Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-206 2017-08-31
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. TS-206

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. birželio 26 d. Nr. A-3 audito ataskaitą „Ar efektyviai ir rezultatyviai veikia Utenos rajono savivaldybės verslo ir turizmo paramos sistema, kuriant verslui ir turizmui palankią aplinką“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-155 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-206

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ

RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos (toliau –Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tikslą ir uždavinius, projektų koordinavimo, finansavimo, atsakomybės ir kontrolės tvarką.

2.        Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Utenos mieste ir rajone.

3.        Programos uždaviniai:

3.1.       sudaryti teisines, finansines ir valdymo sąlygas vykdyti Utenos rajono savivaldybės (toliau –Savivaldybė) politiką verslo rėmimo srityse;

3.2.       skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

4.        Lėšos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programai įgyvendinti numatomos Savivaldybės biudžete.

5.        Lėšos turi būti naudojamos tik nurodyto projekto  vykdymui, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų.

6.        Projektų finansavimo konkursus organizuoja Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos įgyvendinimo koordinavimą.

7.        Informacija apie projektų finansavimo konkursą skelbiama einamųjų metų kovo mėnesį. Nepaskirsčius visų Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos priemonėje 02.1.1.10 Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programoje numatytų lėšų, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Konkursas skelbiamas viešai spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Savivaldybės socialinio tinklo Facebook‘o paskyroje, likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki paskutinės paraiškų teikimo dienos.

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

8.      Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

8.1.       Projektas – vienkartinė užduotis, kuria siekiama aiškiai suformuluoto tikslo;

8.2.       Ekspertų komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta projektų vertinimo komisija;

8.3.       Vertinimo kriterijai – tai rodikliai, suteikiantys informaciją apie projektus ir jų įgyvendinimo rezultatus;

9.             Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

10.    Užpildytos projektų paraiškos bei papildomi dokumentai teikiami bei registruojami Savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu info@utena.lt.

11.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas einamaisiais kalendoriniais metais gali pateikti tik vieną projekto paraišką vienam projektui finansuoti.

12.    Užregistruotų paraiškų tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų pateikimas pareiškėjų iniciatyva galimas iki paskutinės paraiškų teikimo dienos.

13.    Teikti paraiškas projektų finansavimui gauti gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai:

13.1.   neturintys mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

13.2.   dirbantys pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ir dirba/planuoja dirbti ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus;

13.3.   vykdantys komercinę ūkinę veiklą Savivaldybės teritorijoje ne ilgiau kaip 5 metus. Gavę projektų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto pagal šią arba kitą finansavimo priemonę prieš 2 ar daugiau metų (jei veiklą vykdo ilgiau kaip 2 metus) nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos bei įvykdę visus sutartinius įsipareigojimus;

14.  Nefinansuojama:

14.1.   veiklos, susijusios su alkoholinių gėrimų gamyba, prekyba, vartojimu, tabako gamyba, prekyba, vartojimu, prekyba ginklais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimu, medžioklės, lombardų, draudimo, brokerių veikla;

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

14.2.   bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų pareiškėjų veiklos.

14.3.   į individualios veiklos pažymą įrašyta papildoma veikla, kai nėra sudaroma nauja darbo sutartis ir/ arba to paties asmens išsiimamas verslo liudijimas kitai ekonominei veiklai vykdyti.

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

15.    Teikiant projekto paraišką (1 priedas) prie jos turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1.   juridinio asmens įstatų ar nuostatų kopija; fiziniam asmeniui – dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopija (individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo pažymos kopijas).

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

15.2.   pažymos, kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.  Pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos;

15.3.   dokumentai, išvardinti Aprašo 17.1-17.8 papunkčiuose, atsižvelgus į finansuojamas išlaidų rūšis;

2017 m. gruodžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-307 redakcija

 

15.4.   kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu.

16.         Dokumentus, nurodytus Aprašo 15.2 papunktyje, privalo pateikti tik smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas, verslo liudijimus arba ūkininkai, įregistravę ūkininko ūkį.

17.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, atitinkantys šiame Apraše nurodytus reikalavimus, gali teikti paraiškas projektų finansavimui dėl ne daugiau kaip dviejų išlaidų rūšių:

17.1.   iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 150 eurų su įmonės steigimu susijusių išlaidų (gali būti kompensuojamas mokestis notarui, valstybės įmonei Registrų centras, įmonės antspaudo gamybai patirtos išlaidos). Siekiantys su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimo prie paraiškos pateikia su įmonės steigimu susijusių išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;

17.2.   darbo vietos sukūrimo išlaidų, jei darbo vieta sukurta tais pačiais kalendoriniais metais ir/arba praėjusių metų kovo – gruodžio mėn., kai teikiama projekto paraiška. Siekiantys naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, prie paraiškos pateikia naujai sudarytos darbo sutarties kopiją arba naujai išsiimtos individualios veiklos pažymos kopiją ir/ar verslo liudijimo pažymos kopiją, kurioje būtų nurodyta, nuo kada vykdoma komercinė ūkinė veikla, darbo priemonių (išskyrus motorinių transporto priemonių) įsigijimą įrodančius dokumentus (komercinių pasiūlymų ne mažiau kaip 1 vnt.), išankstinio mokėjimo sąskaitas;

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

17.2.1.  iki 1200 eurų naujos darbo vietos sukūrimo priemonių (išskyrus iki 600 eurų kai naujos darbo vietos sukūrimui yra įsigyjama kompiuterinė įranga). Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 500 eurų. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 2200 eurų;

17.2.2.  iki 2000 eurų darbo vietos sukūrimo priemonių (išskyrus iki 600 eurų kai naujos darbo vietos sukūrimui yra įsigyjama kompiuterinė įranga) kai darbo vietą sukuria jaunas žmogus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme 2 straipsnio 1 punkte nurodytą sąvoką. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 500 eurų. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 3000 eurų;

2017 m. gruodžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-307 redakcija

 

17.3.   Neteko galios.

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

17.4.   reklamos išlaidas, išskyrus vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą, bet ne daugiau kaip 150 eurų per kalendorinius metus. Siekiantys gauti reklamos išlaidų kompensavimą prie paraiškos pateikia komercinius pasiūlymus arba išankstines sąskaitas faktūras;

2017 m. gruodžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-307 redakcija

 

17.5.   iki 50 proc. patirtų išlaidų dalyvavimui parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, bet ne daugiau kaip 900 eurų per kalendorinius metus pirmais veiklos metais; antrais veiklos metais - iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 450 eurų per kalendorinius metus. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto, įregistravusio savo įmonę, išsiėmusio individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą praėjusių metų kovo-gruodžio mėn., pirmieji veiklos metai skaičiuojami nuo veiklos įregistravimo dienos. Siekiantys dalyvavimo parodose išlaidų kompensavimo prie paraiškos prideda informaciją apie dalyvavimą parodoje. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su dalyvavimu parodoje (registracijos mokestis, mokėjimai už parodos ploto nuomą ir/ar stendo įrangos nuomą);

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

17.6.   ne ne daugiau kaip 1200 eurų per kalendorinius metus pirmais veiklos metais, patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidas; antrais veiklos metais – ne daugiau kaip 600 eurų per kalendorinius metus. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto, įregistravusio savo įmonę, išsiėmusio individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą praėjusių metų kovo-gruodžio mėn., pirmieji veiklos metai skaičiuojami nuo veiklos įregistravimo dienos. Siekiantys patalpų nuomos išlaidų kompensavimo prie paraiškos prideda patalpų nuomos sutarties kopiją bei dokumentą, patvirtinantį nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre; kompensuojant rezidavimo išlaidas – rezidavimo paslaugų sutarties kopiją;

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

17.7.   iki 50 proc. patirtų išlaidų keliant kvalifikaciją arba ją įgyjant, bet ne daugiau kaip 150 eurų per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius. Prie paraiškos turi būti pridedami mokymų komercinis pasiūlymas, aprašymas arba kiti dokumentai, kuriuose būtų pateikta informacija apie mokymus;

17.8. iki 1000 eurų per kalendorinius metus pirmaisiais veiklos metais, privačios žemės, esančios Utenos rajone nuomos išlaidas; antraisiais veiklos metais – ne daugiau kaip 500 eurų per kalendorinius metus. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto, įregistravusio savo įmonę, išsiėmusio individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą praėjusių metų kovo-gruodžio mėn., pirmieji veiklos metai skaičiuojami nuo veiklos įregistravimo dienos. Siekiantys žemės nuomos išlaidų kompensavimo, prie paraiškos prideda žemės nuomos sutarties kopiją bei dokumentą, patvirtinantį nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre.

2017 m. gruodžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-307 redakcija

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

18.  Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

18.1.   administracinės atitikties vertinimas (projekto paraiška tinkamai užpildyta, pateikti privalomi dokumentai);

18.2.   tinkamumo finansuoti vertinimas (projekto aktualumas, organizavimas, biudžeto pagrindimas, naudojimo efektyvumas).

19.         Administracinės atitikties bei tinkamumo finansuoti vertinimus per 10 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos dienos atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija (toliau – Komisija).

20.         Komisijos darbo tvarką reglamentuoja Komisijos darbo reglamentas, tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21.         Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai: Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos nariai ir Komisijos posėdžio sekretorius. Komisijos posėdžio sekretorius nėra Komisijos narys.

22.         Komisijos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip 2/5 Komisijos narių kas 2 metus. Komisijos nario pareigas asmuo gali eiti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės.

23.         Į Komisijos sudėtį įeina:

23.1.   nevyriausybinės organizacijos arba gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovas;

23.2.   Savivaldybės tarybos narys;

23.3.   verslumą skatinančios organizacijos atstovas, asocijuotų verslo struktūrų atstovas arba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas;

23.4.   Savivaldybės administracijos specialistai.

24.         Komisijos nariai, Komisijos posėdžio sekretorius privalo pranešti kitiems Komisijos nariams apie esamą interesų konfliktą, nusišalinti nuo dalyvavimo ir jokia forma nedalyvauti svarstant, vertinant ir priimant sprendimą, susijusį su projektu.

25.         Komisija įvertina paraiškos administracinę atitiktį. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška netinkamai, nevisiškai užpildyta, trūksta papildomos informacijos, nepateikti privalomi dokumentai, pareiškėjas raštu informuojamas apie galimybę patikslinti informaciją bei pateikti trūkstamus dokumentus per 3 darbo dienas nuo Komisijos raštiško pranešimo. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, paraiška toliau nevertinama.

26.         Komisijos nariai, atlikę administracinės atitikties vertinimą ir nustatę, kad paraiška tinkamai užpildyta, pateikti privalomi dokumentai, atlieka tinkamumo finansuoti vertinimą (2 priedas).

27.         Tinkamumo finansuoti vertinimas susideda iš dviejų dalių. Maksimalus balų skaičius, kurį gali skirti komisijos narys – 34 balai. Jei tinkamumo finansuoti pirmoje vertinimo dalyje surenkamas mažesnis balų skaičius už 3, siūloma projekto  nefinansuoti.

28.         Komisija, įvertinusi paraiškas ir nustačiusi, jog tinkamų finansuoti projektų bendra vertė yra didesnė nei skirtas finansavimas Savivaldybės biudžete, siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti projektus, surinkusius didžiausią balų skaičių.

29.         Komisija, įvertinusi paraiškas ir nustačiusi, jog tinkamų finansuoti projektų bendra vertė yra mažesnė nei skirtas finansavimas Savivaldybės biudžete, siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti projektus, atitinkančius šio Aprašo reikalavimus, ir skelbti papildomą finansavimo konkursą.

30.         Įvertinus paraiškas, Komisijos posėdžio sekretorius apskaičiuoja Komisijos narių skirtų balų vidurkius ir pateikia projektų paraiškų vertinimo suvestinę (3 priedas).

31.         Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į projektų paraiškų vertinimo suvestinę, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą finansuoti/nefinansuoti projektus. Siūlymas turi būti motyvuotas.

32.    Pirmenybė gauti projektų finansavimą teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais; kuriantiems naujas darbo vietas kaimo vietovėse; kuriantiems socialinio verslo įmones; smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurių veiklos sritis paslaugos arba gamyba; projektams, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas; verslo subjektams, sukūrusiems ne mažiau kaip 3 darbo vietas; jauniems žmonėms (projekto paraiškos teikėjas atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatyme 2 straipsnio 1 punkte nurodytą sąvoką); jauniesiems menininkams; asmenims (projekto paraiškos teikėjui) su negalia.

33.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai informuojami raštu apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

34.         Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas kalendoriniais metais arba/ir projekto įgyvendinimo metu patirtų išlaidų kompensavimu.

35.    Lėšos, skirtos projektų finansavimui, paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymą. Lėšų naudojimo sutartį (4 priedas) su finansavimą gavusiais smulkiojo ir vidutinio verslo subjektais per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

36.    Įgyvendinus projekte numatytus tikslus, atsiskaitoma Savivaldybei už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, ir vertinimo kriterijų įvykdymą teikiant šias ataskaitas:

36.1.   buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų naudojimą, suvestinę (5 priedas);

36.2.   veiklos vykdymo ir vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitą (6 priedas);

36.3.   už kiekvieną ketvirtį (kurį skirtas finansavimas) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

37.    Pasibaigus kalendoriniams metams, Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt skyriaus „Verslui“ skiltyje „Smulkiojo ir vidutinio verslo parama“ skelbiama informacija apie Savivaldybės finansuotus smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektus.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

38.    Projekto vykdytojai užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir įsipareigoja vykdyti projekte nurodytą veiklą ne mažiau kaip vienerius metus po projekto įgyvendinimo ir ne mažiau kaip vienerius metus nekeisti pasirinktos verslo formos nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo.

2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

39.    Projektų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už sutarties vykdymą.

40.    Specialistas kontrolę vykdo dviem etapais:

40.1.   2 kartus per metus, įprastai iki sausio 30 d. ir birželio 30 d., patikrina informaciją apie Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektą, gavusį finansavimą, mokesčių mokėtojų registre;

40.2.   2 kartus per metus, įprastai iki sausio 30 d. ir birželio 30 d., patikrina, ar Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas vykdo projekte numatytą veiklą, atlikdamas projektinės veiklos patikrą vietoje. Savivaldybės administracijos specialistas gali prašyti projektų vykdytojų pateikti papildomą informaciją bei dokumentus apie projekte vykdomą veiklą, apžiūrėti vykdytojų darbo vietas ir pan.

41.    Savivaldybės administracijos specialistas, atlikęs kontrolę ir nustatęs įsipareigojimų nevykdymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui kontrolės ataskaitą apie projektuose nurodytos veiklos įsipareigojimų nevykdymą.

42.    Projekto vykdytojai, neįvykdę Aprašo 36 punkte numatytų reikalavimų, per 20 darbo dienų po raštiško pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą, privalo grąžinti visas iki tol jiems išmokėtas lėšas į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

43.    Laiku negrąžinus lėšų, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Naujas skyrius:

2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-99 redakcija

2020 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-138 redakcija

 

VII1 SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI, PATIRINČIAM SUNKUMŲ DĖL KARANTINO REŽIMO, TEIKIMAS

 

45.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino režimo laikotarpiu, siekiant sušvelninti nustatytų ribojimų ir draudimų ekonominės veiklos vykdymui pasekmes, išlaikyti ekonominės veiklos tęstinumą, išsaugoti sukurtas darbo vietas, yra teikiama neatlygintina finansinė parama.

46.    Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams:

46.1.   Įregistruotiems Juridinių asmenų registre (juridiniams asmenims) arba pradėjusiems vykdyti veiklą (savarankiškai dirbantiems)  ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d. ir vykdantiems komercinę ūkinę veiklą Savivaldybės teritorijoje;

46.2.   Patenkantiems į įmonių, kurių veikla dėl karantino buvo tiesiogiai draudžiama ar apribota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimą Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sąrašą;

46.3.   Savarankiškai dirbantiems (individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, įskaitant verslo liudijimus), kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino dienos.

46.4.   Juridiniams asmenims, neturintiems restruktūrizuojamos, likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

46.5.   Nevykdantiems elektroninės prekybos, ginklų ir šaudmenų specializuotos mažmeninės prekybos, azartinių žaidimų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veiklos, finansų įstaigų veiklos kaip pagrindinės vykdomos veiklos.

47.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, juridiniai asmenys, atitinkantys Aprašo 45.1, 45.2 , 45.4 ir 45.5 papunkčių reikalavimus ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, dirbantys savarankiškai ir atitinkantys 45.1, 45.3 ir 45.5 papunkčių reikalavimus, gali teikti vieną prašymą finansinei paramai gauti dėl patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidų (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau–PVM), išskyrus atvejus, kai smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai yra ne PVM mokėtojai) kompensavimo. Teikiamos finansinės paramos dydis - pagal faktinius išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau kaip iki 20 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų. Finansinė parama mokama už  laikotarpį nuo  2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį.

48.    Siekdamas gauti finansavimą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas turi pateikti Prašymą finansinei paramai  gauti  (7 priedas).

49.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, gavęs dalinį patalpų nuomos mokesčio kompensavimą pagal Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 4-275 „Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, kartu su Prašymu pateikia šiuos dokumentus:

49.1.   Sutarties, pasirašytos su uždarąja akcine bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau-  INVEGA)  dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo, kopiją.

49.2.   PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas patalpų nuomos paslaugas, pagal kurias bus skaičiuojama kompensacija, kopijas ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas (jei sąskaitos faktūros yra apmokėtos).

50.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nesikreipęs į INVEGA dėl dalinio patalpų nuomos mokesčio kompensavimo, kartu su Prašymu pateikia šiuos dokumentus:

50.1.   Savarankiškai dirbantis - dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopiją (individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo pažymos kopija);

50.2.   Patalpų nuomos sutarties, pasirašytos ne vėliau kaip  2020 m. kovo 15 d. ir Prašymo pateikimo metu galiojančios, kopiją bei dokumentą, patvirtinantį nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre; kompensuojant rezidavimo paslaugų išlaidas – rezidavimo paslaugų sutarties, pasirašytos ne vėliau kaip  2020 m. kovo 15 d. ir Prašymo pateikimo metu galiojančios, kopiją;

50.3.   PVM sąskaitų faktūrų už suteiktas patalpų nuomos ar rezidavimo  paslaugas, pagal kurias bus skaičiuojama kompensacija, kopijas ir PVM sąskaitų  faktūrų apmokėjimą įrodančius dokumentus (jei sąskaitos faktūros yra apmokėtos).

51.    Savivaldybės administracija, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, patikrina, ar smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas atitinka šio Aprašo 45 punkte nustatytus reikalavimus, gautą Prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus.

52.    Prašymo vertinimo metu Savivaldybės administracija turi teisę paprašyti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto pateikti trūkstamą informaciją, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 kalendorinės dienos.

53.    Prašymas atmetamas, jei smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas neatitinka Aprašo 46, 49 ar 50 punktuose nustatytų reikalavimų.

54.    Finansinė parama skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Apie skirtą finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas informuojamas per 3 darbo dienas.

55.    Skyrus finansinę paramą, su smulkiojo ir vidutinio verslo subjektu yra pasirašoma Biudžeto lėšų naudojimo sutartis (4 priedas).

56.     Savivaldybės administracija perveda smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui apskaičiuotą finansinę paramą į Prašyme nurodytą sąskaitą.

57.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, gavęs finansinę paramą, per 5 darbo dienas sumoka patalpų nuomotojui nuomos mokestį arba rezidavimo paslaugos teikėjui rezidavimo paslaugų mokestį (taikoma, jei sąskaita faktūra nebuvo apmokėta) ir pateikia Savivaldybės administracijai apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus). Sumokėta suma negali būti mažesnė, nei apskaičiuota pagal Aprašo 47 punktą.

58.    Savivaldybės administracija duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

59.    Finansinę paramą gavusių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų sąrašas, kuriame nurodytos išmokėtos finansinės paramos sumos, skelbiamas  Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt skyriaus „Verslui“ skiltyje „Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa“.

60.     Po finansinės paramos skyrimo nustačius, kad smulkiojo ir vidutinio verslo  subjektas pateikė neteisingus dokumentus ir dėl to buvo nepagrįstai skirta finansinė parama, nepagrįstai gautos lėšos grąžinamos Savivaldybės administracijai per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos reikalavimo gavimo dienos.

61.    Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas už nepagrįstai gautos finansinės paramos negrąžinimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Projektų paraiškos ir ataskaitos saugomos trejus metus teisės aktų nustatyta tvarka.

2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-99 redakcija

2020 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-138 redakcija

 

63. Aprašą keičia arba panaikina Savivaldybės taryba.

2020 m. balandžio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-99 redakcija

2020 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-138 redakcija

 

_______________________


Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

                              1 priedas

                     2019 m. vasario 21 d. utenos rajono savivaldybės tarybos

                                            sprendimo Nr. TS-34 redakcija

 

(Pavyzdinė projekto paraiška)

Utenos rajono savivaldybės administracijai

PROJEKTO PARAIŠKA

_________________________

(Data)

Projekto pavadinimas

(Projekto pavadinimas turi būti trumpas, konkretus ir aiškus, apibūdinantis projekto esmę)

 

 

 

Suma (Eur), reikalinga projektui įgyvendinti

 

 

Suma (Eur), prašoma iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto

 

 

Pareiškėjo finansinis indėlis

 

 

Pareiškėjo partnerio (-ių) finansinis indėlis

 

 

 

1. INFORMACIJA APIE SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTĄ

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo vardas, pavardė

 

 

 

Fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

Verslo liudijimo Nr.

Individualios veiklos pažymos Nr.

Ūkininko pažymėjimo Nr.

Veiklos vykdymo pradžia:

 

 

 

Registracijos adresas

 

 

 

Veiklos vietos adresas

 

 

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas)

 

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai

 

 

 

 

2. INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAMAS:

 

Ar esate gavę paramą iš Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų?

 

 □ Taip

□ Ne

Data, suma:

Ar esate gavę paramą iš Utenos rajono savivaldybės pagal kitą finansavimo priemonę?

 

 □ Taip

□ Ne

Data, suma:

 

3. TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

(Konkretus ir aiškus veiklos-idėjos pristatymas)

 

 

 

 

4. DETALUS PROJEKTO APIBŪDINIMAS

 

Projektas įgyvendinamas

Nuo

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Projekto tikslas

(Projektas negali turėti daugiau kaip vieną tikslą. Jis turi būti aiškus ir konkretus, apibrėžiantis galutinį rezultatą, kuris turėtų būti konkretus, pamatuojamas)

 

 

Projekto uždaviniai

(Projekto tikslui pasiekti numatomi uždaviniai, kurie turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas. Uždaviniai, turi padėti pasiekti užsibrėžtą tikslą, būti konkretūs, išmatuojami, realūs, terminuoti)

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukiami rezultatai

(Planuojami darbai turi būti užsibaigti konkrečiais rezultatais)

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto tęstinumas

(Projektas turi būti tęsiamas ne trumpiau kaip vieneri metai po projekto įgyvendinimo)

 

5. BIUDŽETAS

 

 

Išlaidų paskirtis

Išlaidų detalizavimas

Reikalinga

suma projektui įgyvendinti(Eur)

Prašoma suma  projektui įgyvendinti (Eur)

1.

Patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidos

(Parašykite kada pasirašyta patalpų nuomos/rezidavimo paslaugų sutartis, koks mėnesinis mokestis)

 

 

 

2.

Naujos darbo vietos sukūrimo išlaidos

 

(Išvardinkite kokios darbo vietos sukūrimo priemonės bus perkamos/yra nupirktos)

 

 

 

 

3.

Reklamos išlaidos

 

(Išvardinkite, kokios numatomos reklamos išlaidos, ką ketinate daryti)

 

 

4.

Su įmonės steigimu susijusios išlaidos

(Išvardinkite išlaidų rūšis)

 

 

 

5.

Dalyvavimo parodoje, kurioje pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, išlaidos

(Išvardinkite išlaidų rūšis)

 

 

 

 

 

6.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai, mokymai

(Parašykite numatomus mokymus, datą)

 

 

 

Iš viso:

 

 

6. PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

6.1..........................................................................................................................................................6.2...........................................................................................................................................................6.3...........................................................................................................................................................6.4...........................................................................................................................................................6.5...........................................................................................................................................................

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. 

 

 

______________________________

 

 (Parašas, vardas, pavardė)

 

 

 


Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Projekto paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo anketos forma)

PROJEKTO PARAIŠKOS TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO ANKETA

_____________

(data)

Pareiškėjas, projekto pavadinimas:_______________________________________________________________________

Projekto vertinimo kriterijai

Maksimalus galimų balų skaičius

Vertinimas

I. DALIS

Projekto aktualumas

Projektas atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos pagrindinį tikslą

1

 

Projekto iškelti tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai yra aiškūs, konkretūs, realūs

1

 

Projekto organizavimas

 

Numatomas aiškus, detalus ir nuoseklus projekto vykdymo planas

1

 

Biudžeto pagrindimas, naudojimo efektyvumas

Projekte numatomos veiklos ir su jomis susijusios išlaidos pagrįstos, realios ir būtinos

1

 

 

 

 I DALIES BALŲ SUMA*:

4

 

II. DALIS

Pirmenybė gauti projektų finansavimą

Vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais

2

 

Veiklos sritis paslaugos arba gamyba

2

 

Sukuriantiems/kuriantiems naują darbo vietą (as) kaimo vietovėje, socialinio verslo įmonę

1

 

Įgyvendinantiems inovatyvios verslo idėjas

1

 

Sukuriantiems/kuriantiems ne mažiau kaip 3 darbo vietas

1

 

Jauniems verslininkams (iki 29 m. amžiaus), jauniesiems menininkams

1

 

Asmenims su negalia

1

 

II DALIES BALŲ SUMA:

9

 

(I DALIES BALŲ SUMA*4)+( II DALIES BALŲ SUMA*2)

34

 

 

Komisijos nario vertinimas/išvada

 

 

Komisijos nario parašas, vardas, pavardė

______________

 

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Projektų paraiškų vertinimo suvestinės forma)

 

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

 

Projekto pareiškėjas

Projekto pavadinimas

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO VIDURKIS

Paraiška tinkamai užpildyta, pateikti visi privalomi dokumentai

I dalies vertinimo vidurkis

II dalies vertinimo vidurkis

Bendras balų vidurkis

Taip

Ne

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas (parašas, vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius (parašas, vardas, pavardė)

______________

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

2020 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-138 redakcija

 

(Pavyzdinė lėšų naudojimo sutartis)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

(sutarties forma)

 

20 _ m. __________________ d. Nr. ______

Utena

Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Lėšų davėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus [vardas, pavardė], veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir [įstaigos / organizacijos pavadinimas] (toliau – Lėšų gavėjas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal ------------     ,vadovaudamiesi Utenos  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus [data] įsakymu Nr.[_______]]“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.    Sutarties objektas yra biudžeto lėšų skyrimas ir naudojimas projektui ,,[veiklos, projekto pavadinimas] (toliau – projektas) įgyvendinti pagal Utenos rajono savivaldybės ------------------------------------------------programos [programos pavadinimas] Nr. ---- 20[__] metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. [priemonės kodas, pavadinimas].

