Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-106 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

Projektas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

 

2020 m. gegužės      d.  Nr. SPE-

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, atsižvelgdama į nuomininkės J. S. (duomenys neskelbiami) 2019 m. lapkričio 14 d. prašymą, Trakų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti J. S. (duomenys neskelbiami) 38,92 kv. m bendro ploto Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą (unikalus numeris – 7994-0156-3004), esantį, Draugystės g. 35, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos metai – 1940, už būsto vertės kainą, nustatytą Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr. NT 20-02-41, – 6 030 Eur (šešis tūkstančius trisdešimt eurų), iš jų 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) – būsto vertės nustatymas.  

2. Leisti J.S. (duomenys neskelbiami) būsto pirkėjui įkeisti perkamą būstą kreditų davėjų įstaigoms, užtikrinusioms pirkėjo skolinio įsipareigojimo įvykdymą, numatant, kad hipoteka, įsigalios, kai su Savivaldybės administracija bus visiškai atsiskaityta už perkamą būstą, sumokėta būsto kaina, netesybos ir įvykdytos kitos prievolės.

3. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Meras

 

 

 

Parengė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

Onutė Repečkienė

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-13

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai: pagal gautą nuomininkės J S. (duomenys neskelbiami) 2019-11-14 prašymą, įgyvendinti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu savivaldybės būsto pardavimo nuostatas. Vertė nustatoma vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo metodika. Turto vertinimą nustato viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka parinkta turto vertinimo įmonė (turto vertintojai – UAB „Marleksa“).

Už savivaldybės parduodamus būstus pagal šiame įstatyme nurodytas sąlygas atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Savivaldybės būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys gali būti parduodami už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

4 Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: nereikalingi.                                                                                                                       

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti: teigiamos pasekmės - bus gautos lėšos už parduotus savivaldybės būstus; neigiamos pasekmės – nenumatomos.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: nebuvo vertinama.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai)

Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius.

PRIDEDAMA:

1. Turto vertės skaičiavimų rezultatai ir galutinė išvada dėl turto vertės Nr. NT 20-02-41 kopija, 1 lapas.

           

 

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo

skyriaus vedėjas                                                                                                   Romuald Zviagin

 

 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo

skyriaus specialistė                                                                                              Onutė Repečkienė

Dokumento priedai:
SPE-106 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO
Į pradžią