Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-108 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS STEIGIMO TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOJE

 

2020 m. gegužės         d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 ir 6 dalimis, 41 straipsnio 9 dalimi, 58 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-378 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Steigti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje profesinio mokymo skyrių.

            2. Įpareigoti Trakų r. Aukštadvario gimnazijos direktorių:

            2.1. gauti licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

            2.3. iki 2021 m. kovo 1 d. pateikti:

            2.3.1. planuojamą klasių/grupių skaičių ir mokinių skaičių jose 2021–2022 mokslo metais;

            2.3.2. pedagoginių ir kitų darbuotojų pareigybių skaičių ir šių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL PROFESINIO MOKYMO SKYRIAUS STEIGIMO TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOJE

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 13 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – sudaryti sąlygas profesinio mokymo vykdymui Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje. Steigti Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje profesinio mokymo skyrių, sudaryti sąlygas įvairių poreikių asmenims įgyti ar patobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, padėsiančias sėkmingai integruotis darbo rinkoje.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos

  3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Dera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-378 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo“.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

            Reikalingi savivaldybės tarybos sprendimai dėl: Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatų pakeitimo, planuojamo klasių/grupių skaičių ir mokinių skaičių jose 2021–2022 mokslo metais nustatymo; pedagoginių ir kitų darbuotojų pareigybių skaičių ir šių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo; mokymo patalpų, skirtų formaliojo profesinio mokymo programai ar jos moduliui vykdyti, valdymo.

.5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nesitikima.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų reikės valstybės rinkliavai sumokėti, norint gauti profesinio mokymo licenciją.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui, Aukštadvario gimnazijos direktoriui.

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                    Alina Jakonis

                                          

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                         Natalija Šidlauskienė

Į pradžią