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.    Lėšų davėjas įsipareigoja:

2.1.  vadovaudamasis Savivaldybės biudžeto Išlaidų sąmata (1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, Lėšų gavėjui Sutarties 1 punkte nurodytam [projektui, veiklai] vykdyti skirti – [suma skaitmenimis (suma žodžiais)] Eur lėšų;

2.2.  nustatyti tokį (-ius) veiklos, kuriai finansuoti skiriamos lėšos, vertinimo kriterijų (-us):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.1. ---------------------------------------------------------------------------------------;

2.2.2. ---------------------------------------------------------------------------------------;

2.2.3. ---------------------------------------------------------------------------------------.

2.3.  vadovaudamasis Išlaidų sąmata, lėšas, numatytas Sutarties 2.1 punkte, pervesti į Lėšų gavėjo (kodas [juridinio asmens kodas]) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. [sąskaitos numeris, banko pavadinimas] bankas, banko kodas [_________].

2.4.  teikti Lėšų gavėjui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Lėšų gavėjo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai.

3.    Lėšų davėjas turi teisę:

3.1.  kontroliuoti pagal Sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

3.2.  tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Lėšų gavėjas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Lėšų gavėjui  pervestų tikslinių Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą;

3.3.  atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Lėšų gavėjas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Lėšų gavėją  ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Lėšų davėjas nustato Lėšų gavėjui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Lėšų gavėjas , pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Lėšų davėją , kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Lėšų davėjas , įvertinęs iš Lėšų gavėjo  gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Lėšų gavėjas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Lėšų davėjo,, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Lėšų davėjas vienašališkai Sutartį nutraukia;

3.4.  reikalauti, kad Lėšų gavėjas per Lėšų davėjo nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

3.5.  reikalauti, kad Lėšų gavėjas patikslintų Sutarties 4.6 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

3.6.  skaičiuoti Lėšų gavėjui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Lėšų davėjo pareikalavimu delspinigius Lėšų gavėjas turi pervesti į Lėšų davėjo sąskaitą LT96 7181 1000 0213 0853 per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

3.7.  išieškoti iš Lėšų gavėjo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas dėl Lėšų gavėjo  netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

4.    Lėšų gavėjas įsipareigoja:

4.1.  šios Sutarties 1 punkte nurodytą [projektą, veiklą]  įgyvendinti iki ---------------dienos;

4.2.  gautas Savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata;

4.3.  Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.4.  atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Lėšų gavėjas, kuris laikomas perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį,, atlikdamas pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

4.5.  jeigu skirtumas tarp Savivaldybės biudžeto lėšų sąmatoje patvirtintų išlaidų ir planuojamų panaudoti lėšų viršija 10 proc., norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Lėšų gavėjas, turi Lėšų davėjui raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir išlaidų sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą teikiamas atsakingam už sutarties sudarymą asmeniui vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

4.6.  atsiskaityti Lėšų davėjui už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, už jos vertinimo kriterijų įvykdymą ir už biudžeto lėšų panaudojimą, pateikiant ataskaitas:

4.6.1.  Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, parengtą pagal Sutarties 2 priedą, išlaidas nurodant eurais ir euro centais  (I ketvirčio – iki 20___ m. balandžio 5 d., II ketvirčio – iki 20___ m. liepos 5 d., III ketvirčio – iki 20___ m. spalio 5 d.) ir metinę (iki 20___ m. sausio 7 d.);

4.6.2.  Atsakingam už Sutarties sudarymą asmeniui – įvykdžius [projektą, veiklą] per 10 kalendorinių dienų – Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių biudžeto lėšų panaudojimą ataskaitą pagal Sutarties 3 priedą ir Veiklos, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal Sutarties 4 priedą. Asmuo, atsakingas už Sutarties sudarymą, patikrinęs ir patvirtinęs 4.6.2. punkte nurodytas ataskaitas, pateikia savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;

4.7.  viešai skelbti miesto visuomenei informaciją apie vykdomą projektą ir projekto rėmėją – Utenos rajono savivaldybę. Projekto reklaminėje medžiagoje naudoti Savivaldybės ženklą.

4.8.  Lėšų davėjui pareikalavus, teikti informaciją apie vykdomą [projektą, veiklą], susijusią su Sutarties vykdymu;

4.9.  Atsakingam už Sutarties sudarymą arba Buhalterinės apskaitos skyriui paprašius, pateikti pirminių dokumentų (sąskaitų faktūrų, aktų, sutarčių ir kt. reikalaujamų dokumentų) kopijas, patvirtintas parašu ir antspaudu;

4.10.  Įgyvendinus [projektą, veiklą], nepanaudotas lėšas per 5 darbo dienas grąžinti į Sutartyje nurodytą sąskaitą, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 27 d.

