Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-111 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VŠĮ TRAKŲ KULTŪROS RŪMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MINIMALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ  PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės     Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-860 patvirtintu valstybės ar savivaldybės įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. S1-393 „Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ .

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

Renata Kurmin                                                           

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TRAKŲ RAJONO SAVIBALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ  PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės       d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo tikslas ir uždaviniai:

Patvirtinti biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius, kurie paskutinį kartą buvo tvirtinti 2014 m. įvedus šalyje euro valiutą, konvertuoti iš litų į eurus.

            Pasikeitus ekonominei situacijai, atsiradus naujoms paslaugoms biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius prilyginti pasikeitusioms vidutinės rinkos kainoms, atsižvelgus į didėjančius naudojamų resursų, prekių ir paslaugų kaštus.

Teikiamų mokamų paslaugų įkainių keitimas ir paslaugų papildymas nurodomas lyginamajame sprendimo projekto, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu nr. S1-393, biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių variante. Dokumentas pridedamas.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos netaikomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-860 patvirtintu valstybės ar savivaldybės įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu, teikiama Trakų rajono savivaldybės tarybai patvirtinti biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius.

 4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Šiam sprendimui nereikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Teigiamos pasekmės – patvirtinus biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainius, bus patikslintos atsiradusios naujos įstaigos paslaugos, įkainiai prilyginti pasikeitusioms vidutinės rinkos kainoms, atsižvelgus į didėjančius naudojamų resursų, prekių ir paslaugų kaštus.

Biudžetinė įstaiga Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka gautas pajamas planuoja panaudoti įstaigos reikmėms.

Neigiamos pasekmės – nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis sprendimo projektui įgyvendinti:

Biudžeto lėšų poreikis nereikalingas.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų įvertinimai ir išvados:                                

Specialistų įvertinimų ir išvadų nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, biudžetinės įstaigos Trakų rajono  savivaldybės viešosios bibliotekos administracija.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui, biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracijai.

 

 

PRIDEDAMA:

1.      Lyginamasis sprendimo projekto, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio

4 d. sprendimu nr. S1-393, biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų įkainių variantas, 3 lapai.

2.      Biudžetinės įstaigos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų

įkainiai, 1 lapas.

 

 

 

Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė                                                          Renata Kurmin

 

 

 

_________________

 

 

 

Dokumento priedai:
SPE-111 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
SPE-111 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią