Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-109 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA

 

2020 m. gegužės    d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, ir atsižvelgdama į Trakų r. Aukštadvario gimnazijos 2020 m. gegužės 13 d. raštą Nr. D2-37 „Prašymas dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1-129 „Dėl Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatų patvirtinimo“,  ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

               2. Įgalioti:

               2.1.  Trakų rajono savivaldybės merą pasirašyti Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatus;

               2.2. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktorių įregistruoti nuostatus Juridinių asmenų registre.

                  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO NAUJA REDAKCIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 12 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Įteisinti galimybę Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje vykdyti profesinį mokymą. Papildyti gimnazijos nuostatus profesinio mokymo nuostatomis, švietimo įstaigos vadovui keliamais reikalavimais ir Gimnazijos tarybos papildomais įgaliojimais, kurie susiję su kasmetiniu gimnazijos vadovo veiklos vertinimu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Šiuo metu galioja Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatus, patvirtintus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1-129 „Dėl Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti nuostatai, siūloma juos pakeisti įteisinant profesinio mokymo vykdymą Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje, papildant švietimo įstaigos vadovui keliamais reikalavimais ir Gimnazijos tarybos įgaliojimais kasmetinio vadovo veiklos vertinimo srityje.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Dera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Papildomų teisės aktų nereikės.

.5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų pasekmių nesitikima. Aukštadvario gimnazijoje bus įteisintas profesinio mokymo vykdymas, gimnazijos nuostatai atitiks Švietimo įstatymo pakeitimus.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto lėšų reikės pakeistų mokyklos nuostatų įregistravimui Juridinių asmenų registre.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui, Aukštadvario gimnazijos direktoriui.

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                    Alina Jakonis

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                     Natalija Šidlauskienė

PATVIRTINTA

Trakų r. savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 30 d.  sprendimu Nr. S1-129

(Trakų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės     d. sprendimo Nr. S1E- redakcija)

 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Trakų r. Aukštadvario gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Gimnazijos buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas, mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, Gimnazijos veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų, turto naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.    Gimnazijos  oficialusis pavadinimas – Trakų r. Aukštadvario gimnazija. Trumpasis mokyklos pavadinimas – Aukštadvario gimnazija. Duomenys apie Gimnaziją kaupiami ir saugojami juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas yra 190658928.

3.    Gimnazijos įsteigimo data – 1918 m.

4.    Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.    Gimnazijos priklausomybė – Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

6.    Gimnazijos savininkas – Trakų rajono savivaldybė,   kodas 111104791, adresas – Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai.

7.    Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Trakų rajono savivaldybės taryba, kuri:

7.1.  tvirtina Gimnazijos nuostatus;

7.3.  priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių;

7.4.  priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

7.5.  priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.6.  priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.7.  skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.8.  sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8.    Gimnazijos buveinė – Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų  rajonas, LT -21253.

9.    Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla,  3120.

10.    Gimnazijos tipai:

10.1.   pagrindinis tipas – gimnazija;

10.2.   kitas tipas – pagrindinė mokykla;

10.3.   kitas tipas – profesinė mokykla.

11.    Gimnazijos paskirtys:

11.1.   pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams;

11.2.   kitos paskirtys:

11.2.1.  pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

11.2.2.  profesinės mokyklos tipo profesinė mokykla;

11.2.3.  pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.

12.    Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių.

13.    Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai:

13.1.   grupinio mokymosi forma kasdieniu būdu;

13.2.   pavienio mokymosi forma savarankišku būdu.

14. Profesinio mokymo organizavimo formos:

          14.1. mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma;

14.2. pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma.

15.Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pritaikytos ir individualizuotos, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo švietimo, formaliojo pirminio, tęstinio ir neformaliojo profesinio mokymo.

16.Gimnazijoje išduodami mokymosi pasiekimus ir profesinę kvalifikaciją įteisinantys dokumentai:

16.1. baigusiems pagrindinio ugdymo programą, išduodami pagrindinio išsilavinimo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai;

16.2.   baigusiems vidurinio ugdymo programą, išduodami brandos atestatai ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai;

16.3.   baigusiems profesinio mokymo programą, išduodami profesinės kvalifikacijos pažymėjimai;  

16.4.   mokymosi pasiekimų pažymėjimai.

17.    Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Gimnazijos  pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

18.    Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,  Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Trakų rajono savivaldybės  mero potvarkiais, Trakų rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18.    Gimnazija turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

19.    Gimnazijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85;

19.1.   pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2.   kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1.  profesinis mokymas;

19.2.2.  pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.3.  sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.4.  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.5.  vairavimo mokyklų veika 85.53;

19.2.6.  kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.7.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20.    Kitos, ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVKR  2 red.) :

20.1.   kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2.   augalininkystės būdingų paslaugų veikla 01.61;

20.3.   automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas 52.21.20;

20.4.   daugiamečių augalų auginimas 01.2;

20.5.   duonos gamyba, šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba 10.71;

20.6.   grūdų malimo produktų gamyba 10.61;

20.7.   kita apgyvendinimo veikla 55.90;

20.8.   kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.79;

20.9.   kitų įrankių gamyba 25.73;

20.10.    kitų maisto produktų gamyba 10.8;

20.11.    kitų maitinimo paslaugų tiekimas 56.29;

20.12.    krovininis kelių transportas 49.41;

20.13.    mechaninis apdirbimas 25.62;

20.14.    muziejų veikla 91.02;

20.15.    nuosavo arba nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas 68.2;

20.16.    pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla 56.2;

20.17.    sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas 01.24;

20.18.    sporto įrangos nuoma 77.21.40;

20.19.    sporto įrangos eksploatavimas 93.11;

20.20.    sporto klubų veikla 93.12;

20.21.    bitininkystė 01.49.20;

20.22.    staliaus dirbinių įrengimas 43.32;

20.23.    medienos  bei medienos kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 16;

20.24.    medinių žaislų gamyba 32.40.30;

20.25.    pastatų remontas, rekonstravimas ir restauravimas 41.20.20;

20.26.    kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

20.27.    bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91,01.

21.    Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias, esmines dalykines ir profesines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

22.    Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1.   teikti mokiniams kokybišką pagrindinį, vidurinį ir formalųjį pirminį ir tęstinį profesinį išsilavinimą;

22.2.   tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.3.   teikti mokiniams reikiamą švietimo  pagalbą;

22.4.   užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką;

22.5.   organizuoti  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias;

22.6.   sudaryti sąlygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti.

23.    Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija atlieka šias funkcijas :

23.1.   vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į rajono ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2.   rengia pagrindinio ugdymo, vidurinio ir profesinio mokymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio ugdymo individualizuotas ir pritaikytas, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas;

23.3.   vykdo pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotas, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.4.   vykdo pagrindinio ugdymo ir profesinio lygio kvalifikacijos pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.5.   išduoda atitinkamo profesinio lygio kvalifikacijos, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka;

23.6.   sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.7.   teikia informacinę,  socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones; siekdama užtikrinti saugią ir sveiką mokymosi aplinką – vykdo prevencinę veiklą;

23.8.   sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarką;

23.9.   organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10.    atlieka gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, analizuoja jo rezultatus, planuoja pažangą;

23.11.    sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

23.12.    užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.13.    kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.14.    organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

23.15.    organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

23.16.    viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.17.    atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24.    Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teises ir pareigas. Gimnazijos teisės:

24.1.   parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2.   kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3.   teisės aktų nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jų modulius;

24.4.   pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo teisės aktuose nustatyta tvarka;

24.5.   sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus teisės aktuose nustatyta tvarka;

24.6.   nustatyti teikiamų švietimo ar papildomai teikiamų  paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai jų nenustato  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savininko teises įgyvendinanti institucija;

24.7.   verstis įstatymų nedraudžiančia ūkine veika, kuri yra neatsiejamai susijusi su tiesiogine įstaigos veiklos tikslais;

24.8.    teisės aktuose nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.9.   gavus asmens kompetencijų įvertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikaciją arba jos dalį atitinkančias kompetencijas;

24.10.    įskaityti asmeniui bendrojo technologijų dalykų mokymosi, asmens neformaliojo profesinio mokymosi dalykų ar savišvietos būdais įgytas kompetencijas kaip dalį profesinio mokymo programos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.11.    bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.12.    stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.13.    gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka;

24.14.    naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis, jeigu jos neprieštarauja LR įstatymams.

25.    Gimnazijos pareigos:

25.1.   užtikrinti kokybišką ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą;

25.2.   turėti licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą, užtikrinti profesinio mokymo kokybę;

25.3.   užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, sveiką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.4.   ugdyti mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;

25.5.   užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.6.   užtikrinti sisteminį mokymąsi, pagalbą mokiniams, turintiems skirtingų poreikių;

25.7.   užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

25.8.   viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą;

25.9.   vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. SKYRUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26.    Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1.   direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2.   direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3.   direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Gimnazijos taryba  ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

27.    Gimnazijai vadovauja direktorius,  kuris į pareigas yra skiriamas  konkurso būdu, iš pareigų atleidžiamas   teisės aktų nustatyta tvarka.

