Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-37 2018-02-22
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-296 ,,DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. TS-37

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 351 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-116 sudarytos darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti 2018 m. vasario 8 d. protokolą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226 redakcijos):

1.1.  Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Komiteto posėdžiai šaukiami prireikus, taip pat gavus Tarybos posėdžiui pateiktus svarstyti sprendimų projektus komiteto veiklos srities klausimais. Komiteto nariai posėdyje gali svarstyti visus Tarybos posėdžiui pateiktus klausimus ir priimti dėl jų rekomendacinius sprendimus. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Šie asmenys paprastai kviečiami pranešus jiems ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio pradžios. Į komiteto posėdį komiteto pirmininko ar daugumos komiteto narių pageidavimu gali būti kviečiamas Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atitinkamo padalinio vadovas arba sprendimo projektą parengęs specialistas. Šie asmenys paprastai kviečiami pranešus jiems apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio pradžios. Jie pateikia paaiškinimus dėl teikiamo svarstyti Tarybos sprendimo projekto, atsako į komiteto narių klausimus. Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovai - seniūnaičiai gali būti kviečiami, kai svarstomi tos seniūnaitijos bendruomenei aktualūs klausimai. Komiteto posėdyje gali dalyvauti asmenys, su kuriais yra susiję svarstomi klausimai, jei jie prieš komiteto posėdį informavo Tarybos ar posėdžio sekretorių.“;

1.2.  Papildyti 551 punktu ir jį išdėstyti taip:

“551. Išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtus rekomendacinius sprendimus Savivaldybės institucijos privalo įvertinti:

551.1. Jeigu išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas yra Tarybos  kompetencija, jie vertinami, rengiant Tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį  svarstyti Tarybai. Tarybos sprendimo projektas nerengiamas, kai išplėstinių senūnaičių sueigų sprendimai yra pateikti dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo. Šiuo atveju išplėstinių senūnaičių sueigų sprendimų vertinimas atliekamas svarstant Tarybos sprendimų projektus, dėl kurių yra pateikti išplėstinių senūnaičių sueigų sprendimai;

551.2. Jeigu išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų vertinimas yra Administracijos direktoriaus kompetencija, jie vertinami rengiant Administracijos direktoriaus įsakymo projektą;

551.3. Savivaldybės institucijos privalo Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi. Savivaldybės institucijų sprendimai dėl išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimų priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.”.

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią