Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-281 2017-11-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS (ŽEMĖS NUOMOS) MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS UTENOS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS (ŽEMĖS NUOMOS) MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS UTENOS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. TS-281

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23 d. išvadą dėl korupcijos rizikos analizės Utenos rajono savivaldybės veiklos srityje, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. T-204 „Dėl mokesčių lengvatų įmonėms“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Alvydas Katinas

______________

 

 

 

 

                                                                                                          PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-281

 

NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS (ŽEMĖS NUOMOS) MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS UTENOS RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto ir (ar) žemės (žemės nuomos), esančių Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje, mokesčių lengvatos teikimo juridiniams asmenims sąlygas bei prašymų teikimo, nagrinėjimo ir svarstymo tvarkas.

2.   Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatos (toliau – Mokesčių lengvatos) teikiamos už praėjusiais ar einamaisiais metais juridinių asmenų suteiktą paramą, kuria siekiama aktyvinti Utenos miesto ar rajono ekonominę plėtrą, skatinti ir plėtoti sportinę ir kultūrinę veiklą, gerinti Utenos miesto ar rajono viešąją infrastruktūrą.

3.   Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ LENGVATOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

4.    Mokesčių lengvatos teikiamos:

4.1.  juridiniams asmenims, investavusiems ne mažiau kaip 6000,00 Eur į Utenos miesto (rajono) infrastruktūrą, priklausančią viešiesiems ūkio subjektams (valstybei, savivaldybei), taip pat garažų bei sodų bendrijoms, investavusioms ne mažiau kaip 6000,00 Eur į bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms);

4.2.   juridiniams asmenims, teikiantiems paramą ne mažiau kaip 1000,00 eurų (pinigais, turtu, paslaugomis) Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ar kitų subjektų (sporto klubų, meno kolektyvų, nevyriausybinių organizacijų, bendrijų), organizuojamiems kultūros, sporto renginiams ir šventėms Utenos mieste ir rajone, kai:

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienio utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-7 redakcija

 

4.2.1.      propaguojama kultūra - skatinama profesionalaus meno sklaida, tarptautiniai kultūros mainai, etninė kultūra ir vietos tradicijos;

4.2.2.      remiamas menininkų ir meno kolektyvų, sportininkų dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose, varžybose;

4.2.3.      remiama bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veikla;

4.2.4.      teikiama parama jauniesiems talentams.

4.3.   Utenos mieste ar rajone naujai įsteigtoms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, veikiančioms pirmus bei antrus veiklos metus.

5.         Mokesčių lengvatos dydis:

5.1.       iki 25 proc. nuo investicijų į infrastruktūrą sumos 4.1 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims;

5.2.       iki 50 proc. suteiktos paramos dydžio Mokesčių, mokamų į Savivaldybės biudžetą,  4.2 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims;

5.3.   iki 100 proc. Mokesčių, mokamų į Savivaldybės biudžetą sumos 4.3 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims, veikiantiems pirmus veiklos metus;

5.4.   iki 50 proc. Mokesčių, mokamų į Savivaldybės biudžetą sumos 4.3 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims, veikiantiems antrus veiklos metus.

6.    Bendras 5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose numatytų lengvatų dydis negali viršyti nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės (žemės nuomos) mokesčio deklaracijose nurodytos sumos.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ MOKESČIŲ LENGVATOMS GAUTI TEIKIMO TVARKA

 

7.    Prašymai bei papildomi dokumentai dėl Mokesčių lengvatų teikimo teikiami (iki teisės aktų nustatyto mokesčio sumokėjimo termino) bei registruojami Utenos rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) arba siunčiami elektroniniu paštu info@utena.lt.

8.    Paramos teikėjai, pageidaujantys gauti Mokesčio lengvatą, pateikia:

8.1.   motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi įmonės rekvizitai, vadovų (administracijos vadovų) kontaktiniai duomenys, komercinės ūkinės veiklos rūšis, prašomos Mokesčio lengvatos suma, remiamų renginių/ veiklų aprašymai ar investicijų į Utenos miesto ar rajono infrastruktūrą pagrindimas ir pan.;

8.2.   atitinkamo mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją (patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu antspaudas privalomas), kai prašoma suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą;

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienio utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-7 redakcija

 

8.3.    einamųjų metų žemės (žemės nuomos) deklaracijos kopiją (patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu antspaudas privalomas), kai prašoma suteikti žemės (žemės nuomos) mokesčio lengvatą;

8.4.    patvirtinimą iš atitinkamos seniūnijos apie investicijas į Utenos miesto ar rajono infrastruktūros gerinimą bei dokumentų, patvirtinančių investuotą sumą, kopijas; investicijų į Utenos miesto ar rajono infrastruktūrą sąmatą, jeigu investicijos atliekamos ne piniginėmis lėšomis, o įgyvendinamos darbais (tik 4.1 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims);

8.5.   paramos sutarčių, sąskaitų, pavedimų, aktų ir kitų dokumentų, patvirtinančių suteiktą paramą, kopijas (tik 4.2 papunktyje nurodytiems juridiniams asmenims);

9.    Užregistruotų prašymų tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų pateikimas paramos teikėjų iniciatyva galimas iki einamojo mėnesio 5 dienos.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

10.     Administracijos atsakingi darbuotojai, patikrinę informaciją, ar paramos teikėjai neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), taip pat ar nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir, įvertinę gautus prašymus dėl Mokesčių lengvatos teikimo, parengia Utenos rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) sprendimo projektus dėl Mokesčių lengvatos suteikimo konkretiems paramos teikėjams.

11.     Taryba priima sprendimą dėl Mokesčių lengvatos suteikimo (nesuteikimo) ar panaikinimo.

12.     Tarybai priėmus sprendimą dėl Mokesčių lengvatos suteikimo (nesuteikimo) ar panaikinimo, Administracijos atsakingi darbuotojai apie Tarybos priimtus sprendimus raštu informuoja paramos teikėją ir Valstybinę mokesčių inspekciją.

 

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.    Tarybai priėmus sprendimą dėl Mokesčių lengvatos suteikimo, Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt skyriaus „Verslui“ skiltyje „Mokesčių lengvatos“ skelbiama informacija apie Tarybos priimtus sprendimus dėl Mokesčio lengvatos suteikimo.

14.     Mokesčių lengvata gali būti panaikinama ar sumažinama atitinkamu Tarybos sprendimu, jei nustatoma, kad paramos teikėjas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl Mokesčių lengvatos suteikimo.

15.     Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16.     Aprašą keičia arba panaikina Taryba.

 

_________________________

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-281 - DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS (ŽEMĖS NUOMOS) MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO JURIDINIAMS ASMENIMS UTENOS RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią