Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-5 2016-01-28
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDĖTŲ FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDĖTŲ FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. TS-5

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17, 30 ir 39 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 14 d. protokolinį siūlymą Nr. TS-6/TPĮ-14, Utenos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Patvirtinti Infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad paraiškos pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtintą tvarkos aprašą 2016 m. teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2016 m. vasario 29 d. ir iki 2016 m. spalio 20 d.

3.   Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS- 5

 

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDĖTŲ FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų  (toliau – darbai) atlikimo tvarką Utenos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) bendrojo naudojimo teritorijoje.

2.   Aprašo paskirtis - reglamentuoti Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių, bendrai finansuojamų darbų sąrašo ir sąlygų finansuoti nustatymą, paraiškų priėmimą, vertinimą ir sprendimų dėl objektų darbų tinkamumo finansuoti priėmimą ir infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų organizavimo tvarką, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – Pareiškėjas).

3.   Lėšos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbams skiriamos iš Savivaldybės  biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų.

4.   Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

4.1.   Bendrojo naudojimo teritorija – Savivaldybės ribose esanti valstybinė žemė, neišnuomota ar kitais būdais nesuteikta naudotis fiziniam ir/ar juridiniam asmeniui.

4.2.   Objektas - Paraiškoje nurodomas infrastruktūros objektas, prie kurio įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų finansavimo prisidėtų Savivaldybė, fiziniai ir/ar juridiniai asmenys.

4.3.   Darbai -   projektavimas, statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas.

4.4.   Paraiška – Savivaldybei pareiškėjo teikiamas nustatytos formos prašymas prisidėti finansiškai prie Objektų darbų atlikimo (1 priedas).

4.5.   Pareiškėjas – fizinis (-iai) ir/ar juridinis (-iai) asmuo (-ys), norintis (-ys) savo lėšomis prisidėti prie Objekto darbų finansavimo ir teikiantis (-ys) Paraišką Savivaldybės administracijai, siekiant sudaryti Paramos teikimo sutartį su Savivaldybės administracija.

4.6.   Paramos sutartis - fizinio ir/ar juridinio asmens su Savivaldybės administracija sudaryta sutartis, kurioje numatoma tikslinė lėšų panaudojimo paskirtis ir įvardijami  bendrai finansuojami Objektų darbai ir finansavimo sąlygos (2 priedas).

5.   Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRAI FINANSUOJAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR SĄLYGŲ FINANSUOTI NUSTATYMAS

 

6.    Apraše numatomas bendrai finansuojamų infrastruktūros objektų sąrašas:

6.1.   akligatvių sutvarkymas;

6.2.   privažiavimo kelių ir (ar) gatvių sutvarkymas;

6.3.   Utenos miesto teritorijoje esančių daugiabučių namų kiemų infrastruktūros sutvarkymas ar įrengimas pagal patvirtintus specialiųjų planų sprendinius;

6.4.   vietinės reikšmės vidaus kelių (gatvių) ir viešųjų kelių (gatvių), esančių apgyvendintose teritorijose, sutvarkymas;

6.5.   gatvių apšvietimo sutvarkymas ar įrengimas apgyvendintose teritorijose;

6.6.   privažiavimų prie gamybinių pastatų įrengimas ar sutvarkymas;

6.7.   prekyviečių įrengimas apgyvendintose teritorijose (išskyrus Utenos miestą);

6.8.   kiti bendruomenėms svarbūs infrastruktūros objektai.

7.    Minimali bendra Objektų darbų vertė Utenos rajone (išskyrus sodų bendrijas ir jų prieigas) - 3 tūkst. eurų. Paramos dydis- ne mažesnis kaip 30 proc.

8.    Minimali bendra Objektų darbų vertė Utenos mieste ir Utenos rajone esančių sodų bendrijų teritorijose ir jų prieigose - 10 tūkst. eurų:

8.1    jeigu bendra Objektų darbų vertė yra mažesnė kaip 20 tūkst. eurų, paramos dydis - ne mažesnis kaip 50 procentų;

8.2    jeigu bendra Objektų darbų vertė yra didesnė kaip 20 tūkst. eurų, paramos dydis - ne mažesnis kaip 25 procentai.

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL OBJEKTŲ DARBŲ TINKAMUMO FINANSUOTI PRIĖMIMAS

 

9.        Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų spalio 20 d. Paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt) arba registruojamos Savivaldybės administracijoje.

10.     Paraiškoje nurodoma:

10.1Objekto pavadinimas, adresas, vieta, aprašymas, preliminari vertė, finansiniai įsipareigojimai, schema, matmenys ar projektiniai pasiūlymai, aiškiai apibūdinantys Objektą;

10.2kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

11.  Kai paraišką teikia asmenų grupė, paramos dydžio dalį, tenkančią kiekvienam asmeniui, nusistato patys pareiškėjai tarpusavyje ir pateikia raštišką susitarimą.

12.  Iškilus specifiniams, techniniams, technologiniams ar kt. su Paraiškos vertinimu susijusiems klausimams, Savivaldybės administracija gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.

13.  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinėja gautas Paraiškas, jų atitiktį Aprašo reikalavimams ir iki kitų metų kovo 15 d. pateikia išvadą Savivaldybės administracijai ir informuoja Pareiškėją apie pateiktą išvadą.

