Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-167 2017-06-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-296 ,,DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                       

2017 m. birželio 29 d. Nr. TS-167

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 ir 9 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-116 sudarytos darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti 2017 m. birželio 8 d. protokolą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148 redakcijos):

1.1.  Pakeisti 20.5.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„20.5.8. dirbti pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaityti Tarybai, pateikiant jai ataskaitą už praėjusius metus iki einamųjų metų vasario 1 d.“;

1.2.  Papildyti 20.5.9 papunkčiu:

„20.5.9. nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus Administracijai ir Tarybai.“

1.3.  Pakeisti 137 punktą ir jį išdėstyti taip:

137. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Administracija, mėnesiui atsiskaitytinai skiriama iki 0,7 MMA (minimalios mėnesinės algos) dydžio išmoka. Jei asmuo Tarybos nario statusą turėjo ne visą mėnesį, išmokos maksimali riba apskaičiuojama proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų skaičiui, kai asmuo turėjo Tarybos nario statusą. Teisės aktuose nenurodytos išlaidos Tarybos nariams nėra kompensuojamos.

2.      Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3 papunktis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią