Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. AĮ-127 2018-02-08
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 8 d. įsakymu

Nr. AĮ-127

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau - Pirkimai) planavimo, inicijavimo ir organizavimo tvarką, šiame procese dalyvaujančių Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

2.    Viešuosius pirkimus Perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Įstatymas), kiti su viešaisiais pirkimais susiję teisės aktai ir šis Aprašas.

3.    Apraše vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai šiame Tvarkos apraše yra apibrėžta kitaip.

4.    Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.       Pirkimų organizatorius Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;

4.2.       Pirkimų iniciatoriusPerkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas struktūrinio padalinio vadovas ar seniūnijos seniūnas (jiems negalint eiti pareigų – juos pavaduojantys asmenys) kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir kuris koordinuoja (organizuoja) Perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

4.3.       Pirminiai pirkimo dokumentai - Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys pirkimo dokumentai, kuriuos Pirkimų iniciatorius pateikia Viešųjų pirkimų skyriui Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

4.4.       Galutiniai pirkimo dokumentai -  Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys bei nustatyta tvarka suderinti pirkimo dokumentai, kuriuos tvirtina viešojo pirkimo komisija arba Pirkimų organizatorius.

4.5.       Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo (toliau – prevencinę kontrolę atliekantis asmuo) – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas specialistas, nustatyta tvarka vykdantis išankstinę pirkimo proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Perkančiosios organizacijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

4.6.       Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnį, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.

4.7.       Paraiškos – užduoties planiniam viešajam pirkimui projektas (toliau – paraiškos projektas) – Pirkimų iniciatoriaus parengtas pirkimų iniciavimui skirtas dokumentas.

4.8.       Paraiška – užduotis planiniam viešajam pirkimui (toliau – paraiška) (3 priedas) Skyriaus specialisto arba Pirkimų organizatorius parengtas pirkimų vykdymui skirtas dokumentas, kurį tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.

4.9.       Mažos vertės pirkimo pažyma (4 priedas) – Perkančiosios organizacijos nustatytos formos dokumentas, mažos vertės pirkimo atvejais pildomas Pirkimo organizatoriaus ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

4.10.   Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė (2 priedas)– pirkimų iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie ateinančiais biudžetiniais metais reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus, įskaitant ir vidaus sandorius.

4.11.   Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą, tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.

4.12.   Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas specialistas, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą ir jo paskelbimą.

5.    Pasikeitus Apraše minėtiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos nuostatos.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS

 

6.    Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai vykdomi pagal Perkančiosios organizacijos vadovo rašytinį pavedimą atlikti pirkimą ir patvirtintą, Įstatymo nustatyta tvarka paskelbtą metinį pirkimų planą (aktualią redakciją), kuris sudaromas laikotarpiui nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (toliau – Planas).

7.    Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuoja pirkimų iniciatoriai. Kiekvienas pirkimų iniciatorius kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d., už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui raštu ir elektroniniu paštu pateikia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams.

8.    Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimų iniciatorių planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų sąrašus, pagal pirkimų iniciatorių pateiktą prekių, paslaugų ir darbų pirkimų poreikį, rengia pirkimų plano projektą ir informaciją apie numatomus sudaryti vidaus bei komercinius sandorius. Planas rengiamas pagal pridedamą formą (1 priedas).

9.    Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų plano projektą, suderina jį su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju bei Finansų skyriaus vedėju.

10.    Pritarus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui bei Finansų skyriaus vedėjui, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d., einamųjų metų plano projektas teikiamas Perkančiosios organizacijos vadovui tvirtinti. Planą Perkančiosios organizacijos vadovas paprastai tvirtina iki einamųjų finansinių metų kovo 1 d., bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Utenos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų finansinių metų Utenos rajono savivaldybės biudžetą.

11.    Plano projektas gali būti tikslinamas vadovaujantis skirtais asignavimais biudžete. Tuo atveju, pirkimų iniciatorius iki einamųjų metų vasario 1 dienos Viešųjų pirkimų skyriui pateikia patikslintą pirkimų sąrašą ateinantiems biudžetiniams metams, suderintą su - atitinkami struktūriniai teritoriniai padaliniai (filialai) - su Perkančiosios organizacijos Finansų skyriaus vedėju, o Perkančiosios organizacijos struktūriniai padaliniai (skyriai) - su Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju.

12.     Viešųjų pirkimų skyrius kiekvienais metais,  ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų pirkimų planą - nedelsiant po patikslinimo, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę. Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

13.    Pirkimai Perkančiojoje organizacijoje gali būti atliekami ir iki pirkimų plano patvirtinimo, juos suderinus su Perkančiosios organizacijos vadovu, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju bei Finansų skyriaus vedėju.

14.     Pirkimų plano patikslinimą organizuoja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas pagal pirkimų iniciatorių pateiktus prašymus, gavęs Perkančiosios organizacijos vadovo rašytinį pavedimą. Patikslintas pirkimų planas derinamas su pirkimų iniciatoriumi, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju, Finansų skyriaus vedėju ir tvirtinamas Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu.

15.     Pirkimų planas tikslinamas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Perkančiosios organizacijos vadovo rašytiniu pavedimu pirkimų planas gali būti tikslinamas ir dažniau.

 

III SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ

INICIJAVIMAS

 

16.    Pirkimų iniciatoriai Apraše nustatytais terminais Viešųjų pirkimų skyriui pateikia pirkimo procedūroms atlikti būtinus duomenis bei pirminius pirkimo dokumentus, kuriuose turi būti:

16.1.   tikslus pirkimo objekto pobūdžio aprašymas bei pavadinimas ir šio pirkimo objekto maksimali orientacinė rinkos vertė;

16.2.   duomenys apie pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas;

16.3.   pateikiami perkamų prekių, paslaugų ar darbų pageidaujami techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės reikalavimai, planai, brėžiniai, projektai, prekių, darbų ir paslaugų sudėtis ir apimtis, ypatumai, charakteristikos ir t.t.;

16.4.   argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas, jei numatoma, kad pirkimas bus vykdomas apie pirkimą neskelbiant viešai (ne mažiau kaip trys tiekėjai, jei yra trys ar daugiau potencialių tiekėjų, kurie gali pateikti pasiūlymus). Sudarant sąrašą turi būti atsižvelgiama į tiekėjų pateiktus prašymus dalyvauti pirkimuose;

16.5.   pirkimo objekto techninė specifikacija, parengta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio reikalavimus;

16.6.   paraiškos projektas;

16.7.   su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, su Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju (kai pirkimą inicijuoja Perkančiosios organizacijos struktūrinių padalinių skyrių vadovai) ar Finansų skyriaus vedėju (kai pirkimą inicijuoja Perkančiosios organizacijos struktūrinių teritorinių padalinių (filialų) vadovai) bei prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančių asmeniu suderintas sutarties projektas arba siūlomos sutarties sudarymo sąlygos, parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio nuostatomis. Minėti asmenys sutarties projektą arba siūlomas sutarties sudarymo sąlygas suderina ir grąžina pirkimų iniciatoriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

17.    Pirminiai pirkimo dokumentai viešųjų pirkimų skyriui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš:

17.1.   120 kalendorinių dienų iki planuojamo pirkimo laimėtojo pasiūlymo nustatymo dienos, kai numatoma, kad bus atliekamas tarptautinės vertės pirkimas;

17.2.   60 kalendorinių dienų iki planuojamo pirkimo laimėtojo nustatymo dienos, kai numatoma, kad bus atliekamas supaprastintas  pirkimas;

17.3.   30 kalendorinių dienų iki planuojamo pirkimo laimėtojo nustatymo dienos, kai numatoma, kad bus atliekamas mažos vertės pirkimas arba pirkimas bus atliekamas per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).

18.    Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas ar pirkimų organizatorius, rengiantis galutinius pirkimo dokumentus, per 5 darbo dienas. nuo pavedimo vykdyti viešąjį pirkimą gavimo dienos, patikrina pirkimų iniciatoriaus pateiktus pirminius pirkimo dokumentus. Nustatęs, kad pirminiai pirkimo dokumentai pateikti ne Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka, arba pirminiuose pirkimo dokumentuose nurodyta neišsami informacija/duomenys apie pirkimo objektą, turi teisę pareikalauti pirkimo iniciatoriaus juos patikslinti raštu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo patikslinti informaciją gavimo dienos. Per nustatytą terminą nepatikslinus/netinkamai patikslinus prašomos informacijos/dokumentų, pirminiai pirkimo dokumentai per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos, gražinami iniciatoriui.

19.    Pirkimų iniciatoriai savo kompetencijos ribose privalo suteikti visą pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją.

 

IV SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ

ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS

 

20.    Perkančiosios organizacijos viešiesiems pirkimams organizuoti ir atlikti Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu:

20.1.   sudaroma viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) organizuoti ir atlikti tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus;

20.2.   paskiriami Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (pirkimų organizatoriai), organizuoti ir atlikti supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus (kai konkrečių prekių ir paslaugų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 10 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o konkrečių darbų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 20 000 Eur be PVM).

21.    Perkančiosios organizacijos vadovas atskiru įsakymu gali pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimų organizatoriui, neatsižvelgdamas į Aprašo 20.1. ir 20.2. papunkčiuose numatytas vertes ir aplinkybes.

22.    Komisija ir Pirkimų organizatorius atlieka pirkimą pagal rašytinę pirkimo užduotį, nurodytą paraiškoje.

23.    Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu.

