, 234 ir 235 punktais, Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. S1-128 ,,Dėl Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos nuostatų patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Parengė

Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos l.e.p. direktorius                             

Jurgis Dapkevičius

 

Teisės, personalo administravimo ir

viešųjų pirkimų skyriaus vedėja   

Anželika Geiciūnienė                                                                 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m.         d.

Trakai

 

1.                  Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos 2019 m. veiklos ataskaitą.

Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga pagal savo įgaliojimus, atlieka gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus, yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose. 

2.                  Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: nėra.

3.                  Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

            Neprieštarauja.

4.                  Priimtam sprendimo projektui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5.                  Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos – bus įgyvendintas teisės aktų reikalavimas steigėjui pateikti veiklos ataskaitą ir įvertinta įstaigos veikla; neigiamų pasekmių nebus.

6.            Biudžeto lėšų poreikis sprendimo projektui įgyvendinti: nėra.

7.            Rengiant sprendimo projektą, gauti specialistų įvertinimai ir išvados: nėra.

8.                  Sprendimo projekto įgyvendinimas iniciatoriai (institucija, asmenys, piliečių įgalioti atstovai): Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga.

9.                  Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos l.e.p. direktorius Jurgis  Dapkevičius.

Suderinta:

Trakų rajono savivaldybės administracijos                                                         

Teisės, personalo administravimo ir

viešųjų pirkimų skyriaus vedėja                                                                     

 

Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos                                                   Jurgis Dapkevičius

l.e.p. direktorius                             

Dokumento priedai:
SPE-66 - DĖL TRAKŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO ĮSTAIGOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią