Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-107 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                       Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės         d. Nr. SPE-

Trakai

 

                     Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 3, 6,  ir 8 dalimis, 41 straipsnio 9 dalimi, 58 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programos, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. V-378 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. S1-180 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (su visais vėlesniais keitimais), 1 priedą:

                     1. Papildyti 1.2 punktą ir išdėstyti jį taip: „

1.2.

Bijūnų pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos

Nuo 2016–2017 m.m. vykdoma vidaus struktūros pertvarka, t. y. nekomplektuojama 9 klasė.

2016-08-31

Bijūnų pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokykli-nio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos

10 kl. mokiniai baigia pagrindinio ugdymo antrąją dalį, 9 kl. 2 mokiniai nukreipiami į  Aukštadvario gimnaziją.

 

Nuo 2017–2018 m. m. nutraukiamas pagrindinio ugdymo vykdymas

 

2017-08-31

 

Bijūnų mokykla-daugiafunk-cis centras

Mokykla-daugiafunkcis centras,

ikimokyklinio, priešmokykli-nio, pradinio ugdymo programos

 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas bus tęsiamas Aukštadvario gimnazijoje. Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas, kultūros, socialines ir kitas paslaugas.

 

Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos

 

Nuo 2020–2021 m .m. nutraukiamas pradinis ugdymas

 

2020-08-31

Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras;

Ikimokyklinio ir priešmokykli-nio ugdymo programos

Pradinio ugdymo programos vykdymas bus tęsiamas Aukštadva-rio

mokykloje-darželyje

„Gandriu-kas“

                  2. Pakeisti 1.3 punktą ir išdėstyti jį taip: „

1.3.

Aukštadvario gimnazija, pagrindinio, pagrindinio individualizuotos ir vidurinio ugdymo programos

Nuo 2020 m. įsteigti profesinio mokymo skyrių

2021-08-31

Aukštadva-rio gimnazija

Gimnazija,

pagrindinio, pagrindinio individualizuotos, socialinių įgūdžių,  vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programos

 

                   3. Pakeisti 1.6 punktą ir išdėstyti jį taip: „

1.6.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Nuo 2020 m. neįvedamas pradinis ugdymas

 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Gimnazija,

ikimokyklinio, priešmokyklinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Natalija Šidlauskienė

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Alina Jakonis

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 12 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslai:

1. Plėsti įstaigų, teikiančių profesinį mokymą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, tinklą.

2.Tenkinti Lentvario gyventojų ikimokyklinio ugdymo poreikį, tikslingai paskirstyti ikimokyklines ir pradines klases lankančių vaikų srautus savivaldybės teritorijoje veikiančiose švietimo įstaigose, atsižvelgiant į įstaigų infrastruktūrą ir esamus specialistus.

3. Atsižvelgiant į tai, kad 2020–2021 m. m. Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre nekomplektuojama 1─4 jungtinė klasė (nes liko tik 7 vaikai), sudaryti sąlygas centro 1–4 kl. mokiniams tęsti mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“. 

Pakeisti Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. S1-180 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (su visais vėlesniais keitimais), nuostatas, susijusias Trakų r. Aukštadvario, Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijomis ir papildyti nuostatas, susijusias su Trakų r. Bijūnų mokykla-daugiafunkciu centro struktūros pertvarkymu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Šiuo metu galioja Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo planas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. S1-180 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jo pakeitimas, kuris buvo priimtas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-106 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo“. Plano pakeitime įteisinta galimybė nuo 2020 metų vykdyti pradinį ugdymą Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-378 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo“ patvirtintame plane nuo 2020 m. numatyta viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrių likviduoti. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymą steigti profesinio mokymo skyrių Aukštadvario gimnazijoje ir siekiant plėtoti profesinį mokymą Trakų rajone, siūloma keisti pertvarkos plano nuostatas, susijusias su Trakų r. Aukštadvario gimnazija.

Trūkstant vietų ikimokyklinio ugdymo grupėse, atsižvelgiant į Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos prašymą, savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžio metu sudarytos sąlygos formuoti ikimokyklinio ugdymo grupę vaikams nuo 2 metų, todėl tikslinga yra pakeisti pertvarkos plano nuostatas, susijusias su pradinio ugdymo vykdymu gimnazijoje.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020–2021 m. m. Bijūnų mokykloje-daugiafunkciame centre nekomplektuojama 1─4 jungtinė klasė, siūloma papildyti pertvarkos plano nuostatas, susijusias su Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro struktūra.

  3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Dera su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programos, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas dėl profesinio mokymo skyriaus steigimo Aukštadvario gimnazijoje.

          5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nesitikima.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomų biudžeto išlaidų sprendimo projektui įgyvendinti nereikės.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui, Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Aukštadvario gimnazijų, Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro, Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ direktoriams.

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                    Alina Jakonis

                                          

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė                                                    Natalija Šidlauskienė

 

 


Lyginamasis variantas

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-106

 

Trakų rajono savivaldybės mokyklų

tinklo pertvarkos 2016–2020 metų

bendrojo plano 1 priedas 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  REORGANIZAVIMO, VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO

2016-2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Mokyklos pavadinimas, vykdomas formaliojo ugdymo programos (steigėjas)

Mokyklos reorganizavimas, vidaus struktūros  pertvarkymas

Planuojama reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo pabaigos data

Mokyklos pavadinimas po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkymo

Mokyklos tipas, vykdomos programos po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkymo

 

Pastabos

I. Aukštadvario seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

Aukštadvario

mokykla-darželis

„Gandriukas“

Mokykla-darželis,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos.

 

1.2.

Bijūnų pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos

 

Nuo 2016–2017 m.m. vykdoma vidaus struktūros pertvarka, t. y. nekomplektuojama 9 klasė.

 

2016-08-31

Bijūnų pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos

10 kl. mokiniai baigia pagrindinio ugdymo antrąją dalį, 9 kl. 2 mokiniai nukreipiami į  Aukštadvario gimnaziją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijūnų mokykla- daugiafunkcis  centras,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos

 

 

 

 

 

Nuo 2017–2018 m. m. nutraukiamas  pagrindinio ugdymo vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2020–2021 m. m. nutraukiamas pradinis ugdymas

 

2017-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-31

 

Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras

Mokykla-daugiafunkcis centras,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokykla-daugiafunkcis centras,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, ugdymo programos

 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas bus tęsiamas Aukštadvario gimnazijoje. Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas, kultūros, socialines ir kitas paslaugas.

 

Pradinio ugdymo programos vykdymas bus tęsiamas Aukštadvario

mokykloje-darželyje

„Gandriukas“

1.3.

Aukštadvario gimnazija, pagrindinio, pagrindinio individualizuotos ir vidurinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

Nuo 2020–2021 m. m. įsteigti profesinio mokymo skyrių

2020-08-31

Aukštadvario gimnazija

Gimnazija,

pagrindinio, pagrindinio individualizuotos, socialinių įgūdžių, ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programos

 

II. Lentvario seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.4.

Lentvario pradinė mokykla, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

Lentvario pradinė mokykla

Pradinė mokykla, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

1.5.

Lentvario pradinės mokyklos Rykantų pradinio ugdymo skyrius,

pradinio ugdymo programa

Rykantų pradinio ugdymo skyrius naikinamas.

 

1.6.

 

 

 

 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, ikimokyklinio, pradinio, priešmokyklinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Nuo 2020 m. įvedamas pradinis ugdymas

Nuo 2020 m. pradinis ugdymas neįvedamas

 

 

 

 

 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Gimnazija,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,

pagrindinio individualizuotos ir vidurinio ugdymo programos.

 

1.7.

Lentvario „Versmės“ gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos rusų mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentvario „Versmės“

gimnazija

 

 

 

 

Gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos rusų mokomąja kalba.

.

1.8.

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos lenkų mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

 

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija

Gimnazija,

ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Neakreditavus Paluknio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos, atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas: nuo 2017-09-01 Paluknio vidurinė mokykla prijungiama prie Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir tampa jos skyriumi arba nuo 2017-09-01 mokyklos vidurinio ugdymo programos 11-12 kl. prijungiamos prie Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir tampa jos skyriumi.

III. Onuškio seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.9.

Onuškio Donato Malinausko gimnazija, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

Onuškio Donato Malinausko gimnazija

Gimnazija, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

 

IV. Rūdiškių seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.10.

 

Rūdiškių gimnazija, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos lietuvių ir lenkų mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

 

Rūdiškių gimnazija

Gimnazija,

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos.

 

V. Paluknio seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.11.

Paluknio „Medeinos“ gimnazija, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos lietuvių mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

-

Paluknio „Medeinos“ gimnazija

Gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos.

Paluknio „Medeinos“ ir Paluknio gimnazijų 11-12 klasių mokiniai bus ugdomi pagal bendrąjį ugdymo planą nuo 2016-09-01.

1.12.

Paluknio vidurinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos lenkų mokomąja kalba

Akreditavus  2016-2017 m. m. mokyklos vidurinio ugdymo programą, jos pagrindu steigiama gimnazija.

 

2017-09-01

 

Paluknio gimnazija

 

Gimnazija, ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos lenkų mokomąja kalba.

Siekiant akredituoti Paluknio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programą ir tuo pagrindu įsteigti gimnaziją, Paluknio ir Paluknio „Medeinos“ gimnazijų 11-12 klasių mokiniai bus ugdomi pagal bendrąjį ugdymo planą nuo 2016-09-01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakreditavus vidurinio ugdymo programos, atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas: nuo 2017-09-01 mokykla prijungiama prie Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos.

 

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos Paluknio skyrius

Skyrius, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

 

Neakreditavus vidurinio ugdymo programos, atliekamas vidaus struktūros pertvarkymas: nuo 2017-2018 m. m. nutraukiamas mokinių priėmimas į vidurinio ugdymo programą, vidurinė mokykla pertvarkoma į pagrindinę mokyklą ir nuo 2017-09-01 mokyklos vidurinio ugdymo programos 11-12  kl. prijungiamos prie Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir tampa jos skyriumi.

2017-09-01

 

Paluknio pagrindinė mokykla ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos Paluknio vidurinio ugdymo skyrius.

Pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio,

pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos Paluknio vidurinio ugdymo skyrius, vidurinio ugdymo programa.

11, 12 klasių mokiniai galės įgyti vidurinį išsilavinimą Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje.

 

VI. Senųjų Trakų seniūnija

1

2

3

4

5

6

7

1.13.

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos lenkų mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

 

 

 

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla.

 

 

Pagrindinė mokykla,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

 

1.14.

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

Pagrindinė mokykla, ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio

ugdymo programos.

 

VII. Trakų seniūnija

2

3

4

5

6

7

1.15.

Trakų pradinė mokykla, pradinio ugdymo programa

Be struktūrinių pokyčių.

 

Trakų pradinė mokykla.

 

Pradinė mokykla, pradinio ugdymo programa.

 

 

 

1.16.

Trakų gimnazija, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos lenkų, mokomąja kalba

Be struktūrinių pokyčių.

 

Trakų gimnazija

Gimnazija,

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

 

1.17.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, pagrindinio, pagrindinio individualizuotos, vidurinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Gimnazija,

pagrindinio, pagrindinio individualizuotos,  socialinių įgūdžių, vidurinio ugdymo programos.

 

1.18.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras,

suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, pagrindinio individualizuotos, socialinių įgūdžių ir vidurinio ugdymo programos

Be struktūrinių pokyčių.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

Suaugusiųjų mokymo centras,

suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, pagrindinio individualizuotos, socialinių įgūdžių ir vidurinio ugdymo programos.

 

 

______________________

Į pradžią