24.    Visa su pirkimo procedūromis susijusi informacija tiekėjams ir kitiems su pirkimo procedūromis susijusiems asmenims yra siunčiama (pateikiama) Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo vardu, Pirkimų organizatoriaus ar Komisijos priimtų sprendimų pagrindu. 

25.    Pranešimai Viešųjų pirkimų tarnybai bei kitoms pirkimus kontroliuojančioms institucijoms siunčiami Perkančiosios organizacijos vadovo vardu.

26.    Galutinius pirkimo dokumentus Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai ar Pirkimų organizatoriai rengia pagal Pirkimų iniciatoriaus parengtus ir Viešųjų pirkimų skyriui pateiktus pirminius pirkimo dokumentus, vadovaudamiesi Įstatymo, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Aprašo nuostatomis.

27.    Galutiniai pirkimo dokumentų projektai derinami su Pirkimo iniciatoriumi, Finansų skyriaus vedėju (kai pirkimą inicijuoja Perkančiosios organizacijos struktūrinių teritorinių padalinių (filialų) vadovai), Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju (kai pirkimą inicijuoja Perkančiosios organizacijos struktūrinių padalinių skyrių vadovai). Galutiniai pirkimo, kurį pavesta atlikti Komisijai, dokumentai taip pat derinami ir su prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančių asmeniu. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į pirkimo sudėtingumą ir/ar svarbą, gali pavesti ir Pirkimo organizatoriui galutinį pirkimo dokumentų projektą suderinti su prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančių asmeniu. Minėti asmenys per 3 darbo dienas pateikia atsakingam Viešųjų pirkimų skyriaus specialistui arba Pirkimo organizatoriui savo atsiliepimus, pastabas ar komentarus, o jeigu jų neturi, informuoja, kad su pateiktu galutiniu pirkimo dokumentų projektu sutinka.

28.    Galutinius pirkimo dokumentus tvirtina Komisija. Pirkimų organizatorių parengtus galutinius pirkimo dokumentus tvirtina Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

29.    Komisija ir Pirkimų organizatoriai Pirkimų procedūras atlieka Įstatyme, Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiame Apraše bei  pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

30.    Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Komisijos sekretorė arba kitas paskirtas Komisijos narys, o mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu - pirkimų organizatorius, parengia galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pirkimo sutarties sąlygas.

31.    Parengę galutinį pirkimo sutarties projektą, Komisijos sekretorė ar kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys arba pirkimo organizatorius suderina jį su prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančiu asmeniu ir Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju.

32.    Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo patikrina, ar parengtas galutinis pirkimo sutarties projektas atitinka pirkimo dokumentuose pateiktą projektą, arba pirkimo sutarties sąlygas.

33.    Komisija arba pirkimo organizatorius nustatyta tvarka suderinusi (-ęs) du pirkimo sutarties originalius egzempliorius teikia viešojo pirkimo laimėtojui, pasirašyti.

34.    Viešojo pirkimo laimėtojas jam pateiktus du sutarties egzempliorius turi pasirašyti bei grąžinti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms, Komisija arba pirkimo organizatorius gali nustatyti ir kitą sutarties pasirašymo terminą. Per nustatytą terminą nepateikus pasirašytų minėtų dokumentų, laikoma, kad pirkimo laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį.

35.    Viešojo pirkimo laimėtojui nustatyta tvarka bei terminais pasirašius du originalius pirkimo sutarties egzempliorius, Komisijos sekretorė ar kitas paskirtas Viešojo pirkimo komisijos narys, arba Pirkimų organizatorius teikia juos Perkančiosios organizacijos vadovui.

 

VI SKYRIUS

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS

 

36.    Visi su pirkimo procedūromis susiję dokumentai saugomi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

37.    Pirkimų organizatoriai, atlikę pirkimą, per 3 darbo dienas pateikia visus su pirkimu susijusius dokumentus viešųjų pirkimų specialistui, kuris viešuosius pirkimus registruoja viešųjų pirkimų žurnale (5 priedas).

38.    Perkančiosios organizacijos vadovo paskirti Pirkimų iniciatoriai ir/arba Sutarčių administratoriai, Perkančiosios organizacijos vadovo rašytiniu pavedimu, gali gauti visą informaciją apie viešuosius pirkimus, jų kompetencijos ribose, tik prieš tai pasirašę išduotų pirkimo bylų apskaitos žurnale.

 

VII SKYRIUS

ATASKAITŲ APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SKELBIMŲ APIE PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMĄ TEIKIMAS, LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR PIRKIMO SUTARČIŲ BEI JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS

 

39.    Paskirtas viešųjų pirkimų specialistas arba Pirkimų organizatorius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia:

39.1     viešųjų pirkimų skelbimus;

39.2     viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;

39.3     skelbimus apie sudarytas ar nesudarytas pirkimo sutartis;

39.4     viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaitą.

