Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-115 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                                    Projektas

 

   TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS

 

2020 m.                      Nr. SPE-

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2018 m. gegužės 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą Nr. S1E-212 „Dėl Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių naujos redakcijos“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Parengė

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Inutė Neverovskienė

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. gegužės 8 d.

Trakai

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktą, taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, tvirtinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 7 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-4 buvo pakeistas teisės aktas „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2020 m. kovo 18 d. buvo papildytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, tad galiojanti Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių redakcija neatitiko šiuo metu galiojančių teisės aktų. Siūloma patvirtinti naują taisyklių redakciją.

Sprendimo projekte siūloma patvirtinti naujos redakcijos želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisykles, nes numatyta pakeisti daugiau negu trys taisyklių skyriai.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. LR želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktas. LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 punktas. LR Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 521 “Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriamo saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems”.

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderinta.

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikalingi.

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Papildomos biudžeto lėšos nenumatomos.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Suderintas nustatyta tvarka.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai ( institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Už sprendimo įgyvendinimą atsakinga Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Inutė Neverovskienė.

 

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos

skyriaus vyriausioji specialistė                                                                       Inutė Neverovskienė  

Dokumento priedai:
SPE-115 - DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS
Į pradžią