Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-102 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Kam

                                                                                                                                            Projektas

                                                                                                                                       

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS

 

2020 m. gegužės   d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Nustatyti žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) 2021 m.:

Eil. Nr.

Paskirties kodas/Naudojimo būdo kodas

Paskirties pavadinimas/Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčių tarifai

(procentai)

Verčių zonos

 

Paskirtis

Naudojimo būdas

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

610

 

Žemės ūkio paskirties sklypai

 

0,73

52.1.2

 

1.1.

 

300, 328, 329

Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

 

0,18

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

300, 328, 329

Mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai

 

0,16

52.1.2

 

1.2.

 

301, 302, 303

Specializuotų ūkių žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai

 

1,08

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

301, 302,3 03

Specializuotų ūkių žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai ir kiti žemės ūkio paskirties sklypai

 

0,73

52.1.2

 

2.

710

 

Miškų ūkio paskirties sklypai (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

 

1,08

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

710

 

Miškų ūkio paskirties sklypai (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

 

0,68

52.1.2

 

2.1.

 

304, 305, 306, 307

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai ir ūkinių miškų sklypai

 

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

304, 305, 306, 307

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai, apsauginių miškų sklypai ir ūkinių miškų sklypai

 

0,68

52.1.2

 

3.

810

 

Konservacinės paskirties žemės sklypai

 

0,43

Visos

 

3.1.

 

313, 326

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai ir gamtinių rezervatų žemės sklypai

 

0,43

Visos

 

4.

820

 

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

 

1,1

Visos

 

5.

995

 

Kitos paskirties žemės sklypai

 

 

 

5.1.

 

309, 310, 311

Vandens telkinys

1,1

Visos

 

5.2.

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

 

0,21

52.1.2

 

5.3.

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

 

0,21

52.1.2

 

5.4.

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,36

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

0,29

52.1.2

 

5.5.

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

0,28

52.1.2

 

5.6.

 

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

 

0,29

52.1.2

 

5.7.

 

319

Rekreacinės teritorijos

0,33

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

319

Rekreacinės teritorijos

 

0,28

52.1.2

 

5.8.

 

320

Bendro naudojimo teritorijos

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

320

Bendro naudojimo teritorijos

 

0,21

52.1.2

 

5.9.

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

1,1

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

 

0,73

52.1.2

 

5.10.

 

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

 

0.27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

 

0.21

52.1.2

 

5.11.

 

330, 331

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

0,27

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

330, 331

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

0,21

52.1.2

 

5.12.

 

332, 333

Susisiekimo, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, susisiekimo, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

0,36

Visos, išskyrus verčių zoną  52.1.2

 

 

 

332, 333

Susisiekimo, inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, susisiekimo, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

0,29

52.1.2

 

6.

Visiems kitiems šios lentelės 1-5 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

 

1

Visos

 

7.

Nenaudojama, apleista žemės ūkio naudmenų žemė

 

2

Visos

 

Visos

8.

Kitos paskirties apleista žemė (išskyrus nurodytą 7 punkte)

 

2

Visos

 

 

2.    Taikyti 1 punkte nustatytus mokesčio tarifus apskaičiuojant žemės mokestį 2021 metų mokestiniu laikotarpiu.

3.    Nustatyti 2021 metams neapmokestinamuosius žemės sklypų plotus miesto vietovėje – 0,3 ha ir kaimo vietovėje – 3,0 ha šiems žemės savininkams:

3.1. fiziniams asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.2. fiziniams asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.3. nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų;

3.4. daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, pagrindinio profesinio mokymo įstaigų, kolegijų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai.

          4. Netaikyti nustatytos lengvatos apleistai žemės sklypo ploto daliai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė

Tatjana Genaitienė

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2021 METAMS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-12

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymu nustatyti konkrečius 2021 metų žemės mokesčio tarifus. Rengiant sprendimo projektą vadovautasi 2014 m. vasario 14 d. VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-46 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto registre, įrašų pakeitimo bei nekilnojamojo turto registro operacijų klasifikatoriaus papildymo“ bei atsižvelgta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM rekomendacijas. Žemės mokesčio tarifai teikiami tvirtinti pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus kriterijus (pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei pagal žemės sklypo naudojimo būdą).

Žemės mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuo 2018 metų sausio 1 dienos įsigaliojo naujas žemės sklypų masinis vertinimas, tai yra nustatytos naujos žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, kurios galios artimiausius 5 metus. Vadovaujantis Žemės mokesčio Įstatymo (toliau Įstatymo) 6 straipsnio 2 dalimi žemės mokesčio tarifus ateinančiam mokestiniam laikotarpiui reikia nustatyti iki einamųjų metų liepos 1 d., kurie galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų: nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Rengiant sprendimo projektą pasirinktas mokesčio nustatymo tarifas pagal žemės sklypų buvimo vietą rajone bei žemės sklypo paskirtį ar naudojimo būdą. Taip pat atskiras mokesčio tarifas nustatytas žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir apleisti.

            Savivaldybių taryboms yra suteikta teisė nustatyti vieną ar kelis konkrečius žemės mokesčio tarifus, kurie gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į vieną ar kelis kriterijus: pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, žemės sklypo naudojimą ar nenaudojimą, žemės sklypo dydį, mokesčių mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą ar socialinę padėtį), žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą.

Jeigu Savivaldybės taryba iki nurodytų terminų nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po nurodytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas.

Žemės ūkio paskirties žemės (kuriai priskiriama ir mėgėjiškų sodų žemė), išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė apskaičiuojama jos vidutinę rinkos vertę arba individualiu vertinimu nustatytą žemės vertę padauginus iš koeficiento 0,35.

            Skaičiuojant 2021 metų žemės mokestį taikoma mokestinė vertė yra 2018 metų vidutinė rinkos vertė. Siūlome 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatyti tokius pačius žemės mokesčio tarifus kaip ir 2020 metams, išskyrus 5. p. „Kitos paskirties žemės sklypai“, įvedant naudojimo būdą 5.1 p. p. „Vandens telkinys“.

Biudžeto pajamos, gaunamos iš žemės mokesčio, sudarė: 2017 metais -  623,2 tūkst. Eur, 2018 metais – 756,0 tūkst. Eur, 2019 metais – 810,0 tūkst. Eur.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą, kad nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai, kurių darbingumo lygis yra iki 40 proc., asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, jeigu jiems priklauso žemės sklypo plotas neviršija Savivaldybės tarybos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio, apskaičiuojant žemės mokestį už 2021 m. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje neapmokestinami žemės mokesčiu 0,3 ha dydžio žemės sklypai miesto teritorijoje ir 3,0 ha dydžio žemės sklypai kaimo vietovėje. 2021 m. mokestiniam laikotarpiui siūloma neapmokestinamų žemės sklypų dydžių nekeisti.

          Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įvertinusi savivaldybių tarybų priimtus sprendimus dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo, siekdama užtikrinti vienodą papildomų sąlygų traktavimą, pateikė Savivaldybių administracijoms šias rekomendacijas:

1. Kai savivaldybės taryba pageidauja, jog žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės plotų, nustatoma lengvata nebūtų taikoma visam tokiam sklypui (ne apleistai daliai), tai sprendime turėtų būti nurodyta, jog lengvata netaikoma visam žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės plotų.

2. Kai savivaldybės taryba pageidauja, jog žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės      plotų, nustatoma lengvata nebūtų taikoma  tik tam apleistam sklypo plotui, tai sprendime turėtų būti nurodyta, jog lengvata netaikoma apleistam sklypo plotui (arba apleistai sklypo daliai).

Vadovaujantis LR Žemės įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi Savivaldybės taryba biudžeto sąskaita gali sumažinti žemės mokestį ar nuo jo atleisti. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m gruodžio 7 d. sprendimu ”Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių sumažinimo ir atleidimo nuo jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino žemės mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo tvarkos aprašą Trakų rajono savivaldybėje, pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus atskirus prašymus. Žemės mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo prašymus nagrinėja Trakų rajono savivaldybės administracija ir nustačius, kad  pateikti visi reikalaujami dokumentai, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo dėl žemės mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo jo projektą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: Pagal nustatytus žemės mokesčio tarifus, bus skaičiuojamas žemės mokestis.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Biudžeto lėšų poreikio nėra.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: Negauti.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius.

 

 

 

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus

specialistė                                                                                                             Tatjana Genaitienė

 

 

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus                                               Diana Bagdevičienė

vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Į pradžią