40.    Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais:

40.1     viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

bei preliminarias sutartis (toliau - pirkimo sutartis) ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartys ar jų sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu);

40.2     skelbia pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai vykdžiusių tiekėjų sąrašus.

________________________


Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 /įrašyti metus/ M. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Skyrius / seniūnija

Prekės, paslaugos ar darbai

Klasifikatorius (kodo trumpinys)

Pirkimo objekto kodas  pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

BVPŽ kodo aprašymas

Pirkimo objekto pavadinimas

Numatoma pirkimo objekto vertė be PVM, Eur

Už pirkimo inicijavimą atsakingas Administracijos struktūrinis padalinys (asmuo)

Pirkimo poreikio ketvirtis

Numatoma viešojo pirkimo pradžia (data) / Numatoma viešojo pirkimo pabaiga (data)

Numatoma sutarties trukmė (mėn.)

Bendra per metus planuojamų pirkimų objektų vertė be PVM, EUR

 

Numatomas pirkimo būdas

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS skyrius/seniūnija PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SĄRŠAS

 

Nr.

Skyrius/ seniūnija

Prekės, paslaugos ar darbai

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

BVPŽ kodo aprašymas

Pirkimo objekto pavadinimas

Numatoma pirkimo objekto vertė be PVM, EUR

Už pirkimo inicijavimą atsakingas Administracijos struktūrinis padalinys (asmuo)

Pirkimo inicijavimo data

Numatoma sutarties trukmė (įskaitant pratęsimus, atnaujinimus) mėnesiais

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKA – UŽDUOTIS PLANINIAM VIEŠAJAM PIRKIMUI

__________

(data)

 

Administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas, pavardė)

 

Užduotis: Atlikti pirkimą pagal žemiau įvardintas sąlygas.

                                              (data ir parašas – past.,)

Pirkimo objekto pavadinimas:

 

 

Pirkimo objekto apimtys ir sudėtis:

 

 

Numatoma sutarties vertė:

Eur be PVM

Pirkimo objekto per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina

 

Eur be PVM

Planuojama pirkimo procedūros pradžia:

Pirkinio poreikio pradžia:

 

Planuojama sutarties pradžia:

Numatoma sutarties pabaiga:

 

Trumpas pirkimo aprašymas*:

 

Siūlomas/i tiekėjas/ai:

(Nurodomi ne mažiau kaip trys tiekėjai.

Atskirais atvejais, suderinus su viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, tiekėjų skaičius gali būti kitoks).

 

Finansavimo šaltinis:

 

Aplinkybės dėl pirkimo vykdymo/nevykdymo per CPO:

 

Informacija, ar reikalinga nustatyti

energijos vartojimo efektyvumo ir/ar

aplinkos apsaugos reikalavimus (atsakius TAIP – nurodyti kokius):

 

 

Informacija, ar reikalinga nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkime dalyvauti tik  socialinėms įmonėms (atsakius TAIP – nurodyti kokias):

 

 

Plano eilutės, kurioje nurodytas pirkimas, numeris:

 

Siūlomas pirkimo būdas*:

 

 

Pirkimų iniciatorius                                                      (Parašas)                           (Vardas, pavardė)

 

Skyriaus vadovas                                                        (Parašas)                           (Vardas, pavardė)

 

* Pildo viešųjų pirkimų skyriaus specialistas arba pirkimų organizatorius.

______________

 

Utenos rajono savivaldybės

administracijos viešųjų

pirkimų organizavimo ir

vykdymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

TVIRTINU

Administracijos direktorius

______________

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO PAŽYMA

2017-   -

Nr.

1. Pirkimo  pavadinimas: ..........

2.Trumpas pirkimo aprašymas: BVPŽ kodas - .............................

3. Mažos vertės pirkimą atliko

Pirkimų organizatorius

4. Mažos vertės pirkimo būdas

5. Duomenys apie

pasirinktus tiekėjus

 

 

5.1. Pavadinimas

 

5.2. Adresas

 

 

5.3. Telefonas

 

5.4. Pasiūlymą pateikiančio asmens vardas, pavardė

 

 

5.5. Kita informacija

 

 

6. Pasiūlyta kaina EUR (suma be PVM, PVM sudaro)

 

 

7. Derybų metu nuderėta kaina EUR

 

8. Kaina po derybų EUR  (suma be PVM, PVM sudaro)

 

9. Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.

Dalyvis

Pasiūlymo kaina 

Pastabos

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

10. Informacija apie laimėtoją, sutartį.....

 

Pirkimą atliko:

Pirkimų organizatorius                                                             _______________

          Suderinta:

          Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas                                              ________________

 

______________


Utenos rajono savivaldybės

administracijos viešųjų

pirkimų organizavimo ir

vykdymo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

/įrašyti metus/ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

 

 

______________

 

Į pradžią