Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-83 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ IR JŲ SKYRIŲ KLASĖSE IR GRUPĖSE 2020–2021 MOKSLO METAIS

 

2020 m.        d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. S1-134 patvirtinto Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos aprašo 12, 17 punktus, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Nustatyti:           

1.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų meno mokykloje ir jos Aukštadvario skyriuje pagal dailės ir šokio ugdymo programas 2020–2021 mokslo metais, skaičių (1 priedas).

2.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų meno mokykloje pagal muzikinio ugdymo programas 2020–2021 mokslo metais, skaičių (2 priedas).

3.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų meno mokyklos Lentvario skyriuje pagal muzikinio ugdymo programas 2020–2021 mokslo metais, skaičių (3 priedas).

4.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų meno mokykloje ir jos skyriuose 2020–2021 mokslo metais, skaičių grupėse (4 priedas).

5.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje 2020–2021 mokslo metais, skaičių (5 priedas).

6.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos Paluknio skyriuje 2020–2021 mokslo metais, skaičių (6 priedas).

7.              Maksimalų mokinių, besimokančių Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje ir jos Paluknio skyriuje 2020–2021 mokslo metais, skaičių grupėse (7 priedas).     

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                        

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL MAKSIMALAUS MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TRAKŲ MENO, TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLŲ IR JŲ SKYRIŲ KLASĖSE IR GRUPĖSE 2020–2021 MOKSLO METAIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-09

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:  Įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. S1-134 patvirtinto Priėmimo į Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklas tvarkos aprašo nuostatas dėl mokinių priėmimo į rajono formalųjį švietimą papildančias mokyklas. Planuoti maksimalų priimamų mokinių skaičių Trakų meno, Rūdiškių muzikos mokyklų ir jų skyrių klasėse ir grupėse 2020–2021 mokslo metais.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Netaikoma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

            Papildomų teisės aktų nereikės.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų pasekmių nesitikima. Nustačius maksimalų priimamų mokinių skaičių Trakų meno, Rūdiškių muzikos mokyklų ir jų skyrių klasėse ir grupėse 2020–2021 mokslo metais, bus racionaliau naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos neformaliam švietimui.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto lėšų nereikės.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Vyko konsultacijos su    Trakų meno ir Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos direktoriais.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

            Trakų r. savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų meno, Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklų direktoriams, Švietimo skyriaus vedėjui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                                                                                   Dalia Dzigienė

                       

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                                   Natalija Šidlauskienė

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.           d.

sprendimo Nr. S1E-           

1 priedas

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ MENO MOKYKLOJE IR JOS AUKŠTADVARIO SKYRIUJE PAGAL DAILĖS IR ŠOKIO UGDYMO PROGRAMAS 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS

Mokyklos pavadinimas

Ugdymo programa

Klasė

Komplektų skaičius

Mokinių skaičius

 

Trakų meno mokykla

Pradinis dailės ugdymas

1

2

3

1

1

1

18

15

14

 

Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrius

1

3

1

1

 

 

10

10

 

 

                                         Iš viso:             5

5

67

 

Trakų meno mokykla

Pradinis šokio ugdymas

1

2

 

2

1

20

9

 

Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrius

1

3

1

1

6

15

 

              Iš viso              4

5

50

 

Trakų meno mokykla

Pagrindinis dailės ugdymas

4

1

12

 

5

1

10

 

6

1

9

Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrius

5

6

1

1

7

8

 

 

               Iš viso              5

5

46

 

Trakų meno mokykla

Pagrindinis šokio ugdymas

5

2

17

 

7

1

14

 

Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrius

7

1

10

 

 

 

         Iš viso

3

4

41

 

Trakų meno mokykla

Išplėstinis šokio ugdymas

-

2

18

 

                                     Iš viso

17

21

222

 

__________________________

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.             d.

sprendimo Nr. S1E-

2 priedas

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ MENO MOKYKLOJE PAGAL MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS

 

 

Dalyko pavadinimas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Mokinių skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

