Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-112 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ  PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės     Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų minimalius įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. S1-72 ,,Dėl VšĮ Lentvario kultūros rūmų teikiamų paslaugų minimalių įkainių patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

Renata Kurmin                                                           

 

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės       d.

Trakai

 

1.      Parengto sprendimo tikslas ir uždaviniai: patvirtinti viešosios įstaigos Lentvario

kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų įkainius, kurie paskutinį kartą buvo tvirtinti 2015 m.

Viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų įkainius prilyginti pasikeitusioms vidutinės rinkos kainoms, atsižvelgus į pasikeitusius paslaugų tiekėjų įkainius, padidėjus prekių ir paslaugų kaštus.

Atsižvelgus į Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisinius aktus dėl taikomų lengvatų ir turimas teises asmenims naudotis lengvatomis, papildomas tvirtintų Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. S1-72 viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų paslaugų minimalių įkainių punktas Nr. 2 „Bilietų kaina į renginius, kuriuos organizuoja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų papildomai pridedami papunkčiai 2.1.1., 2.3. ir 2.4. bei keičiami: punkto 2.1. „Vaikams iki 14 metų, mokiniams, studentams“ įkainiai (iš 0,50 Eur į 1,00 – 3,00 Eur) ir punkto 2.2. „Suaugusiems“ įkainiai (iš 1,50 Eur į 2,00 – 7,00 Eur). Besikeičiant visuomenės poreikiams, prie tvirtintų Trakų rajono savivaldybės tarybos 22015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. S1-72 viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų minimalių įkainių dalinai keičiamas punktas Nr. 2 pridedant lengvatos mokiniams, studentams, pensininkams ir neįgaliems/ sumažintą darbingumo lygį turintiems asmenims, t.y. koreguojami 2.1. ir 2.2 papunkčiai:

2.1.

Vaikams iki 14 metų, mokiniams, studentams

 

1 asmeniui

 

1,00 – 3,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui, vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

 

Bilieto kaina: 1,00 Eur – 2,00 Eur, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Bilieto kaina: 1,00 Eur – 3,00 Eur, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

2.1.1.

Neužimant papildomos sėdimos vietos, vaikams iki 3 metų

1 asmeniui

Nemokamai

2.2.

Suaugusiems

1 asmeniui

2,00 – 7,00

Bilieto kaina: 2,00 Eur – 4,00 Eur, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Bilieto kaina: 2,00 Eur – 7,00 Eur, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

2.3.

Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo ir darbingumo nustatymo lygiai nuo 1 proc. iki 99 proc.

1 asmeniui

- 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos suaugusiajam arba vaikui su neįgaliojo pažymėjimu ar darbingumo nustatymo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Taikoma lengvata – 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos.

 

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 2,00, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 3,00, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

2.4.

Pensininkams

1 asmeniui

- 50 proc. nuolaida nuo pilnos bilieto kainos suaugusiajam su pensininko pažymėjimu.

 

Taikoma lengvata – 50 proc. nuolaida nuo nustatytos pilnos bilieto kainos.

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 2,00, kai renginyje dalyvauja viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus, renginio apimties bei renginiui skirtų sąnaudų.

Pritaikius nuolaidą bilieto kaina: 1,00 – 3,00, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai. Bilieto kaina priklauso nuo sutarties, sudaromos su samdomu atlikėju/ samdomos organizacijos kainos.

 

Bilietų kainos į renginius nurodytos Eurais.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos netaikomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, teikiama Trakų rajono savivaldybės tarybai patvirtinti viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų įkainius.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Šiam sprendimui nereikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos pasekmės – patvirtinus viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų įkainius, bus patikslinti įstaigos paslaugų teikimo kaštai pagal pasikeitusius padidėjusius prekių ir paslaugų kaštus.

Viešoji įstaiga Lentvario kultūros rūmai gautas pajamas planuoja panaudoti bendroms įstaigos kolektyvų išvykoms bei kitoms reikmėms.

Neigiamos pasekmės – nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis sprendimo projektui įgyvendinti:

Biudžeto lėšų poreikis nereikalingas.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų įvertinimai ir išvados:                                

Specialistų įvertinimų ir išvadų nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui, viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų administracijai.

 

 

PRIDEDAMA:

1.      Lyginamasis sprendimo projekto, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1

d. sprendimu Nr. S1-72, viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų minimalių įkainių variantas, 5 lapai.

2.      Viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų teikiamų mokamų paslaugų įkainiai, 4 lapai.

 

 

 

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė                                                          Renata Kurmin

 

 

 

_________________

 

 

 

Dokumento priedai:
SPE-112 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
SPE-112 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią