Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-103 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO 2021 METAIS

 

2020 m.                     d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:                     

1. Nustatyti 2021 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,7 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamajam turtui;

1.2. 3,0 procentų nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės – naudojamam ne pagal paskirtį arba apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui;

1.3. 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės fizinių asmenų nekilnojamajam turtu, nuosavybės teise valdantiems negyvenamąsias komercinės paskirties patalpas – apartamentus, esančias Gilušio g. 16, Trakuose, ir deklaruojantiems gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Savivaldybės biudžeto sąskaita atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio Trakų rajono savivaldybės kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves: UAB „Trakų autobusai“, kodas 181200636, UAB Trakų šilumos tinklų, kodas 181121797, UAB „Trakų paslaugos“, kodas 181522014, UAB „Trakų vandenys“, kodas 281523640.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 Savivaldybės meras                                                                                           

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjas

 Romuald Zviagin

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Irena Zaleckaitė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

TARIFO 2021 METAIS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-12

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: Sprendimo projektu siūloma patvirtinti 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą: 0,7 procento nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamajam turtui ir 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamajam turtui, kuris naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir neprižiūrėtas.

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą (toliau – Įstatymas) nuo 2019 m. gruodžio 12 d. mokesčio tarifas yra nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto vertės. Iki šio Įstatymo paskelbimo minimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas buvo 0,3 procento ir maksimalus iki 3 procentų nekilnojamojo turto vertės. Nauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu nustatyta minimali mokesčio tarifo riba 0,5 procento įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.  Kiekvienais metais iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d. Savivaldybės taryba turi priimti sprendimą dėl ateinančių metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.

          Sutinkamai su Įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

          Šiuo sprendimo projektu siūloma nustatyti, kad 2021 metų mokestiniu laikotarpiu Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyventojams, valdantiems negyvenamąsias komercinės paskirties patalpas – apartamentus, Gilušio g. 16, Trakuose, (12 patalpų savininkų)  taikyti  0,5 procento tarifą. Nurodytu adresu esančiame motelio paskirties statinyje yra 50 proc. gyvenamosios paskirties patalpų ir 50 proc. negyvenamosios - komercinės paskirties patalpų. Kaip vienos taip ir kitos paskirties patalpos yra vienodo išplanavimo, tačiau dėl šiai teritorijai taikomų specialiųjų ir bendrųjų planų reglamentų, piliečiai pirkę šiame statinyje patalpas vienam tikslui gyventi juose, atsidūrė nevienoduose sąlygose nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo atžvilgiu. Gyventojai pirkę komercinės paskirties patalpas, kurių plotai ir išplanavimai nesiskiria nuo gyvenamosios paskirties patalpų, moka  didelį nekilnojamojo turto mokestį. Gyventojai, gyvenantys komercinės paskirties patalpose, negali pakeisti jų paskirtį į gyvenamąsias, nes tokie pakeitimai prieštarautų  Trakų miesto bendrojo plano reglamentams ir Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemai.  

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

4 Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos – nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2021 m.,  neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nebuvo vertinama.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: pateikti Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriui, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui.

PRIDEDAMA: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas___________________________________________

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

vedėjas                                                                                                                        Romuald Zviagin

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus

specialistė                                                                                                        Irena Zaleckaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. X-233 6 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2653

Vilnius

             1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Mokesčio tarifas – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 150 000 eurų;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo šios dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 200 000 eurų.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį.

3. Savivaldybės, kurios taryba nėra nustačiusi 2020 metų mokestiniu laikotarpiu taikomo nekilnojamojo turto mokesčio tarifo arba yra nustačiusi mažesnį nekilnojamojo mokesčio tarifą negu šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas minimalus mokesčio tarifas, arba keičia jau nustatytus 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, teritorijoje 2020 metų mokestiniu laikotarpiu taikomas 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

Į pradžią