Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-325 2017-12-21
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas‘‘ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-77 „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS‘‘ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. TS-325

Utena

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“ (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-123 redakcija):

1.1.  Papildyti 11 punktu:

                     „11. Į priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami pagal atskiru Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) tarybos sprendimu patvirtintą tvarką.‘‘

1.2.  Pakeisti 4 punktą  ir jį išdėstyti taip :

                     „4. Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. mokykloms (jų skyriams) nustato priėmimo laiką, kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina:

                     4.1.  jei tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų didinamas;

                            4.2.. jei mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir grupių skaičius mažinamas.“

1.3.   Papildyti 41punktu:

               „ 41. Mokyklų paskirtis:

41.1. pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla;

41.2. pradinės mokyklos tipo mokykla – darželis;

41.3. progimnazijos tipo progimnazija;

41.4. pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

41.5. gimnazijos tipo gimnazija;

41.6. gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams;

41.7. pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla- intelekto sutrikimų turintiems mokiniams.“

1.4.  Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip :

                   „ 9. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, įtėvių) (toliau – tėvas) . 14-18 metų vaikas pateikia prašymą, turėdamas tėvų raštišką sutikimą.

1.5.       Papildyti 10 1 punktu:

              „101. Aktualiems Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į savivaldybės mokyklas Apraše nenumatytų atvejų komisija iš savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos reglamentą tvirtina savivaldybės taryba.‘‘

1.6.     Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip :

„14. Į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

1.7.  Papildyti 14 1 punktu:

„14 1 Į mokyklą, kuriai aptarnavimo teritorija nustatyta visa savivaldybės teritorija, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir mokymosi pasiekimus (metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus). 

1.8.  Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą.  Jei norinčių yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys,  gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje,  atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).“

1.9.  Pripažinti netekusiu galios 23 punktą.

1.10.   Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:    

„38. Į Utenos specialiąją mokyklą - daugiafunkcį centrą, skirtą intelekto sutrikimą turintiems mokiniams - asmenims, kuriems nustatytas nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas, kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas, priimamo asmens tėvas šio centro direktoriui pateikia prašymą ir Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jei norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

1.11.    Papildyti 381 punktu:

„381. Tėvui pageidaujant, Kriterijų sąrašo 10.2.1. papunktyje nenumatytais atvejais sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, priima Utenos specialiosios mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius, išanalizavęs Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją ir suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.“

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią