Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-110 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                                                                                                            Projektas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

2020 m.  gegužės      d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu  ir susipažinusi su Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti pridedamai Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės kontrolierė

Danutė Juškevičienė

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 12 d.

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

          Sprendimo tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkto ir 27 straipsnio 9 dalies 15 punkto nuostatas, apsvarstant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinę veiklos ataskaitą. 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos: Nėra

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

            Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktas ir 27 straipsnio 9 dalies 15 punktas.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai: Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

            Teigiamos – bus įgyvendinta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostata. 

6.  Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti: Biudžeto lėšos nereikalingos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

            Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita buvo apsvarstyta 2020 m. gegužės 12 d. vykusiame Rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdyje. Komiteto posėdyje buvo nutarta – pritarti  Trakų rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

            Trakų rajono savivaldybės kontrolierė Danutė Juškevičienė.

 9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją: Atsakingi asmenys Trakų rajono savivaldybės kontrolierė Danutė Juškevičienė

 

PRIDEDAMA.  Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita 2020 m. gegužės 6 d. Nr. R4-11  5 lapai.

Dokumento priedai:
SPE-110 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Į pradžią