Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. MP-58 2018-08-16
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

                                                                                          

POTVARKIS

DĖL UTENOS AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. MP-58

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-188 „Dėl Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. AĮ-759 „Dėl atstovų siūlymo į Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisiją“, Utenos miesto seniūnijos seniūnaičių sueigos 2018 m. liepos 23 d. protokolą Nr. 5, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 2018 m. liepos 30 d. raštą Nr. R2018/07-28 „Dėl delegavimo į Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisiją“:

1.      Sudarau Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1.Komisijos pirmininkas – Henrikas Zabiela, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas.

1.2.Komisijos pirmininko pavaduotoja – Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

1.3.Komisijos nariai:

1.3.1.      Justė Rudokienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė;

1.3.2.      Gražina Lygnugarienė, Smėlio seniūnaitijos seniūnaitė;

1.3.3.      Regina Zapolskienė, Ąžuolijos seniūnaitijos seniūnaitė;

1.3.4.      Gediminas Kazokas, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narys;

1.3.5.      Ieva Korsakaitė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narė.

2.    Skiriu Komisijos sekretoriumi Paulių Čyvą, Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistą.

3.    Tvirtinu Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

4.    Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5.    Nurodau, kad šis potvarkis turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėse www.utena.lt ir globali.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės mero

2018 m. rugpjūčio 16 d. potvarkiu Nr. MP-58

 

UTENOS AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos (toliau – Komisija) sudarymo tvarką, Komisijos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2.         Komisija yra nuolatinė, Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaryta iš 7 narių, kuri nagrinėja gautus siūlymus dėl Utenos ambasadoriaus (toliau – Ambasadorius) vardo suteikimo, informaciją dėl Ambasadoriaus vardo atšaukimo, atrenka kandidatus Ambasadoriaus vardui suteikti ir juos teikia Savivaldybės merui svarstyti.

3.         Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-188 „Dėl Utenos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.

4.         Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

 

5.         Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės meras. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir 5 Komisijos nariai. Komisijos sekretorių skiria Savivaldybės meras. Sekretorius nėra Komisijos narys ir neturi balsavimo teisės.

6.         Komisijos sudarymo principai yra tokie: Komisijos pirmininką skiria Savivaldybės meras, po du narius siūlo Savivaldybės administracija, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga, Utenos miesto seniūnijos seniūnaičių sueiga. Iš pasiūlytų narių Savivaldybės meras paskiria komisijos pirmininko pavaduotoją.

7.         Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

7.1.  Komisijos narys atsistatydina;

7.2.              Komisijos narį atšaukia jį delegavęs subjektas;

7.3.              Komisijos narys miršta.

8.         Komisijos sudėtis keičiama Savivaldybės mero potvarkiu.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

9.         Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1.  nagrinėja ir vertina gautus siūlymus ir rekomendacijas Ambasadoriaus vardui suteikti;

9.2.              teikia Savivaldybės merui asmenų kandidatūras dėl Ambasadoriaus vardo suteikimo;

9.3.  teikia teikimą Savivaldybės merui dėl Ambasadoriaus vardo atšaukimo;

9.4.  teikia Savivaldybės merui informaciją apie asmenis, kuriems Komisija nesiūlo suteikti Ambasadoriaus vardo;

10.     Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1.     prašyti, kad siūlymų teikėjai paaiškintų ar papildytų savo siūlymus ir rekomendacijas Komisijos nustatyta forma ir terminu;

10.2.     susipažinti su informacija, susijusia su siūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu.

11.     Komisija privalo:

11.1.     atlikti šiame Reglamente ir Nuostatuose nurodytas funkcijas;

11.2.   dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

11.3.   vengti interesų konflikto ir nenaudoti informacijos, gautos atliekant savo pareigas;

11.4.   neatskleisti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

12.        Komisijai vadovauja pirmininkas. Jo nesant, Komisijai vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

13.        Komisijos pirmininkas:

13.1.  planuoja ir organizuoja Komisijos darbą;

13.2.   šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro Komisijos posėdžių darbotvarkę;

13.3.  pasirašo Komisijos dokumentus.

14.        Komisijos narys Komisijos posėdyje, prieš pradedant svarstyti siūlymą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Komisiją apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Komisija nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant siūlymą. Komisijos nario nusišalinimas priimamas posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

15.        Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.

16.        Komisija gautus siūlymus dėl Ambasadoriaus vardo suteikimo ar atšaukimo nagrinėja posėdžiuose, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos posėdis protokoluojamas. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

17.        Komisija siūlymus išnagrinėti ir sprendimus dėl Ambasadoriaus vardo suteikimo priimti privalo per 20 darbo dienų nuo paskutinės siūlymų pateikimo termino dienos.

18.        Komisija siūlymus išnagrinėti ir sprendimus dėl Ambasadoriaus vardo atšaukimo priimti privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo.

19.        Dėl kandidatų Ambasadoriaus vardui suteikti ar atšaukti Komisijos nariai balsuoja atviru balsavimu.

20.        Komisija Savivaldybės merui pateikia teikimą dėl asmenų, kurie surinko ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių, dalyvaujančių Komisijos posėdyje, balsų ir visą Komisijos gautą informaciją apie tuos asmenis, kurie nesurinko nurodyto Komisijos narių balsų skaičiaus.

21.        Komisija Savivaldybės merui pateikia teikimą dėl Ambasadoriaus atšaukimo, jei asmuo surinko ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių, dalyvaujančių Komisijos posėdyje, balsų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.  Reglamentas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės mero potvarkiu.

_________________________________

Į pradžią