Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-114 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

Projektas

                                                                                                                          

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2019 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės   d. Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“ 1.1 papunkčiu, remdamasi Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Jonas Kriaučiūnas

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL  TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ 2019 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 12  d.

Trakai

 

1.      Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:

Parengto sprendimo tikslas – patvirtinti Trakų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2019 metų ataskaitą. Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“.

Ataskaitoje pateikiama bendra informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti įtakos turėjusių veiksnių apžvalga, informacija apie valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų (visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas) savivaldybėje vykdymą.

Savivaldybės tarybos patvirtinta ataskaita bus pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip to reikalauja Vyriausybės nutarimo nuostata.

  1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

      Nesiūloma

  1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu.

4.      Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

  1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Neigiamų priimto teisės akto pasekmių nėra.

6.      Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Nėra

7.      Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra

8.      Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

9.      Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

            Trakų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nariams, bendruomenės sveikatos tarybos nariams.

 

 

 

            Savivaldybės gydytojas                                                                             Jonas Kriaučiūnas

                                                                       

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                   Trakų rajono savivaldybės tarybos

                     2020 m. gegužės    d.

           sprendimu Nr. S1E-

 

 

TRAKŲ  SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ

 

Informacija apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitoje.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

TRAKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

 

1 lentelė. Svarbiausieji išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie ataskaitiniais biudžetiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

 

 

Veiksnio pavadinimas

Poveikis

Pasiūlymai

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės tarybai)

1

2

3

Išoriniai veiksniai

Veiklos administravimo nepastovumas.

 

 

.

Visuomenės sveikatos priežiūros ataskaitos forma 2019 m. buvo 2 kartus pakeista, todėl nebuvo aišku kuriuos ir kokius duomenis reikia rinkti, kokie vertinimo kriterijai.

 

Reikėtų parengti vieną ataskaitos formą, kurioje turėtų būti išdėstyti ir visuomenės sveikatos biuro veiklų įgyvendinimo rodikliai, ir visuomenės sveikatos funkcijų įgyvendinimo rodikliai.


Nepakankamai reglamentuota visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, sveikatos ugdymo veikla.

Neįteisinta ir nereglamentuota mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų sveikos gyvensenos ugdymo veikla, todėl sveikatos mokymas mokyklose neefektyvus.

Integruoti visuomenės sveikatos užsiėmimus į ugdymo įstaigų  metinius ir strateginius planus.

Nepakankamas visuomenės sveikatos svarbos suvokimas bendruomenėje.

Nepakankama gyventojų individuali atsakomybė už savo sveikatą, atsainus požiūris į savo sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.

Nepakanka teisės aktų, įgalinančių asmeninę atsakomybę už savo sveikatos netausojimą, neatsisakant žalingų įpročių ar nevykdant gydytojo rekomendacijų.

Vidiniai veiksniai

Visuomenės sveikatos finansavimas savivaldybės biudžeto (Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos) lėšomis.

Mažas nevyriausybinių organi­zacijų, bendruomenių aktyvumas įgyvendinant sveikatinimo veiklas.

Skatinti visuomenines organizacijas dalyvauti sveikatinimo veikloje, finansuoti projektus savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Visuomenės sveikatos biuro veikla vykdant ES projektą ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajone“.

Teikiama daugiau visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, bendradarbiaujama su viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tvirtinant savivaldybės visuomenės sveikatos biuro metinį darbo planą nustatyti, kad savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  organizuotų daugiau širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių darbingo amžiaus asmenų prevencinės programos mokymų srautų, bendradarbiaujant su seniūnijų PSPC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS  IR SPECIALISTUS

 

1.Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Įstaigos kodas 304439072

Steigimo data: 2017 sausio 2 d.

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Patvirtintų pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

Iki 44 metų amžiaus

4554 metų amžiaus

Daugiau nei 54 metų amžiaus

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai*:

 

 

 

9,9

9,9

7

2

9

18

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

 

 

 

 

 

 

 

6,9

6,9

6

4

4

14

1.2.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas;

 

1

1

1

---

1

2

1.3.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas;

 

1

1

1

---

2

2

1.4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas.

 

1

1

---

----

2

2

2.

Savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai *

---

----

----

----

----

----

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje savivaldybės teritorijoje.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2019 METŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS BEI PRIEMONĖS

 

Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis nuo 2018 liepos 25 d. vykdomas projektas  Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0003 „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ 2018–2022 metais.

2019 m. pagal šį projektą įvyko 168  renginiai, kuriuose dalyvavo 2375 dalyviai.

 

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

Ugdymo įstaigose vykdyti darbai:

1.         Įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą  mokyklose, organizuotos lytinio švietimo pamokos 2–11 klasių mokiniams. Vyko 35 renginiai, kuriuose dalyvavo 765 mokiniai

2.         Organizuojant mokymus apie burnos higieną vyko 78 renginiai, kuriuose dalyvavo 1403 mokiniai.

3.         Vykdant alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų prevenciją buvo organizuota  50 renginių, kuriuose dalyvavo 1773 mokiniai.

4.         Įgyvendinant programą ,,Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas“, vyko 197 renginiai 3536 mokiniams.

5.         Įgyvendinant Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo programą, vyko 10 renginių, kuriuose dalyvavo 303 mokiniai.

Identifikuotos problemos:

1.                                        20-tyje iš 27 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetą visuomenės sveikatos priežiūros specialistės dalinasi su švietimo pagalbos specialistais – psichologais, socialiniais ir specialiaisiais pedagogais.

2.      2-juose sveikatos kabinetuose labai reikalingas remontas.

 

 

 

 

 

 


 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIŲ

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė*

Mokyklų skaičius

Mokinių** skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas pagal užimtą pareigybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išsilavinimas (kvalifikacija)

 

 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

ugdomų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

1 ir daugiau

iki 1

Visuomenės sveikatos specialistai

Specialistai su įgytomis teisėmis

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

 

1.

Miesto

 

15

1138

2967

5,5

2

6

1

12

 

2.

Kaimo

 

13

245

609

2,8

1

2

1

2

 

 

Iš viso (1. + 2.):

28

1383

3576

8,3

3

8

2

10

 

 

* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą.

** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl žinybinės statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBĖSENA

 

(Pateikiama konkreti ir trumpa informacija apie visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos vykdymą Savivaldybėje (svarbiausi ataskaitiniais metais vykdyti darbai ir veiklos, jų mastas, pasiekti rezultatai, identifikuotos problemos bei kita aktuali informacija).

Vykdyti darbai:

2019 metais savivaldybėje buvo organizuoti  382 įvairūs renginiai, kuriuose dalyvavo 5424 asmenys.

Renginių ir mokymų temos:

1.      Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizikos asmenų grupės programos vykdymas – 9 asmenys baigė programą. 

2.      Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė) – įvyko 49 renginiai, kuriuose dalyvavo 490 žmonių.

3.      Pirmosios pagalbos teikimo mokymai – vyko 23 renginiai, apmokyti 309 asmenys.

4.      Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija – 24 renginiai, kuriuose dalyvavo 336 asmenys.

5.      Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos:

Inicijuotos mankštos darbo vietose, įvairių fizinio aktyvumo formų pristatymas rajono seniūnijų ir miestų gyventojams – įvyko 218 renginių, kuriuose dalyvavo 3200 žmonių.

6.      Sveika mityba ir nutukimo profilaktika – 7 renginiai, kuriuose dalyvavo 108 asmenys.

7.      Tuberkuliozės ir kitų užkrečiamų ligų profilaktika – 6 renginiai, kuriuose dalyvavo 79 asmenys.

8.      Bendrieji sveikatos saugos ir stiprinimo bei ligų profilaktikos klausimai – 62 renginiai, kuriuose dalyvavo 932 asmenys.

Suremontuotos patalpos Vienuolyno g. 3-52 Trakuose į kurias persikėlė Trakų sveikatos biuro administracija.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ

 

 

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS(tūkst. Eur)

 

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst.(Eur)

1.

Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos

 

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

33, 00

3.

Likutis 2018-12-31

41,30

4.

Iš viso pajamų

74, 30

 

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirtos lėšos

 (Eur)

Panaudotos lėšos

(Eur)

1.

Sveikos gyvensenos ugdymas, visuomenės sveikatos programų rėmimui, savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimui, sveikatingumo renginiams

14 300,00

3 072,00

2.

Gydytojų pritraukimui į savivaldybės ASPĮ

8000,00

5 110,40

3.

Tuberkuliozės profilaktikos priemonėms

5 000,00

904,59

4.

Imunoprofilaktikai

5 000,00

1 721,10

5.

Savižudybių prevencijai

2 000,00

2 000,00

6.

Ankstyvai vėžinių susirgimų diagnostikai

10 000,00

5 799,80

7.

Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija

4 000,00

4 000,00

8.

Sveikatai palankios aplinkos kūrimas

 

 

 

8.1.

Trakų rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenai  (ežerų maudyklų vandens kokybės tyrimai).

4 000,00

1 872,79

8.2

Gyvūnų gerovei

15 000,00

10 579,41

8.3

Naminių gyvūnų skiepijimui nuo pasiutligės

5 000,00

4 473,00

8.4.

Profilaktiniam aplinkos kenksmingumo šalinimui (dezinfekcijai, dezinsekcijai, deratizacijai)

2000, 00

0,00

 

Iš viso išlaidų:

74 300,00

 

 

39 533.09

 

Paaiškinimai: 1. Skiltyje „Eil. Nr.“ įrašyti lentelėje pateikiamų duomenų eilės numerį.

2. Skiltyje „Programos / priemonės poveikio sritis“ įrašyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis ataskaitiniais metais finansuotų programų / priemonių poveikio sritis:

2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;

2.2. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;

2.3. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);

2.4. Burnos higiena ir sveikata;

2.5. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

2.6. Fizinio aktyvumo skatinimas;

2.7. Lytinė sveikata;

2.8. Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo) prevencija;

2.9. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;

2.10. Visuomenės sveikatos stebėsena;

2.11. Kitos sritys.

3. Skiltyje „Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius“ įrašyti ataskaitiniais biudžetiniais metais vykdytų:

3.1. savivaldybės visuomenės sveikatos kompleksinių programų skaičių pagal poveikio sritis;

3.2. savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių skaičių;

3.3. savivaldybės bendruomenių vykdytų programų, priemonių skaičių;

3.4. kitų programų, priemonių, nepriskirtinų išvardytoms 1, 2 ir 3 eilutėse, skaičius.

4. Skiltyje „Skirta lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, ataskaitiniais biudžetiniais metais skirtas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims.

5. Skiltyje „Panaudota lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, faktiškai panaudotas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims įgyvendinti per ataskaitinius biudžetinius metus.

6. Eilutėje „Iš viso lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų ir panaudotų savivaldybės visuomenės sveikatos programoms, priemonėms įgyvendinti ataskaitiniais biudžetiniais metais, sumas.

 

 


 

 

Savivaldybės vykdomų visuomenės

sveikatos priežiūros funkcijų

įgyvendinimo ataskaitos formos

priedas

 

 

2019-ŲJŲ METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS

 

(tūkst. Eur)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti) n-ųjų metų asignavimai

Panaudoti n-ųjų metų asignavimai

Panaudojimo procentas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tikslas:

Uždavinys:

Priemonė:

Priemonė:

Priemonė:

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

299,2

299,2

206,6

0

299,2

206,6

0

100

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

20,0

20,0

-------

-----

20,0

20,0

-----

----

100

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Iš viso (1+2)

 

Paaiškinimai: 1. (n) – ataskaitiniai metai.

2. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai iš Savivaldybės strateginio veiklos plano.

3. Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai iš Savivaldybės strateginio veiklos plano.

4. Nurodant asignavimus pagal šaltinius:

4.1. Eilutėje „1. Iš viso savivaldybės biudžetas“ nurodomi asignavimai iš savivaldybės biudžeto, t. y. įstatymu nustatyti asignavimai asignavimų valdytojui visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti;

4.2. Eilutėse „1.1. bendrojo finansavimo lėšos“ ir „1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos“ lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos ir naudojančios (techninės paramos lėšas) institucijos;

4.3. eilutėje „2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)“ lėšas nurodo institucijos, kurios gauna lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų vykdomiems projektams finansuoti (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) ir kitų teisėtai gautų lėšų.

5. Jeigu n-taisiais metais asignavimų panaudota mažiau ar daugiau, nei patvirtinta (patikslinta), nurodomos susidariusių skirtumų priežastys.

 

Į pradžią