Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-80 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio   d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsniu, Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. S1-136 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos patvirtinimo“ (su visais vėlesniais keitimais) 235 punktu,  Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti:

1.              Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

2.              Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

3.              Trakų r. Onuškio vaikų darželio 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

4.              Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

5.              Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

6.              Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

7.              Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

8.              Trakų r. Bražuolės lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

9.              Trakų r. Paluknio lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

10.          Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

11.          Trakų pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

12.          Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama),

13.          Trakų r. Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

    Savivaldybės meras                                                                                          

 

 Parengė

 Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 Alina Jakonis

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO

UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-04-15

 

Trakai

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

            Informuoti Trakų rajono savivaldybės tarybą apie ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigų 2019 m. įgyvendintus tikslus, uždavinius, nuveiktus darbus, pritarti Trakų rajono 2019 metų švietimo įstaigų veiklos ataskaitoms.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Netaikoma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

            Papildomų teisės aktų nereikės.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų pasekmių nesitikima.  

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto lėšų nereikės.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

            Negauti.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

            Trakų r. savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono švietimo įstaigų vadovams, Švietimo skyriaus vedėjui.

 

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                Dalia Dzigienė

                                   

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                            Alina Jakonis

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-80 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Į pradžią