Trakų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. SPE-116 2020-05-19
Padalinys: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (U. K. 17114) KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00081186) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

 

2020 m. gegužės         d. Nr. SPE-

Trakai

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  straipsnio 1 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo” septintojo skirsnio 230.2.3 papunkčiu, atsižvelgdama į UAB ,,Urbanistika“ 2020-05-13 raštą Nr. SR20-173URB ,,Dėl Trakų senamiesčio kraštovaizdžio specialiojo plano“, Trakų rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Koreguoti Trakų senamiesčio (U. K. 17114) kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081186) tekstinę dalį išsprendžiant koliziją ­– išbraukti 4.2.2 lentelėje ,,Renovuotini visuomeninės paskirties pastatai“ 5 stulpelį ,,Statybos rūšys“.

2. Įregistruoti Specialiojo plano koregavimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    

 

 

 

 

 

Parengė

Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis

architektas (skyriaus vedėjas)

Povilas Montvila

Architektūros skyriaus teritorijų planavimo specialistė

Audronė Rukšytė

 

 

 

SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (U. K. 17114) KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO (REG. NR. T00081186) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslas:

Rengiant savivaldybei priklausančių visuomeninės paskirties pastatų, esančių Trakų senamiestyje, rekonstravimo projektus, išaiškėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Trakų senamiesčio kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (toliau – SP) kolizija (vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 78p., kolizija – tai padėtis, kai savivaldybės bendrajame plane numatyti vienas kitam prieštaraujantys sprendiniai, kuriais nustatomas skirtingas vieno ar kelių teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų turinys).

Analizuojant SP sprendinius, nustatyta, kad:

- SP grafinėje dalyje (Pastatų tvarkymo brėžinys) visuomeniniai pastatai priskirti zonai pagal renovacijos kryptį “E”, sutartinių ženklų eksplikacijoje nurodyti kaip “Rekonstruojami visuomeniniai pastatai keičiant tūrio formą”:

- SP tekstinėje dalyje (69 psl. lentelė, pateikiama žemiau) pateikta renovacijos krypties “E” paaiškinimas dėl pertvarkymo tikslo, bendros charakteristikos, statybos rūšies, užstatymo tankio, užstatymo intensyvumo, aukštingumo, aukščio, techninių sprendimų ir apdailos, t.y. numatyta statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

 

SnipImage (009)

 

Tačiau SP tekstinėje dalyje (89 psl. 4.2.2. lentelė “Renovuotini visuomeninės paskirties pastatai”) pateikiami papildomi reglamentai atskiriems pastatams, kur daliai visuomeninės paskirties pastatų, priskiriamų renovacijos krypčiai „E - Rekonstruojami visuomeniniai pastatai keičiant tūrio formą“, nenumatyta statybos darbų rūšis – rekonstravimas. Todėl SP tekstinėje dalyje (89 psl.) 4.2.2. lentelėje “Renovuotini visuomeninės paskirties pastatai” 5 stulpelyje „Statybos rūšys“ pateikiami papildomi reglamentai atskiriems pastatams yra pertekliniai pagal Specialiojo plano tikslus ir sukuria sprendinių kolizija dėl atskiruose Specialiojo plano skyriuose nurodytų galimų statybos rūšių. Todėl šiuo tarybos sprendimu siūloma koreguoti SP tekstinę dalį išsprendžiant koliziją, t.y. išbraukti 4.2.2 lentelėje ,,Renovuotini visuomeninės paskirties pastatai“ 5 stulpelį ,,Statybos rūšys“.

 

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės.

 

3. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais:

Suderinta.

 

4. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai:

Nereikia.

 

5. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti:

Bus ištaisyta Trakų senamiesčio (U. K. 17114) kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano (reg. Nr. T00081186) sprendinių kolizija.

 

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti:

Nėra

 

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

UAB „Urbanistika“ 2020-05-13 raštas Nr. SR20-173URB ,,Dėl Trakų senamiesčio kraštovaizdžio specialiojo plano“.

 

8. Teisės akto projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai):

Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius.

 

9. Už priimto sprendimo įgyvendinimą atsakingi asmenys, kam pateikti priimto sprendimo kopiją:

Architektūros skyrius. Sprendimo kopiją pateikti Architektūros skyriui.

 

 

PRIDEDAMA: (dokumento pavadinimas, data, lapų skaičius):1 lapas.

1.    UAB ,,Urbanistika“ 2020-05-13 rašto Nr. SR20-173URB ,,Dėl Trakų senamiesčio kraštovaizdžio specialiojo plano“ kopija, 3 lapai.

2.    4.2.2 lentelė ,,Renovuotini visuomeninės paskirties pastatai” su naikinamu 5 stulpeliu, 10 lapų.

 

 

 

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas)                   Povilas Montvila

Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė                                                         Audronė Rukšytė

Į pradžią