14.  Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

14.1      Pareiškėjo nurodyta Objekto darbų apimtis ir vertė;

14.2     Pareiškėjo Paraiškoje nurodytų darbų būtinumas. Pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitikimas teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams;

14.3     darbų tęstinumas. Vertinama, ar yra projektinė dokumentacija, ar darbai pradėti pagal ankstesnius projektus ir kt.;

14.4     Savivaldybės biudžeto finansinės galimybės skirti lėšas darbams atlikti;

14.5     Paraiškos pateikimo data.

15.  Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Komisijos išvadą, priima sprendimą dėl sutikimo finansuoti Objekto darbus.

16.   Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Savivaldybės tarybos priimto sprendimo apie sutikimą finansuoti Objekto darbus, pasirašo Aprašo 2 priede nurodytą Paramos sutartį. Per 3 (tris) mėnesius nepasirašius Paramos sutarties, Pareiškėjas informuojamas, kad Paraiška atmetama.

IV SKYRIUS

DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

17.     Viešieji pirkimai Objekto darbams atlikti pradedami po to, kai Pareiškėjas perveda Paramos sutartyje numatytą sumą į Paramos sutartyje nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą.

18.     Objekto darbų techninę priežiūrą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, atitinkantys teisės aktais nustatytus reikalavimus arba teisės aktų nustatyta tvarka parinktas techninis prižiūrėtojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.    Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

20.    Aprašas skelbiamas interneto svetainėje adresu www.utena.lt

_________

 


Infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pavyzdinė paraiškos forma)

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. )

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo adresas)

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

P A R A I Š K A  

_______________________

(data)

 

Vadovaudamiesi Infrastruktūros objektų, prie kurių įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašu, prašome sudaryti Paramos sutartį dėl bendrai finansuojamų Objektų darbų atlikimo.

 

1. Objekto pavadinimas (-ai) _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Adresas, vieta ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga ir pan.) _______________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Trumpas aprašymas ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

5. Įsipareigojame skirti lėšas šiems darbams apmokėti (nurodyti paramos procentą ir sumą eurais)................................................................................................................................................

 

 

PRIDEDAMA: 1. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (-ams), jeigu taikoma.

2.      Objekto darbų atlikimo skaičiavimai, .... lapas (-ai).

3.  Objekto nuotraukos, ……..lapas (-ai).

4.  Objekto schema, matmenys.

5.  Projektiniai pasiūlymai (pateikiami laisva forma). 

6.  Kita....

 

_________________________________                          ________________________________

                           (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

 

Infrastruktūros objektų įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

PARAMOS SUTARTIS NR.

 

20..... m .....................................d.

Utena

 

............................................................................................................................................................,

(pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, kodas, adresas)

 

atstovaujama.............................................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė (juridiniam asmeniui)

veikiančio pagal ........................................................................................ (toliau – Paramos teikėjas),

(atstovavimo pagrindas)

iš vienos pusės, ir Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, Utenio a. 4, Utena, atstovaujama..............................................................................................................., veikiančio pagal

                                                                    (pareigos, vardas, pavardė)

administracijos nuostatus (toliau – Paramos gavėjas), iš kitos pusės, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, susitarėme ir sudarėme šią paramos sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1.  Šia sutartimi Paramos teikėjas ir Paramos gavėjas susitaria dėl paramos skyrimo...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(detaliai nurodyti tikslinius infrastruktūros objektus, prie kurių įrengimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų finansavimo prisidėtų fiziniai ir (-ar) juridiniai asmenys)

 

 

II. PARAMOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. Paramos teikėjas įsipareigoja neatlygintinai pervesti................ (..................................................)

        (suma skaičiais ir žodžiais)

eurų dydžio paramą į Paramos gavėjo sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje.

2.2. Paramos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teikia informaciją apie teikiamą paramą valstybinėms institucijoms.

2.3. Paramos teikėjas turi teisę reikalauti iš Paramos gavėjo pateikti paramos panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

 

III. PARAMOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Paramos gavėjas pareiškia ir garantuoja, kad turi paramos gavėjo statusą ir teises būti remiamas pagal savo nuostatus ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Paramos gavėjas turi teisę naudoti gautą paramą tik šios Sutarties 1.1 papunktyje numatytam tikslui.

3.2. Paramos gavėjui panaudojus paramai skirtas pinigines lėšas (jų dalį) ne pagal paskirtį, paramos suma (jos dalis) turi būti grąžinama Paramos teikėjui.

3.3. Paramos gavėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie gautą paramą valstybinėms institucijoms.

3.4. Paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus sumoka mokesčius ir rinkliavas, susijusias su gautos paramos panaudojimu.

 

IV. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

4.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimoms jėgoms (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

4.2. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 dienų nuo tų aplinkybių veikimo pradžios.

 

V. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

5.1. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol Šalys pilnai įvykdo savo įsipareigojimus arba galioja iki kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų sąlygų atsiradimo.

5.3. Šalių raštišku susitarimu Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta. Šis susitarimas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

5.4. Nė viena Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų trečiajai šaliai be kitos Šalies raštiško sutikimo.

5.5. Ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

5.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Paramos teikėjas                              Paramos gavėjas

 

Pavadinimas                                      Utenos rajono savivaldybės administracija

 

kodas ............................................                kodas 188710442

adresas...........................................                Utenio a. 4, 28503 Utena

 

A.s. Nr............................................               A.s. Nr. ..........................................................

........... bankas, banko kodas...........              .............. bankas, banko kodas........................

 

tel. Nr.                                                tel. Nr. (8 389) 61600,

faks. Nr.                                             faks. Nr. (8 389) 61615

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

Paramos teikėjas                              Paramos gavėjas

 

Pareigos                                             Pareigos

 

Vardas, pavardė                                 Vardas, pavardė         

                                    A.V.                                        A.V.

Į pradžią