28.    Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano sudarymo, dalyvauja priimant sprendimus dėl Gimnazijos veiklos, plėtros, teikia siūlymus dėl Gimnazijos struktūros, nuostatų patvirtinimo, tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

29.    Direktorius:

29.1.   neviršydamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą,  nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis;

29.2.   nustato Gimnazijos tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų  veiklos sritis;

29.3.   tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29.4.   vadovauja Gimnazijos mokytojų tarybai;

29.5.   vykdo kasmetinį darbuotojų vertinimą, metinės darbo veiklos vertinimo pokalbius;

29.6.   priima mokinius į Gimnaziją Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

29.7.   tvirtina Gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisykles, kuriose nustato bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, suderinęs su Gimnazijos taryba ir darbuotojų atstovais;

29.8.   atsako už informacijos skelbimą, demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

29.9.   sudaro mokiniams ir darbuotojams sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

29.10.    vadovauja Gimnazijos strateginio plano, švietimo programų, metinio veiklos  plano rengimui ir juos tvirtina, vadovauja  jų įgyvendinimui;

29.11.    leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

29.12.    sudaro teisės aktų nustatyta tvarka  komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

29.13.    sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

29.14.    organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.15.    teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

29.16.    rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

29.17.    inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.18.    bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.

29.19.    atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

29.20.    kiekvienais metais viešai skelbia ir teikia Gimnazijos tarybai svarstyti ir vertinti savo metų veiklos ataskaitą;

29.21.    garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

29.22.    dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;

29.23.    vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

30.    Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą  funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už tinkamą vaikui paskirtos  minimalios priežiūros priemonės  vykdymą.

31.    Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

32.    Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas  ugdymui.

33.    Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, pavaduotojas ir pagalbos mokiniui specialistai, prevencinio darbo bei krizių valdymo komandos nariai. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių,  komandų vadovus ir narius į komandas  skiria, Komisijos  darbo reglamentą tvirtina Gimnazijos direktorius.

34.    Gimnazijos mokinių elgesio taisyklės tvirtinamos Gimnazijos direktoriaus įsakymu. Taisyklės nusako mokinių  teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. Taisyklėse numatomos  Gimnazijos mokinių teisės, pareigos, draudžiamos veiklos, mokinių skatinimo, drausminės bei auklėjimo priemonės.

35.    Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

34.    Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti  Gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

35.    Taryba sudaroma iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos direktorius.

36.    Gimnazijos tarybos posėdžius kviečia gimnazijos direktorius arba gimnazijos tarybos pirmininkas.

37.    Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.

38.    Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

39.    Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Į Gimnazijos tarybos posėdžius iš anksto suderinus gali būti kviečiami Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, kitų skyrių atstovai, Gimnazijos bendruomenės nariai, susiję su svarstomu klausimu, mokiniai ir jų tėvai, kai sprendžiamos tiesiogiai su jais susijusios problemos.

40.    Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

41.    Taryba:

41.1.   teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2.   pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam Gimnazijos veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

41.3.   teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

41.4.   svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

41.5.   išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;  

41.6.   kiekvienais metais mokyklos taryba vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

41.7.   teikia siūlymų Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.8.   svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui;

41.9.   teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.10.    svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

42.    Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

43.    Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne mažiau kaip 4 kartus per mokslo metus.

44.    Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

45.    Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

46.    Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

47.    Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos direktorius. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra renkami visuotinio mokinių susirinkimo. Vadovauja savivaldos institucijos narių išrinktas vadovas. Mokinių savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą. Kiekvienais metais mokinių savivaldos institucija savo veiklos metinę apžvalgą pristato per mokslo metų užbaigimo šventę.

48.    Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renkama klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su savo klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

49.    Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

VI. SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

50.    Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51.    Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52.    Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII. SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ, GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

53.    Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja  juo pagal įstatymus Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

54.    Gimnazijos lėšos:

54.1.   valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

54.2.   pajamos už teikiamas paslaugas;

54.3.   fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

55.    Lėšos ir turtas valdomas teisės aktų nustatyta tvarka, naudojamas racionaliai, siekiant užtikrinti Mokyklos bendruomenės interesų tenkinimą ir maksimalią naudą.

56.    Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

57.    Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

58.    Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Trakų rajono savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami išorės vertintojai.

VIII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59.    Gimnazijos nuostatus, jų keitimus, papildymus tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.

60.    Gimnazijos nuostatai keičiami ar  papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar Gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva.

61.    Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62.    Gimnazijos reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

63.    Gimnazija turi interneto svetainę - http://www.avmokykla.com Svetainėje skelbiami vieši pranešimai, kuriuos, vadovaujantis šiais Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai. Kai įstatymai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami interneto svetainėje ir Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

______________

 

 

 

PRITARTA

Trakų r. Aukštadvario gimnazijos  tarybos

2020 m.  gegužės 8 d.

nutarimu (protokolo Nr. 4 )

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią