Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1157 2018-11-15
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinmimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. AĮ-1157

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.A1-533 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“, 7 ir 27 punktais ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.    Tvirtinu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Tvirtinu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėtį:

2.1.  Komisijos pirmininkas – Romualdas Kraulišas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas;

2.2.  Komisijos pirmininko pavaduotoja – Dalia Vilkauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

2.3.   komisijos narė – Justė Rudokienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė;

2.4.  komisijos narys – Algirdas Bivainis, Utenos daugiafunkcio sporto centro direktoriaus pavaduotojas sportui (suderinta).

3.    Skiriu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sekretoriumi Joną Paukštę, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistą.

4.    Skiriu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams administruoti Alvydą Gražį, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoją.

5.    Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. AĮ-1307 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudėties ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

7.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu

Nr. AĮ-1157

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ Projektų vertinimo ir atrankos komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, darbo organizavimą ir projektų vertinimą, reikalavimus Komisijos posėdžio protokolui ir kitas Komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1–533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“, ir Aprašu.

3.  Komisijos sudarymo tikslas – įvertinti Utenos rajono savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus (toliau – projektai), parengti ir pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo.

4.  Įvertinusi gautų projektų pobūdį ir kiekį, Utenos rajono savivaldybės administracija nusprendžia dėl Komisijos narių skaičiaus ir kreipiasi į Aprašo 5 punkte nurodytas įstaigas dėl specialistų paskyrimo į Komisiją. Kiekviena įstaiga apie savo deleguojamo atstovo paskyrimą, atšaukimą ir pakeitimą raštu arba elektroniniu paštu praneša savivaldybės administracijai.

5.  Komisija sudaroma dvejiems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Į Komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kūno kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas.

6.  Komisijos sudėtį, pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius bei paskiria sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

7.  Komisijos nariai, vertindami projektus ir rengdami siūlymus dėl lėšų skyrimo, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

8.  Komisijos funkcijos yra šios:

8.1. įvertinti Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo pateiktą informaciją apie projekto (-ų) atitiktį formaliems kriterijams nurodytiems Nuostatų 22 punkte ir vadovaujantis Nuostatų 26 punktu pritarti arba nepritarti projekto (-ų) atmetimui;

8.2. vertinti Utenos rajono savivaldybės administracijai finansavimui gauti pateiktus projektus;

8.3. parengti ir pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo.

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

9.  Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

10.     Komisijos sekretorius:

10.1.  techniškai aptarnauja Komisiją, organizuoja Komisijos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkę, protokoluoja Komisijos posėdžius ir pasirašo posėdžių protokolus;

10.2.  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pradžios raštu arba elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius, Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtą darbuotoją apie posėdžio datą, laiką, vietą;

10.3.  renka Komisijos narių, Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojo (ne Komisijos nario) bei kitų posėdžio dalyvių raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą ir jų pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus, taip pat Komisijos narių pasirašytas nešališkumo deklaracijas;

10.4.  rengia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Komisijos narių pasiūlymus dėl lėšų projektams skyrimo ir kitų Komisijos veiklos dokumentų projektus;

10.5.  elektroniniu būdu siunčia derinti Komisijos posėdžio protokolą Komisijos nariams;

10.6.  vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

11.  Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių. Komisijos posėdžiai yra uždari.

Komisijos posėdžiuose dalyvauja Komisijos nariai, savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas, gali dalyvauti savivaldybės administracijos atstovas (-ai) (ne Komisijos nariai). Komisijos pirmininko kvietimu posėdyje gali dalyvauti ir kiti su projektų atranka susiję asmenys.

12.  Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių dviejų trečdalių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

13.  Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Utenos rajono savivaldybės administracijos pateiktų įvertintų projektų suvestinių gavimo dienos yra šaukiamas Komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtam darbuotojui apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

14.  Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 1 priedas) užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir nešališkumo deklaracijas (Aprašo 2 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo.

15.  Konfidencialumo pasižadėjimus pasirašo ir Komisijos posėdžiuose dalyvaujantys savivaldybės administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai), kiti posėdžio dalyviai (Aprašo 3 priedas).

16.  Sprendimai dėl projektų atitikties formaliems kriterijams priimami Nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka.

17.  Prieš pradedant projektų vertinimą, Komisijos pirmininkas arba Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas arba Komisijos sekretorius supažindina Komisijos narius su projektų paraiškomis, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais, aptariami projektų vertinimo anketų pateikimo terminai.

18.  Pareiškėjų pateikti projektai Komisijos nariams paskirstomi ir jų vertinimo procedūros atliekamos Nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka.

19.  Komisijos narys, Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas, negalintys atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komisijos posėdžio turi pranešti Komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

20.  Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, Komisijos sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir Komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

21.  Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimus, Komisijos narys (nariai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti vertinimo suvestines, vertinti projektus, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo Komisijos narių siūlomiems balams, išvadoms ar sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus Komisijos nario funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (pranešę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, Komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja, o projektą (projektus) vertina kitas Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys. Nenusišalinusio Komisijos nario balsas, Komisijai priimant sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

22.  Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, sekretorius ar narys, gali būti nušalinti nuo pareigų Komisijoje, jeigu:

22.1.  jie įtariami pažeidę atitinkamam konkursui taikytinus teisės aktus;

22.2.  jie įtariami pažeidę konfidencialumo reikalavimus (pvz., atskleidė jiems patikėtus dokumentus ar duomenis tretiesiems asmenims);

22.3.  jie įtariami pažeidę nešališkumo reikalavimus (pvz., savo ar asmenų, susijusių su jais artimos giminystės, svainystės, taip pat buvusių ar esamų santuokos, globos ar rūpybos ryšiais (toliau – susiję asmenys), privačių interesų naudai pasinaudojo ar leido naudotis informacija, kurią įgijo dalyvaudami Komisijos veikloje; konkurse dalyvauja asmenys, iš kurių jie ar susiję asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; jie ar susiję asmenys yra konkurse dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas, valdymo organo narys ar kitoks atstovas; jie yra ar buvo kitaip susiję su konkurse dalyvaujančiais asmenimis ar nuo šių asmenų priklausomi);

22.4.  jie savo veiksmais ar neveikimu trukdo Komisijos darbui, siekia paveikti konkurso eigą ir (ar) rezultatus;

22.5.  yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jų nešališkumo, objektyvumo, tinkamo pareigų atlikimo.

23.  Komisijos pirmininkas nuo pareigų Komisijoje nušalinamas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ar sekretorius nuo pareigų nušalinami Komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

24.  Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos sekretorius, jo funkcijas vykdo pakaitinis sekretorius. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos narys, jo vertintų paraiškų vertinimą perduoda kitam Komisijos nariui.

25.  Per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl siūlymų dėl projektų finansavimo pateikimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos, pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo Komisija pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

26.  Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su Komisijos nariais. Protokolai parengiami, suderinami su Komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio. Su Komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

27.  Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

28.  Protokole nurodoma:

28.1.  Komisijos posėdžio data ir vieta, posėdžio protokolo numeris;

28.2.  Komisijos posėdžio pirmininkas, Komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys;

28.3.  Komisijos posėdyje svarstyti projektai bei kiti posėdžio metu svarstyti klausimai;

28.4.  projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

28.5.  informacija apie Komisijos pritarimą/nepritarimą skirti projektui finansavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui skirtas nebuvo arba siūloma skirti mažiau lėšų, negu pareiškėjas prašė, nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

28.6.  projektai, kurie Nuostatų 29 punkto nustatytais atvejais Utenos rajono savivaldybės administracijos buvo paskirti įvertinti trečiajam Komisijos nariui, jo siūlymas dėl projekto vertinimo ir Komisijos pritarimą/nepritarimą trečiojo Komisijos nario skirtam balui ir (ar) jo išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo;

28.7.  siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti;

28.8.  nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

28.9.  projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

28.10.  sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas, taip pat Nuostatų 29.4 papunktyje nurodytu atveju siūlomo skirti finansavimo pagrindimas;

28.11.  balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno Komisijos posėdyje dalyvavusio Komisijos nario balsavimą Komisijos posėdyje svarstytais klausimais;

28.12.  informacija apie galimą Komisijos nario, sekretoriaus, Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojo bei kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą;

28.13.  kiti Komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

28.14.  prie protokolo pridedamas siūlymas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų projektams skyrimo;

28.15.  kita, Komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija ar informacija, kuri Nuostatuose numatytais atvejais privalo būti aptarta Komisijos posėdžio protokole.

29.  Jeigu Komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso priemonėmis, posėdžio garso įrašas turi būti perkeltas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

31.  Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, garsiniai posėdžių, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) turi būti saugomi Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

_________________


Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma)

 

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

 

20_____ m. __________________ d.

 

 

Aš, ____________________________________, būdamas (-a) Neįgaliųjų socialinės

(vardas ir pavardė)

integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi,

 

PASIŽADU:

1.    saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus, stebint Komisijos posėdį, tvarkant kitus su projektų vertinimu susijusius dokumentus;

2.  man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos; nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

3.    savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant Komisijos sprendimą, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Utenos rajono savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

____________________                 ____________________               ____________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                              (vardas ir pavardė ) 

Komisijoje)


Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Nešališkumo pavyzdinė forma)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

20_____ m. __________________ d.

 

Aš, _____________________________________, būdamas (-a) Neįgaliųjų socialinės

(vardas ir pavardė)                          

integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) nariu (-e) ar Komisijos sekretoriumi:         

1.    pasižadu savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2.    pasižadu informuoti Komisijos pirmininką arba Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – konkursą organizuojanti įstaiga) direktorių (kai nusišalina Komisijos pirmininkas) apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus:

2.1.        šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2.        aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

2.3.        dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų;

3.    jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai Komisijos pirmininką arba konkursą organizuojančios įstaigos direktorių (kai nusišalina Komisijos pirmininkas) ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei, galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

 

______________________                 ____________________                 ____________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė ) 

Komisijoje)


Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

 

20_____ m. ____________________ d.

 

 

 

 

Aš, ______________________________________, būdamas (-a) Utenos rajono

 savivaldybės administracijos (toliau – konkursą organizuojanti įstaiga) darbuotoju (ne Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) nariu) ar posėdžio dalyviu,

 

PASIŽADU:

1.    saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, stebint Komisijos posėdį;

2.    savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) Komisijos posėdyje, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti konkursą organizuojančiai įstaigai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

 

 

_________________________                 _____________________        ____________________ (nurodoma Komisijos posėdyje                            (parašas)                             (vardas ir pavardė) dalyvaujančio asmens teisinė

padėtis)

 

Į pradžią