Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-104 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d.  Nr. SPE-

Trakai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 1 dalimi, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 ir 69 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:   

                      Patvirtinti Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašą (pridedama).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Anželika Geiciūnienė

 

 

 

 

                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Trakų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                               2020 m.                     d. sprendimu

                                                                                               Nr. S1E-

 

 

NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

         1. Pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų (toliau – Nekilnojamasis daiktas) pirkimo Trakų rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sprendimų, perkant nekilnojamąjį daiktą, priėmimą dėl derybas laimėjusio kandidato ir nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės vardu pirkimo sutarties sudarymo tvarką.

          2. Aprašas parengtas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos aprašas).

3. Pirkimo komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nekilnojamųjų daiktų pirkimo procedūroms organizuoti ir atlikti.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

5. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo procedūros vykdomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos aprašą.

6. Pirkimo komisija, atlikusi – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos apraše nustatytas procedūras, laikydamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos apraše nustatytų terminų, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia pirkimo ataskaitą dėl nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į pirkimo komisijos ataskaitą, teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato pasiūlyto pirkti nekilnojamojo daikto Savivaldybės nuosavybėn projektą.

             7. Savivaldybės taryba, įvertinusi pateiktą informaciją dėl nekilnojamojo daikto, priima sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato pasiūlymo įsigyti arba neįsigyti nekilnojamąjį daiktą Savivaldybės nuosavybėn. 

       

III SKYRIUS

NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

            8. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato ar nusprendus įsigyti konkretų nekilnojamąjį daiktą Savivaldybės nuosavybėn, derybas laimėjusiam kandidatui  kvietime sudaryti pirkimo sutartį nurodomas ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį turi būti sudaroma pirkimo sutartis.

            9. Jeigu kandidatas be pateisinamų priežasčių neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties per kvietime sudaryti pirkimo sutartį nurodytą laikotarpį, laikoma, kad derybas laimėjęs kandidatas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

            10. Su derybas laimėjusiu kandidatu sudaroma Nekilnojamojo daikto pirkimo sutartis derybose sutartomis sąlygomis bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų sutarčių sudarymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

            11. Savivaldybės administracijos direktorius Savivaldybės vardu pasirašo nekilnojamojo daikto pirkimo sutartį su derybas laimėjusiu kandidatu.

           12. Notarinės nekilnojamojo daikto pirkimo sutarties sudarymo išlaidas apmoka nekilnojamojo daikto pirkimo dokumentuose nurodyta sutarties šalis.

13. Nekilnojamojo daikto pirkimo sutartis laikoma sudaryta, kai ji pasirašyta abiejų sandorio šalių, patvirtinta notaro. Sutartis privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

            14. Pasirašyta nekilnojamojo daikto pirkimo sutartis registruojama Dokumentų valdymo sistemoje ir perduodama saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.   

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            15. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-08

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:  Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašą.

       Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašas parengtas pagal Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 ir 69 punktų nuostatas, kuriose nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu atveju perkančioji organizacija (Administracija) pirkimo sutartį sudaro savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Nesiūlomos.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Atitinkamai suderintas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto projekto pasekmių nenumatoma. Teigiamos priimto projekto pasekmės – Turto įsigijimas savivaldybės vardu vykdomas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Sprendimo projektas papildomų biudžeto lėšų nereikalauja.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Savivaldybės administracijos direktoriui, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriams.

PRIDEDAMA: 1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 2020-04-20 raštas Nr. S1-131 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymo“.  

       2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

 

 

Teisės, personalo administravimo

ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas                                                Antanas Česlauskas

 

 

Suderinta:

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus  vedėja

Anželika Geiciūnienė

 

 

 

Dokumento priedai:
SPE-104 - DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
SPE-104 - DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią