Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1116 2018-11-02
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl socialinių paslaugų skyrimo komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. AĮ-1116

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-269 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18, 19 punktais:

1.    Sudarau šios sudėties Socialinių paslaugų skyrimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Komisijos pirmininkė – Inga Šakalienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;

1.2. Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Eligija Židonienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė);

1.3 Komisijos sekretorė – Regina Skomskienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.4. Komisijos nariai:

1.4.1. Asta Valiaugienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė;

1.4.2 Inga Šarkauskienė, Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro vyr. socialinė darbuotoja (suderinta);

1.4.3. Danutė Inčirauskienė, Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja, laikinai vykdanti seniūno pareigas.

2.    Tvirtinu Socialinių paslaugų skyrimo Utenos rajono savivaldybėje komisijos nuostatus (pridedama).

3.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 2 d. įsakymu

Nr. AĮ-1116

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) nuostatai nustato Komisijos uždavinį, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) direktoriaus įsakymais, šiais Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų skyrimą.

3.    Komisijos siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

4.         Komisijos uždavinys – nagrinėti Administracijai pateiktus asmenų prašymus dėl asmens (šeimos) socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo bei kitus pateiktus dokumentus.

5.         Komisija vykdo šias funkcijas:

6.        Komisijos funkcijos:

6.1.  gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, Savivaldybės įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, kurios reikia Komisijos funkcijoms vykdyti;

6.2.  spręsti dėl asmens (šeimos) poreikio socialinės globos paslaugoms, finansuojamoms iš Savivaldybės ir valstybės biudžetų socialinės globos įstaigose. Atsižvelgdama į asmens savarankiškumą, amžių, sveikatos būklę, šeimos ir artimųjų galimybę pasirūpinti juo, teikti Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo:

6.2.1.      bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų;

6.2.2.      dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ar institucijoje;

6.2.3.      trumpalaikės socialinės globos skyrimo socialinės globos įstaigose;

6.2.4.      ilgalaikės socialinės globos skyrimo socialinės globos įstaigose;

6.3.       svarstyti gyventojų prašymus dėl socialinių paslaugų skyrimo.

6.4.  nagrinėti kitus su socialinėmis paslaugomis susijusius klausimus, teikti pasiūlymus Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.         Komisija turi teisę:

7.1.   gauti iš asmens (šeimos), Administracijos skyrių, seniūnijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą Komisijos darbui vykdyti;

7.2.   kviesti į Komisijos posėdžius asmenį, jo globėją (rūpintoją), kitus suinteresuotus ir nepriklausomus specialistus;

7.3.   rekomenduoti neskirti socialinių paslaugų, atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir dokumentus, Komisijos narių išvadas apie paslaugų gavėją, pareiškėjams pateikus klaidingus duomenis apie save, radus alternatyvų problemos sprendimo būdą;

7.4.   prašymo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, jei nusprendžiama, kad trūksta papildomų dokumentų ar informacijos. Tokiu atveju nustatomas terminas dėl papildomų dokumentų ar informacijos pateikimo;

7.5.   kreiptis į Administracijos direktorių priimti sprendimą dėl asmens socialinės globos vertinimui skirto termino pratęsimo;

7.6.   teikti siūlymus dėl Komisijos nuostatų papildymo ar pakeitimo.

8.         Komisijos nariai privalo:   

8.1.   pasirašyti pasižadėjimą dėl informacijos konfidencialumo užtikrinimo;

8.2.   dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

8.3.   vengti interesų konflikto ir nenaudoti informacijos, gautos atliekant savo pareigas, visuomenei ir kitų asmenų naudai.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9.         Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai: Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos nariai. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys.

10.     Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

11.     Komisijos darbą organizuoja ir posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Nesant Komisijos pirmininko, tai atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12.     Komisijos sekretorius rengia posėdžių darbotvarkę, informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę, rengia posėdžio protokolą ir atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą. Komisijos posėdžio protokolų originalai saugomi Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje.

13.     Jeigu Komisijos sekretorius negali eiti pareigų, jį laikinai pavaduoja Komisijos paskirtas Komisijos narys.

14.     Komisijos posėdyje priimami sprendimai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

15.     Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

16.     Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

17.     Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

18.     Komisijos sprendimai priimami balsuojant, dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

19.     Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenustatytus šiuose Komisijos nuostatuose sprendžia Komisijos pirmininkas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.     Šie Komisijos nuostatai keičiami ir papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

21.     Komisijos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Komisijos nuostatus vykdydami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22.     Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________

Į pradžią