Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-51 2015-03-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2015 m. kovo 26 d. Nr. TS-51

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių“, 4 punktu, ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. kovo 16 d. Audito išvadą Nr. IŠ-2 „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti iki 1700 tūkst. Eur  ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti  ir paimtoms paskoloms grąžinti“, Utenos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.                       Imti ilgalaikę ne daugiau kaip 1700 tūkst. Eur paskolą dešimties metų laikotarpiui projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos vykdyti ir paimtoms paskoloms grąžinti (priemonių, finansuojamų iš skolintų lėšų, sąrašas pridedamas).

2.      Garantuoti paskolos grąžinimą  iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.      Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Joną Slapšinską pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį su viešojo pirkimo, įvykdyto pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  nuostatas, laimėtoju.

4.      Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 


Utenos rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-51

Priedas

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-206 redakcija

 

2015 m. gruodžio 22 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-322 redakcija

 

PRIEMONIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Numatyta skirti lėšų  Eur

1.

Utenos miesto Palangos gatvės dalies nuo J. Basanavičiaus g. iki Kupiškio g.  rekonstravimas

0

2.

Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo  dokumentų sudarymo III etapas

3450

3.

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pastato Utenoje,  Aukštakalnio g. 20, rekonstravimas

(Rekuperacija)

58220

4.

Utenos regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 m. investicinė programa (URBAN)

71318

5.

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono  miesteliuose (Daugailiuose, Užpaliuose, Tauragnuose)

96852

6.

Biokuro katilų įrengimas Utenos rajono mokyklose ir kultūros centruose

5630

7.

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

(Vaikutėnai)

3400

8.

Muzikos mokyklos modernizavimas

121800

9.

Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymas

0

10.

A/b dangų tvarkymas po vandentvarkos projektų

109300

11.

Utenos verslo informacijos centro plėtra, pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ kūrybinių industrijų poreikiams

181625

12.

Projektas „Europos direct tinklo informacijos centro veiklai“

5995

13.

LEADER projektų kofinansavimui

9830

14.

Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektas II etapas

2550

15.

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa ( veiklos sritis- „Žemės ūkio vandentvarka“)

31210

16.

Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo studija

380

17.

Mes atviri vaikams ir jaunimui

19440

18.

Projektas „Kuruotų rezidencijų programa ‚,Klausinėjantys menai

21000

19.

Paimtų ilgalaikių kreditų grąžinimas pagal sutartyse numatytus grafikus.

958000

 

Iš viso:

1700000

 

__________________________________________

 

Į pradžią