5 klasė

6 klasė

7 klasė

 

Fortepijonas

3

9

3

5

7

4

7

38

Akordeonas

2

1

-

5

2

7

3

20

Smuikas

1

2

5

2

2

1

1

14

Birbynė

-

1

-

1

1

1

3

7

Fleita

-

-

2

1

2

-

-

5

Saksofonas

-

2

4

2

2

4

3

17

Lamzdelis

-

-

-

1

1

-

-

2

Variniai pučiamieji

7

8

6

4

1

2

3

31

Mušamieji

-

3

-

2

1

2

-

8

Iš viso

13

26

20

23

19

21

20

142

Trumpalaikė (ankstyvojo ugdymo) programa

12

Ilgalaikė (muzikavimo meno kolektyvuose) programa

15

Iš viso: 169

 

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.               d.

sprendimo Nr. S1E-   

3 priedas

 

 

 

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ MENO MOKYKLOS LENTVARIO SKYRIUJE PAGAL MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS

 

 

Dalyko pavadinimas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Mokinių skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

5 klasė

6 klasė

7 klasė

 

Fortepijonas

2

6

3

5

6

2

-

24

Akordeonas

1

1

1

1

1

-

-

5

Smuikas

-

1

1

2

1

-

-

5

Iš viso

3

8

5

8

8

2

-

34

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.                   d.

sprendimo Nr. S1E- 

4 priedas

 

 

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ  TRAKŲ MENO MOKYKLOJE IR JOS SKYRIUOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS GRUPĖSE

 

Mokyklos pavadinimas

Dalyko (grupės) pavadinimas

Grupių skaičius

Maksimalus mokinių skaičius grupėje

Trakų meno mokykla

Solfedžio

15

14

Muzikos istorija

7

19

Ansamblis

12

12

Orkestro grupės

7

6

Orkestras

1

35

Ankstyvojo ugdymo

2

6

Trakų meno mokyklos Lentvario skyrius

Solfedžio

6

11

Muzikos istorija

3

11

Ansamblis

2

6

Iš viso

55

35

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.               d.

sprendimo Nr. S1E-          5 priedas

 

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOJE 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS

 

Dalyko pavadinimas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Mokinių skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

5 klasė

6 klasė

7 klasė

 

Fortepijonas

10

20

7

3

1

7

1

49

Akordeonas

5

4

6

2

1

6

-

24

Smuikas

3

1

3

1

1

1

-

10

Fleita

3

1

-

1

1

1

-

7

Saksofonas

2

-

-

-

-

-

-

2

Variniai pučiamieji

15

3

1

3

2

2

5

31

Gitara

6

-

2

-

-

-

-

8

Mušamieji

6

1

1

1

-

-

-

9

Iš viso

50

30

20

11

6

17

6

140

 

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.                 d.

sprendimo Nr. S1E-          

6 priedas

 

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PALUKNIO SKYRIUJE 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS

 

Dalyko pavadinimas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Mokinių skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

5 klasė

6 klasė

7 klasė

 

Fortepijonas

2

10

3

3

1

3

1

23

Akordeonas

4

4

5

1

1

5

-

20

Iš viso

6

14

8

4

2

8

1

43

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m.        d.

sprendimo Nr. S1E-           

7 priedas

 

 

MAKSIMALUS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOJE IR JOS PALUKNIO SKYRIUJE 2020–2021 MOKSLO METAIS, SKAIČIUS GRUPĖSE

 

Mokyklos pavadinimas

Dalyko (grupės) pavadinimas

Grupių skaičius

Maksimalus mokinių skaičius  grupėje

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla

Solfedžio

11

10

Muzikos istorija

4

10

Orkestras

2

35

Orkestro instr. gr.

4

5

Choras

1

20

Choro balsų gr.

3

5

Ansamblis

5

8

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos Paluknio skyrius

Solfedžio

6

10

Muzikos istorija

3

9

Ansamblis

2

6

Iš viso

41

35

 

___________________________

Į pradžią