Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-90 2020-04-21
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2015 METŲ VADOVŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

Projektas                              

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 3 dalies 2 punktu bei Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. S1-136, 234, 235 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba                    n u s p r e n d ž i a :

1.         Pritarti Čižiūnų socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2.         Pritarti Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

3.         Pritarti Trakų globos ir socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

4.         Pritarti Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Danutė Zalieckienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ  ĮSTAIGŲ  2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 6 d.

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – pritarti Trakų rajono savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų Čižiūnų socialinių paslaugų centro, Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro, Trakų globos ir socialinių paslaugų centro, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro 2019 metų veiklos ataskaitoms.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Nesiūloma.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

2. Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Patvirtinus sprendimo projektą, neigiamų priimto teisės akto pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Nereikia

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Čižiūnų socialinių paslaugų centro, Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro, Trakų globos ir socialinių paslaugų centro, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro vadovai ir Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius.

PRIDEDAMA:

1. Čižiūnų socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama) – 39 lapai, 1 egz.

2. Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama) – 18 lapų, 1 egz.

3. Trakų globos ir socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama) - 29 lapai, 1 egz.

4. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama) - 26 lapai, 1 egz.

Socialinės paramos skyriaus  vedėja                                                                 Danutė Zalieckienė

Dokumento priedai:
SPE-90 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-90 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-90 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
SPE-90 - DĖL PRITARIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
Į pradžią