5.     Lėšų gavėjas užpildytas ataskaitas, nurodytas 4.6. punkte, gali teikti per elektroninį pristatymą pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

6.    Lėšų davėjas atsako už lėšų pervedimą nustatytu laiku.

7.    Lėšų gavėjas atsako už nurodytą tikslingą lėšų panaudojimą.

8.    Lėšų gavėjas privalo nedelsdamas raštu pranešti Lėšų davėjui , jei negali įvykdyti [projekto, veiklos] arba jei [projekto, veiklos] vykdymą tęsti netikslinga, ir grąžinti skirtas lėšas į Sutartyje nurodytą Lėšų davėjo  sąskaitą.

9.    Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.    Ginčai, kylantys iš Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

11.    Jei Lėšų gavėjas nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų, Lėšų davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštiškai įspėjęs Lėšų gavėją apie Sutarties nutraukimą prieš 14 dienų.

12.    Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis) ir galioja, kol Lėšų davėjui  bus pateiktos Sutarties 4.6 punkte nurodytos ataskaitos, o nepanaudotas lėšų likutis pervestas į Sutartyje nurodytą sąskaitą.

13.    [Projektui, veiklai] vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

14.    Jei numatoma, kad Savivaldybės biudžeto pajamų planas iki metų pabaigos nebus įvykdytas, Lėšų davėjo  iniciatyva Sutartis gali būti pakeičiama, raštu įspėjus Lėšų gavėją apie Sutarties sąlygų pakeitimus iki einamųjų metų spalio 1 d.

15.    Sutartis gali būti keičiama arba pildoma Šalių raštišku susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

16.    Sutartis gali būti nutraukta Šalių tarpusavio susitarimu.

17.    Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

 

 

 

 

V. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Lėšų davėjas                                      Lėšų gavėjas

Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenio a.4, 28503 Utena

Tel. (8 389) 61620

Faks. (8389) 61615

El. p. info@utena.lt

Įmonės kodas 188710442

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71811

A. s. LT85 7181 1000 0213 0857

Įstaigos/organizacijos pavadinimas

Įstaigos/organizacijos adresas

Tel. _____________________

Faks. ____________________

El. p. ____________________

Įstaigos/organizacijos kodas _________

__________ bankas

Banko kodas ___________

A. s. ________________

__________________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________________________

(vardas, pavardė)

__________________________________

(parašas)

__________________________________(pareigų pavadinimas)

__________________________________(vardas, pavardė)

__________________________________

(parašas)

A.V.

A.V.

 

 

Lėšų davėjo  atstovas, atsakingas už sutarties sudarymą:     (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)

 

Lėšų gavėjo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą: (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)

 


 

 

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinės forma)

 

 

(Vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

 

 

(data)

 

Eil.

Nr.

 

Išlaidų ekonominė klasifikacija

 

Ūkio subjektas, surašęs apskaitos dokumentą

  

Apskaitos dokumentas

 

Ūkinės operacijos turinys

 

Apmokėta

Straipsnis

Pavadinimas

Pavadinimas

Įmonės kodas

Data

Numeris

Suma (Eur)

Pavedimo numeris

Data

Suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

*Pildoma, kaip nurodyta sąmatoje, pridėtoje prie dokumento, pagal kurį skirta lėšų (įsakymo, sutarties).

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus ir lėšų panaudojimo ataskaitose nurodytus duomenis.

Vykdytojas/vadovas

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Vyriausiasis finansininkas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo____________________________________________________________

(vardas, pavardė, tel., el. paštas)

 

______________


 

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Veiklos vykdymo ir vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitos forma)

VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA

_________

(Data)

 

Projektą įvykdęs verslo subjektas

 

Vykdytojo duomenys (adresas, telefonas, el. paštas)

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

Projekto veiklos vertinimo kriterijai

Planuotas projekto rezultatas

Pasiektas projekto rezultatas

Pasiekto projekto rezultato pagrindimas*

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

*pridedama vaizdinė medžiaga

 

 

 

 

(Vykdytojas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovas, atsakingas už projekto vykdymą)

 

(parašas)

 

(data)

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

2020 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-138 redakcija

 

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI REMTI

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

2020 m. ________________ mėn. _______ d.

Utena

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo vardas, pavardė

 

 

Fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

Verslo liudijimo Nr.

Individualios veiklos pažymos Nr.

Ūkininko pažymėjimo Nr.

PVM mokėtojo kodas

 

 

Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK)

 

 

Registracijos adresas

 

 

Veiklos vietos adresas

 

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas)

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai

 

 

 

       Prašau skirti ______________________________________________________________Eur

                                                                                                      (suma skaičiais ir žodžiais)

finansinę paramą iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti (pažymėkite išlaidų rūšį):

 □ patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti.

  rezidavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti.

 

 

PRIDEDAMA:

1.______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

______________ ________________ ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią