Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-88 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
1

                                                                                                                          Projektas

                                                                                             

               TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                                                                                                                                                                   SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m.                        d.  Nr. SPE-

                                                                       Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Trakų rajono savivaldybės vardu teikiamų apdovanojimų tvarkos aprašu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu S1-143 Dėl Trakų rajono savivaldybės vardu teikiamų apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo”, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu S1-106 „Dėl Trakų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti  2016 m. balandžio 28 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-106 „Dėl Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Sudaryti Trakų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisiją iš 7 narių:

1.1.       Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės merė;

1.2.       ­­­­­­­­Teresa Solovjova, tarybos narė, Lentvario kultūros rūmų direktoriaus pavaduotoja;

1.3.       Jolanta Abucevičienė, tarybos narė, Trakų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;

1.4.       Asta Kandratavičienė , tarybos narė, socialinių mokslų daktarė;

1.5.       Alvyga Zmejevskienė, Trakų istorijos muziejaus direktorė;

1.6.       Jonas Varaneckas, Klebonas, Garbės pilietis;

1.7.       Halina Kobeckaitė, profesorė.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Parengė

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

Greta Pavlovskaja

SPRENDIMO PROJEKTO

                             „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-13

Trakai

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai. Parengto projekto tikslas – patvirtinti Trakų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisiją. Komisija sudaroma iš aktyviausių Savivaldybės socialinių partnerių, veikiančių mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinėje ir  kitose srityse bei nevyriausybiniame sektoriuje.

 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Vietos savivaldos įstatymas, naujas teisinis reguliavimas nereikalingas.

 

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Suderinta.

 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

 

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Teigiamos pasekmės- patvirtinus komisiją galima bus suteikti garbės piliečio vardą nusipelniusiems asmenims.

 

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Biudžeto lėšų poreikio nėra.

 

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra, sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.

 

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui.

 

PRIDEDAMA:

 

 

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė                                                         Greta Pavlovskaja

 

Į pradžią