Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-226 2017-09-28
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-296 ,,DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                           

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. TS-226

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 16 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-116 sudarytos darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti 2017 m. birželio 23 d. protokolą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167 redakcijos):

1.1.  Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui atostogos suteikiamos ir į komandiruotes jie siunčiami Tarybos įgalioto asmens - Savivaldybės mero potvarkiu. Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo komandiruočių laikas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.“;

1.2.  Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

„77. Tarybos posėdžiai paprastai šaukiami paskutinį einamojo mėnesio ketvirtadienį. Apie Tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus, pateiktus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais Savivaldybės meras, o jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių,– Savivaldybės mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai Savivaldybės mero pareigas einantis Tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu, gyventojams Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt bei vietos spaudos leidinyje (tik posėdžio darbotvarkę), kuriame skelbiama Savivaldybės informacija, ir seniūnaičiui (žodžiu arba raštu praneša Administracija pagal sprendimų projektų rengėjų nuorodas rodyklėse arba Tarybos sekretoriaus nurodymu), kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujamąja gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui (žodžiu) ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams) pranešama raštu, kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų). Už pranešimą (paskelbimą) atsakingas Tarybos sekretorius. Jis rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl Tarybos posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo, užtikrina darbotvarkės paskelbimą. Ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą.”

1.3.  Pakeisti 1051 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1051. Paaiškėjus, kad klausimas yra susijęs su tokios dalies Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių privačiais interesais (esant neįmanomam tokio sprendimo išskaidymui į dalis), kad jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma, Tarybos posėdyje, paprastai prieš paskelbiant klausimo svarstymą, Tarybos posėdžiui pirmininkaujantis asmuo paklausia, ar Tarybos nariai reiškia nusišalinimą (įvardindami nusišalinimo motyvus) dėl ketinamo svarstyti klausimo. Nusišalinimus pareiškus tokiai daliai Tarybos narių, kad neliktų kvorumo sprendimui priimti, visi dalyvaujantys Tarybos posėdyje Tarybos nariai, neatsižvelgiant į tai, kad vykdant įprastą nusišalinimo procedūrą jie po nusišalinimo pareiškimo būtų palikę posėdžio patalpą, balsų dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Vykdant įprastą nusišalinimo procedūrą dėl kiekvieno Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) balsuojama atskirai, pirmiausia balsuojant už anksčiau pateiktą Tarybos nario nusišalinimo pareiškimą. Prieš pradedant svarstyti kiekvieno Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) klausimą, Tarybos narys privalo išeiti iš patalpos, kurioje vyks jo nusišalinimo pareiškimo svarstymas. Tarybos posėdyje sprendimas dėl nusišalinimo priimamas paprasta Tarybos narių balsų dauguma, rezultatai pažymimi posėdžio protokole. Tarybai nepriėmus Tarybos nario nusišalinimo, Tarybos narys pakviečiamas sugrįžti į posėdžio patalpą.“

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

                                                                                        

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią