Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-36 2019-02-21
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. TS-36

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 23, 26 punktais, Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 156 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. teikimą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą - 36826,6 tūkst. Eur pajamų, 675 tūkst. Eur metų pradžios lėšų likutį, 538 tūkst. Eur skolintų lėšų, 37455,6 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti ir 584 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 priedai).

2.    Patvirtinti įmokas į savivaldybės biudžetą 1521,5 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas).

3.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 10 tūkst. Eur.

4.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės biudžeto metų pradžios lėšų likučio paskirstymą (11, 12 priedai).

5.    Pavesti asignavimų valdytojams sekti įsiskolinimų būklę užtikrinant, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas būtų ne didesnis už 2019 m. sausio  1 d. įsiskolinimą.

6.    Pavesti asignavimų valdytojams, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, patvirtinti savo programų sąmatas.

7.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

8.    Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos  administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Alvydas Katinas

______________

 

Dokumento priedai:
TS-36 - Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią