Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1194 2018-11-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) APGYVENDINIMO UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRE KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1194

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-268 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32 punktu, atsižvelgdamas į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr.2-322 „Dėl komisijos“ ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. Sd(19.4)-1359-(19.4.8E) „Dėl atstovo darbui komisijoje delegavimo“:

1.    Sudarau šios sudėties Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisiją (toliau – Komisija):

1.1.       Komisijos pirmininkė – Diana Deveikienė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė (suderinta);

1.2.       Komisijos pirmininko pavaduotojaRima Lukoševičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

1.3.       Komisijos sekretorė Aida Zlataravičienė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų skyriaus padalinio vadovė (suderinta);

1.4.       Komisijos nariai:

1.4.1. Danguolė Mačionytė, Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė (suderinta);

1.4.2. Gailutė Pakenė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos skyriaus vedėja (suderinta);

1.4.3. Seniūnijos, iš kurios atvykęs asmuo (šeima) kreipiasi dėl apgyvendinimo, atstovas;

1.4.4. Utenos rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis (pagal poreikį ir priklausančią teritoriją).

2.    Tvirtinu Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos nuostatus (pridedama).

3.    Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. AĮ-158 „Dėl priėmimo ir planavimo komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 27.d. įsakymu

Nr. AĮ-1194

 

 

ASMENS (ŠEIMOS) APGYVENDINIMO UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRE KOMISIJOS NUOSTATAI

 

1.    Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės komisijos (toliau - Komisija) uždavinį, funkcijas, teises ir pareigas, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais socialines paslaugas reguliuojančiais teisės aktais bei Nuostatais.

3.    Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

4.    Komisijos siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

5.    Komisijos uždavinys – nagrinėti Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras) pateiktus asmens (šeimos) prašymus dėl apgyvendinimo Centro Šeimų skyriuje ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose asmens (šeimos) paslaugų skyrimo bei kitus pateiktus dokumentus.

6.    Komisijos funkcijos:

6.1.  spręsti dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo paslaugų poreikio Centro Šeimų skyriuje ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose;

6.2.  teikti siūlymus dėl į krizinę situaciją patekusių asmens (šeimos) apgyvendinimo Centro Šeimų skyriuje ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.    Komisija turi teisę:

7.1.       gauti iš asmens (šeimos), Administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybės įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms vykdyti;

7.2.       kviesti į Komisijos posėdžius asmenį, jo globėją (rūpintoją), šeimos narius, kitus suinteresuotus ir nepriklausomus specialistus;

7.3.       rekomenduoti neskirti socialinių paslaugų, atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir dokumentus, Komisijos narių išvadas apie pareiškėjus, pareiškėjams pateikus klaidingus duomenis apie save, radus alternatyvų problemos sprendimo būdą;

7.4.       prašymo svarstymą atidėti kitam posėdžiui, jei nusprendžiama, kad trūksta papildomų dokumentų ar informacijos. Tokiu atveju nustatomas terminas dėl papildomų dokumentų ar informacijos pateikimo;

7.5.       teikti siūlymus dėl Komisijos nuostatų papildymo ar pakeitimo.

8.    Komisijos nariai privalo:

8.1.       pasirašyti pasižadėjimą dėl informacijos konfidencialumo užtikrinimo (1 priedas);

8.2.       dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

8.3.       vengti interesų konflikto ir nenaudoti informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9.    Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 nariai: Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos nariai. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys.

10.    Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

11.    Komisijos darbą organizuoja ir posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Nesant Komisijos pirmininko, tai atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12.    Komisijos sekretorius rengia posėdžių darbotvarkę, informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę, rengia posėdžio protokolą ir atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą. Komisijos posėdžio protokolų originalai saugomi Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre.

13.    Jeigu Komisijos sekretorius negali eiti pareigų, jį laikinai pavaduoja Komisijos paskirtas Komisijos narys.

14.    Komisijos posėdyje priimami sprendimai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

15.    Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

16.    Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

17.    Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

18.    Komisijos sprendimai priimami balsuojant, dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

19.    Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenustatytus šiuose Komisijos nuostatuose sprendžia Komisijos pirmininkas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.    Šie Komisijos nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Administracijos direktoriaus įsakymu.

21.    Komisijos nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Komisijos nuostatus vykdydami savo funkcijas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22.    Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________


Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos nuostatų 1 priedas

 

 

(Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo deklaracijos forma)

 

 

________________________ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

__________________________________________________________

(komisijos nario vardas ir pavardė)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. ____________________ d.

 

 

 

 

Aš pareiškiu, kad dalyvaudamas (-a) Asmens (šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisijos darbe, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su Komisijos darbu susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti Komisijos posėdžių metu ar jiems pasibaigus. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik Komisijos posėdžių įforminimo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti jokių man pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų.

 

 

 

 

_______________________ ___________________________________

 

(parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

Į pradžią