Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-221 2019-02-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 26 d. Nr. AĮ-221

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 6 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 punktais, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 51 punktu:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planą (pridedama).

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. AĮ-221

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VEIKLOS PLANAS

2019 M.

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais /data)

Asignavimai (Eur)

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų tvarkymo sistemų diegimas, atliekų surinkimas, perdirbimas, utilizavimas, sandėliavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas, beatliekių technologijų įdiegimas

Sukurtas pirminio pakuočių atliekų rūšiavimo surinkimo priemonių tinklas 96 proc. Utenos rajono savivaldybės gyventojų.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV

17404,79

 

Želdinių tvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka – kirtimas, genėjimas, pertvarkymas, apsauga, priežiūra

Atsakymas dėl leidimo pateiktas per 30 dienų

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

I-IV

10339,39

 

Aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimas, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimas ir diegimas rinkimas, kaupimas, sisteminimas informacijos apie savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą

Pateikta informacija spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje ne mažiau kaip 2 kartus.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

I-IV

8443,83

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymas ir įgyvendinimas

Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programa (1 vnt.) ir jos ataskaita (1 vnt.)

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV

13785,84

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas

Užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas - 12 mėn./metus.

Specialistė

Lina Rimienė

I-IV

6720,60

Nuotekų surinkimo ir valymo, gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu klausimų aplinkosauginiu aspektu veiklos koordinavimas ir informacijos rinkimas

Pateikta informacija apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų galimybes, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje, išsiųsti raštai gyventojams.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

I-IV

12924,23

Aplinkos monitoringo programa, pagal ją organizuojamas ir vykdomas monitoringas

Parengta  metinė monitoringo ataskaita – 1 vnt., tarpinė monitoringo ataskaita – 1 vnt.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

I-IV

15164,43

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, veiklos organizavimas.

Posėdžių organizavimas per 1 mėn. nuo raštiško kreipimosi.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV

1199,68

Gamtosauginių projektų konkursų organizavimas

Suorganizuotas konkursas – 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV

1205,93

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūra ir kontrolės vykdymas

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisijos veiklos posėdžių organizavimas – 2 vnt.

Specialistas Justas Juršys

I-IV

11445,61

01.1.1.17 Mobilizacijos administravimas

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą

Patvirtintas ar patikslintas Utenos rajono savivaldybės mobilizacijos planas - 1 vnt., ketvirtinių ataskaitų pateikimas, 4 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

I-IV

6600,00

01.1.1.18 Civilinės saugos organizavimas

Civilinė sauga visos savivaldybės teritorijoje ir savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka; ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimas pagal savo kompetenciją, priežasčių šalinimas aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis

Parengtas ar patikslintas Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, ataskaita apie civilinės saugos organizavimą savivaldybėje 2018 metais.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

I-IV

14800,00

Buhalterinės apskaitos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas

Parengtas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – 3 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

2019-05-20

2019-08-20

2019-11-20

30397,78

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

Parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys – 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

2019-03-15

19989,48

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų perkėlimas į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS

Perkelti metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS – 1 vnt.

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterė

Natalija Kiškytė

2019-03-15

5514,34

Programų sąmatų rengimas, jų vykdymo analizė

 

Parengtos programų sąmatos, Forma BFP-1 – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

2019-03-08

ir nuolat tikslina

13389,51

Savivaldybės administracijos ir seniūnijų ūkinių operacijų įtraukimo į apskaitą vykdymas ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymas

Parengtos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ( Forma Nr. 2) – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Sadutė Laurinėnienė

Daiva Kvedarienė

2019-01-10

2019-04-10

2019-07-10

2019-10-10

 

22260,80

Gautos paramos – labdaros apskaitos vykdymas ir ataskaitos rengimas

Parengta paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (Forma FR0478) – 1 vnt.

Buhalterė

Vilma Šalčiūnienė

2019-05-15

424,82

Darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių ir nesusijusių išmokų apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas

Parengti pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM) – 12 vnt.

Parengtos mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos (Forma GPM313) – 12 vnt.;

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM 312- 1 vnt.

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

Iki 15 d. mėnesiui pasibaigus;

Iki 15 d. mėnesiui pasibaigus;

 

2019-02-15

 

 

 

6755,05

Savivaldybės ir valstybės turto apskaitos vykdymas ir ataskaitų sudarymas

Parengtos investicijų ketvirtinės statistinės ataskaitos (Forma KS-02)

 

Parengta investicijų statistinė ataskaita (metinė) (Forma KS-02)

Buhalterė

Natalija Kiškytė

2019-01-15

2019-04-15

2019-07-15

2019-10-15

2019-03-15

10132,59

Gyvenamų ir negyvenamų patalpų nuomos apskaitos vykdymas, ataskaitų sudarymas

 

 

 

 

 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitos tvarkymas

Parengtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirčio ataskaitos – 4 vnt.;

Parengtos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos už ketvirtį – 4 vnt.

Priminimų nepriemoką turintiems asmenims pateikimas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus

Buhalterė

Loreta Garalienė

Iki 10 d. mėnesiui pasibaigus

2019-01-10

2019-04-10

2019-07-10

2019-10-10

 

Iki

2019-11-20

 

 

4221,92

 

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

2019-03-01

2757,17

 

Vidaus auditų atlikimas ir jų priežiūra, pažangos stebėjimas

Atliktų vidaus auditų skaičius - 8 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė Vyriausiosios vidaus auditorės:

Ingrida Gervienė

Sigita Paškevičienė

I-IV

66689,01

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos plano sudarymas

 

Sudarytas planas - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

IV

1378,59

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas savivaldybei pavaldžioje arba jos valdymo sričiai priskirtoje įstaigoje.

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius- 3 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė,

Vyriausioji vidaus auditorė

Sigita Paškevičienė

I-IV

844,38

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siunčiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymas

Užregistruotų raštų sk.- 10500 vnt., išsiųsta raštų sk. - 3500 vnt.

Vyr. specialistės:

Stanislava Martusevičiūtė

Agnė Slavinskienė

I-IV

37807,66

Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų apskaitos tvarkymas ir jų pateikimas vykdytojams

Registruota ir pateikta:

Tarybos sprendimų sk. - 330 vnt.

Direktoriaus įsakymų  sk. - 1100 vnt.

Mero potvarkių sk. - 70 vnt.

Sutarčių sk. - 760 vnt.

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Vyr. specialistės:

Rasa Slapšienė

Diana Jasiūnienė

I-IV

30759,66

Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas

Inicijuotų ir vykdytų pirkimų sk.- 200

 

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Vyr. specialistė

Donata Inčirauskienė

I-IV

33775,32

Judriojo ir fiksuoto ryšio ataskaitų dėl nustatytų pokalbių limitų rengimas

Parengtos ataskaitos - 12 vnt.

 

 

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

Kiekvieną mėnesį

2515,93

Padalinių aprūpinimo baldais, ūkinėmis, kanceliarinėmis, techninėmis, transporto priemonėmis vykdymas ir atsargų nurašymų teikimas Buhalterinės apskaitos skyriui

Pateikta nurašymo aktų su priedais - 12 vnt.

 

 

 

 

Skyriaus vedėja Monika Makaveckienė

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

I-IV

 

36015,51

Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos savivaldybės administracijoje organizavimas

Pravesti savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažai bei priešgaisrinės saugos instruktažai teisės aktų nustatytais terminais

Parengta darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacija

Vyr. specialistė

Donata  Inčirauskienė

I-IV

4997,37

Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, informacinių sistemų ir kompiuterinio tinklo administravimas

Laiku reaguojama į iškilusias problemas

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

6375,95

 

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įstaigų darbuotojų konsultacijos informacinių technologijų klausimais

Pateiktų paaiškinimų į paklausimus procentas, 100 proc.

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Edvardas Mažliokas

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

7754,53

Internetinio ryšio ir elektroninių paslaugų LITNET sistemoje administracinė priežiūra

Prižiūrimų ir administruojamų svetainių ir pašto dėžučių procentas, 100 proc.

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

I-IV

3963,43

Savivaldybės ir seniūnijų bei švietimo įstaigų interneto svetainių administravimas

Operatyviai pateikiama informacija, 1 d.d.

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

13785,84

Savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų kompiuterinei ir programinei įrangai bei jos remontui techninių užduočių ir kvalifikacijos reikalavimų rangovams ir tiekėjams parinkti rengimas

Parengti pirkimo dokumentai - 24 vnt.

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

4308,07

Kompiuterių, spausdintuvų ir kopijavimo aparatų profilaktinė priežiūra, techninė diagnostika, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis

Tinkamo eksploatavimo, priežiūros užtikrinimas, 100 proc.

 

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Edvardas Mažliokas

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

7237,57

Įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą. Administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos) apskaita

20 naujų darbo vietų.

Vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV

9305,44

Viešųjų ryšių kampanijų, akcijų organizavimas ir vykdymas, informacijos žiniasklaidai apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos padalinių veiklą, planus, renginius rengimas ir pateikimas laiku

Publikacijų sk. spaudoje - 300 vnt.

Radijo žinučių sk. – 50 vnt.

Informacijos kėlimas į FB- 100 proc.

Ryšių su žiniasklaida specialistė

Elvyra Sabalytė

I-IV

14170,21

Efektyvus savivaldybės administracijos valdomo autotransporto panaudojimas

Užtikrinamas savivaldybės administracijos valdomo autotransporto  efektyvus panaudojimas savivaldybės administracijos tarnybinėms funkcijoms vykdyti, 100 proc.

Automobilių vairuotojai:

Aldas Šimelis

Algirdas Vedrickas

Gediminas Maciulevičius

I-IV

34954,36

01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Savivaldybės administracijos ir jos padalinių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo reklamų bei viešųjų užrašų tekstų kontrolė

Patikrinta kalbos taisyklingumas:

- teisės aktų, raštų sk.- 5500 vnt.

- interneto svetainių sk.-  11 vnt.

- įmonių, įstaigų sk.- 21 vnt.

- reklamos ir viešųjų užrašų Utenos mieste sk.- 16 vnt.

- suderinta komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų sk.- 130 vnt.

Kalbos tvarkytoja (Vyr. specialistė)

Girda  Narbutienė

I-IV

 

 

15899,10

01.1.1.23 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas

Archyvo pažymėjimų, pažymų apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei savivaldybės švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų apie darbo stažą ir darbo užmokestį išdavimas

Išduotų pažymų sk.- 70 vnt.

Archyvo tvarkytoja

Danguolė Saldauskienė

 

I-IV

10681,28

Likviduotų įmonių, bendrovių darbuotojų apie darbo užmokestį ir darbo stažą pažymų išdavimas.

Išduotų pažymų sk.- 380 vnt.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

I-IV

8713,68

Likviduotų įmonių, bendrovių archyvinių dokumentų priėmimas ir tvarkymas.

Priimta saugoti 35 likviduotų įmonių dokumentų.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

I-IV

8155,39

Finansų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, patvirtinto biudžeto tikslinimas

Parengtas savivaldybės biudžetas -

1 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė

Vyr. specialistės:

Vida Musteikienė

Laima Rožienė
Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

I-IV

27671,77

Paskolų apskaitos tvarkymas, paskolų grąžinimo vykdymas, paskolų ir garantijų limitų prisilaikymo kontrolė

Parengtos ataskaitos: F 3-sav,

F2 - 8 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV

6091,26

Finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarkymas, palūkanų už paskolas mokėjimų vykdymas ir kontrolė

Parengta ataskaita  F2 - 4 vnt.

Skyriaus  vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV

6265,30

Finansavimo plano rengimas, planinių išlaidų apskaitos vykdymas

Parengtas finansavimo planas - 1 vnt.

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

Vyr. specialistė

Laima Rožienė

I-IV

6682,99

Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitos vykdymas

Parengtos ataskaitos  F 1-sav- 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV

5116,67

Iždo finansinės apskaitos vykdymas, periodinės ir metinės finansinės atskaitomybės rengimas

Parengtas iždo finansinių ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV

14124,06

Asignavimų valdytojų ir kitų priemonių finansavimo vykdymas

 

Parengta F2-sav (suvestinė) - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV

5063,51

Periodinės ir metinės biudžeto vykdymo bei kitos atskaitomybės sudarymas

Sudarytas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė

Vyr. specialistės:

Daiva Šokurovienė Laima Rožienė

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

I-IV

13045,55

Aukštesnio lygio konsoliduotųjų ataskaitų pagal VSAFAS sudarymas

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys - 1 vnt.

 

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistės:

Vida Musteikienė

Laima Rožienė

2019 m. II ketv.

40876,08

 

 

 

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas.

Įvykdytos Kaimo rėmimo priemonių plane numatytos priemonės - 100 proc.

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

I-IV

10333,71

01.1.1.10 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio technikos įregistravimas ir išregistravimas, registro duomenų keitimas

Registro duomenų bazėje įregistruota, išregistruota žemės ūkio technika, atliktos duomenų keitimo operacijos - 800 vnt.

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

I-IV

14361,77

Ūkininkų ūkių registravimas

Įregistruotų, išregistruotų ūkių sk.- 100 vnt.

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

I-IV

17292,80

Žemės ūkio valdų registravimas

Įregistruota, išregistruota, atnaujinta valdų,  2000 vnt.

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

I-IV

22121,92

Tiltų priežiūros vykdymas

Atlikta kasmetinė 25 tiltų apžiūra.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

I-IV

8488,64

Melioracijos griovių priežiūros darbai

Atlikta kasmetinė magistralinių ir apsauginių melioracijos griovių kasmetinė apžiūra- 840,60 km

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

I-IV

19492,46

Užtvankų priežiūros darbų vykdymas

Prižiūrimų užtvankų sk.- 9 vnt.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

I-IV

2572,32

Projektų derinimas

Patikrinta, suderinta 100 proc. pateiktų derinti projektų

 

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

I-IV

22160,59

Melioracijos priemonių plano vykdymas

Įvykdytas Melioracijos priemonių planas 100 proc.

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas Aušrinė Purvinienė

I-IV

6623,72

Kultūros skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Lietuvos kultūros politikos, drauge su kitomis institucijomis, įgyvendinimas, Lietuvos kultūros užsienyje pristatymas

Projektų skaičius – 1 vnt.

Skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė

I-IV

18083,99

Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas

Kvalifikaciją kėlusių kultūros ir meno darbuotojų skaičius – 100 darbuotojų

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

IV

10385,16

Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimo, paskelbimo, viešinimo ir saugojimo organizavimas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius - 20 vnt.

Specialistas

Arvydas Mitalas

I-IV

9300,33

Rūpinimasis vietos tradicinių amatų išsaugojimu, plėtra ir populiarinimu, vietos tradicinių amatininkų sukurtų tautinio paveldo produktų realizavimo bei sklaidos skatinimas

Sertifikuotų amatininkų skaičius – 1 amatininkas

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV

9300,33

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos vykdymas

Kilnojamųjų kultūros vertybių skaičius – 5 vnt.

Specialistas

Arvydas Mitalas

I-IV

7405,83

Etninės kultūros globos (etnine kultūra pagrįstų kolektyvų, institucijų, renginių finansavimo arba rėmimo) užtikrinimas

Finansuotų projektų skaičius – 6 projektai

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV

9472,56

Meno kolektyvų aprūpinimas tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais

Meno kolektyvų skaičius - 1

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV

2342,31

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

Vaiko laikinosios globos organizavimas

Parengti dokumentai vaikų laikinai globai steigti - 150 vnt.

Vyr. specialistė

Dalia Kavoliūnienė

Specialistė

Liudmila Šermukšnienė

I-IV

24607,44

Buhalterinės apskaitos organizavimas ir vykdymas

 

 

Laiku parengta biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitos: 8 ataskaitų rinkiniai

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV

4133,49

Laiku pateiktos ataskaitos:

mėnesinės - 237 vnt., ketvirtinės - 112 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV

5855,77

Ūkinių operacijų kasdienis registravimas FVAS sistemoje - 100%

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV

11022,63

Sveikatos įstaigų funkcionavimo organizavimas

Parengtų savivaldybės tarybos sprendimų sk. - 10 vnt.

Vyr. specialistė

(savivaldybės gydytoja)

Eligija Židonienė

I-IV

5249,18

Numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos)

Įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės specialioji visuomenės sveikatos rėmimo 2018 - 2021 m. programa – organizuojamas aplinkos sveikatinimo ir sveikatos projektų konkursas.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV

8136,33

Finansuojama iki 75 proc. konkursui pateiktų paraiškų.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV

4988,35

Įvertinta savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktis skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams - 2 įstaigos.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV

5231,08

Dokumentų valdymas

Priimtų ir išsiųstų raštų sk. - 2500 vnt.

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV

4219,60

Įsakymų sk. - 1200 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV

13606,05

Pateiktų tarybai sprendimų sk. - 5 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

I-IV

8439,19

Piniginės socialinės paramos šeimai organizavimas

 

Priimtų prašymų sk. – 14 000 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė, Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Violeta Veteikienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV

26523,18

Priimtų sprendimų sk. - 25 000 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė, Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė,

Violeta Veteikienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė,

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė,

Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

I-IV

29106,62

Turto vertinimo sk. – 2000 kartų.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė,

Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė

I-IV

10161,48

VND siuntimų sk. - 1500 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė,

Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė

I-IV

3789,02

Suvestinių ir žiniaraščių sk. - 204 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Violeta Veteikienė

I-IV

2927,89

Surašytų BTA sk. – 1600 vnt.

Vyresn. specialistė

Danutė Vyšneveckienė

I-IV

19806,28

Laiku pateikiamos ataskaitos:

mėnesinės - 24 vnt., ketvirtinės –

4 vnt., metinės - 2 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

I-IV

4994,62

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę

Programos uždavinys – organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

10.1.1.04 Socialinės paslaugos

Socialinių paslaugų organizavimas ir vertinimas

Priimtų prašymų sk. - 450 vnt.

Vyr. specialistė

Regina Skomskienė

I-IV

4036,04

Sudarytų sutarčių ir susitarimų sk. - 500 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Vyr. specialistė

Regina Skomskienė

 

I-IV

7129,74

Programos uždavinys – užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą

10.1.4.01 Socialinės paramos mokiniams mokėjimas ir administravimas

Socialinės paramos mokiniams teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 500 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Jolanta Kraujalienė,

Rima Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė

I-IV

2146,00

Priimtų sprendimų sk. 1300 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Violeta Veteikienė,

Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė,

Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

I-IV

2856,72

Sudarytų sutarčių sk. - 23 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV

1429,74

10.1.4.02 Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas, dalyvavimas vertinant asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje

Tikslinių kompensacijų teikimas ir kontrolė, išvadų dėl asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje teikimas

 

 

 

 

 

Sudarytų ir pateiktų išvadų sk. – 150 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė

I-IV

109473,20

Priimtų prašymų sk.- 500 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė,

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV

Priimtų sprendimų sk. 800 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė,

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV

Išduotų pažymų sk. 1200 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė

I-IV

Laiku pateikiamos ataskaitos:

mėnesinės - 48 vnt., ketvirtinės - 8 vnt., metinės - 2 vnt.

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV

10.1.4.03 Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas

Išmokų vaikams administravimas

Priimtų prašymų sk. - 2800 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė

Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė Akvilė Ragauskienė

I-IV

78645,94

Priimtų sprendimų sk. - 4000 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė,

Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Vyr. specialistė Liudmila Sadauskienė

I-IV

Laiku pateiktos ketvirtinės ataskaitos - 2 vnt., paraiškos metinės - 2 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

I-IV

10.1.4.04 Socialinės išmokos ir kompensacijos

Laidojimo pašalpų teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 750 vnt.

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV

3398,28

Priimtų sprendimų sk.-  750 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Buhalterė

Monika Baltuškienė

I-IV

3398,28

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo organizavimas ir koordinavimas ir kontrolė

Patvirtinti strateginio planavimo dokumentai:

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginis veiklos planas - 1 vnt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos planas - 1 vnt.

Seniūnijų metiniai 2019 m. veiklos planai - 10 vnt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plano ataskaita.

Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2018 metų veiklos planų vykdymo ataskaitos- 10 vnt.

Utenos rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano ataskaita už 2018 metus.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12917,15

Informacijos sudarant regiono plėtros planus, įvairias ekonominės plėtros programas, rinkimas ir analizė, einamųjų ir perspektyvinių Utenos rajono bei Utenos regiono plėtros planų rengimas

Tikslinami: Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa/ Utenos regiono plėtros planas/ Utenos rajono plėtros planas/ kiti planavimo dokumentai/  pagal poreikį

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

I-IV

10333,71

Investicinių projektų ir kitų planavimo dokumentų rengimas

Utenos pramonės parko plėtros planas – 1 vnt.

Investiciniai projektai- 2 vnt.

 

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

Vyr. specialistės:

Aida Diržauskienė

Jūratė Brasiūnienė

I-IV

3077,03

Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemos (QPR ScoreCard) administravimas

Atnaujinti sistemos  duomenys - 100 %

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

I-IV

2583,42

Projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės administracija, vykdymo koordinavimas ir kontrolė

Koordinuojamų projektų sk. – 20 vnt.

 

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

Vyr. specialistės:

Aida Diržauskienė

Jūratė Brasiūnienė

Sandra Bagdonavičienė

I-IV

 

 

48568,43

Projektų paraiškų Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai ir kt. rengimas

Pateiktų projekto paraiškų sk.- 3 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė,

Vyr. specialistės:

Jūratė Brasiūnienė,

Aida Diržauskienė,

Sandra Bagdonavičienė

I-IV

2583,42

Verslo skatinimo ir turizmo projektų, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų konkursų organizavimas,  sutarčių rengimas ir projektų įgyvendinimo priežiūra

Suorganizuotų konkursų sk.- 3

Parengtų sutarčių sk.- 40 vnt.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV

10505,93

Dokumentų dėl žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo rengimas

Parengtų sprendimų projektų sk.- 10 vnt.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV

5855,77

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių nustatymo.

Patvirtinti mokesčių ir lengvatų dydžius 2020 metams.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

 

IV

10505,93

 

Licencijų mažmeninės prekybos naftos produktais, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

 

Išduotų licencijų skaičius:

mažmeninės prekybos naftos produktais – 1 vnt.

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais – 3 vnt.

mažmeninės prekybos tabako gaminiais – 3 vnt.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais- 100 vnt.

Išduota leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi - 20

vnt.

Vežėjų, vykdančių keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais – 15 vnt.

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV

9300,33

Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos įgyvendinimas

Įgyvendinta priemonių-  5 vnt.

Vyr. specialistė

Jūratė Brasiūnienė

I

1205,60

Skyriaus dokumentų archyvo tvarkymas

Parengtos bylos archyviniam saugojimui – 6 vnt.

Vyr. specialistė Sandra Bagdonavičienė

I-IV

2176,54

01.1.1.11 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

Perduota informacija registrui - 100%

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Donata Lubienė

I-IV

600,00

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa

Programos tikslas – formuoti verslo ir turizmo paramos sistemą

Programos uždavinys – kurti verslui ir turizmui palankią aplinką

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

02.1.1.04 Projektų bendrafinansavimas

Projekto „Social Inclusion of Elderly people / Aging in Comfort“ įgyvendinimo administravimas

Sėkmingai įgyvendinta 100 proc. projekte numatytų veiklų.

Projekto administratorius Algirdas Gildutis

Iki 2019-11-09

4300,00

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, sporto ir jaunimo būklės analizavimas, informacijos įvairioms institucijoms ir visuomenei teikimas, savivaldybės veiklos planų rengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas

 

Savalaikiai parengtos ataskaitos ir metiniai veiklos planai – 50 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

18751,10

Savivaldybės tikslinių (edukacinės, sporto ir jaunimo veiklos) projektų koordinavimas ir administravimas bei jų įgyvendinimo priežiūra

Finansuojamų projektų skaičius - 25 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistė

Virginija Vaitiekienė

I-IV

6028,00

Dalyvavimas rengiant Savivaldybės pasiūlymus dėl klasių komplektavimo savivaldybės mokyklose teikimas

Parengti sprendimų projektai - 2 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistė

Zita Sabelkienė

 

I-IV

6545,28

Švietimo informacinių sistemų tvarkymas, mokyklų duomenų teikimo priežiūros vykdymas

Administruojamos informacinės sistemos - 6 vnt.

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Virginija Vaitiekienė

I-IV

27556,55

Savivaldybės pavaldžių įstaigų veiklos koordinavimas, jų bendruomenių konsultavimas ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir  kitais veiklos klausimais

Savalaikis ir nepertraukiamas konsultacijų teikimas

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

28395,89

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir jaunuolių  apskaitos organizavimas ir tvarkymas

Parengti  informaciniai  raštai - 20 vnt.

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

I-IV

2238,97

Švietimo pagalbos teikimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas

Suteikta  tinkama specialioji ir minimalios priežiūros pagalba - 680 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

I-IV

6544,68

Savivaldybės mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų,  mokinių pasiekimų tyrimų organizavimas  ir vykdymas

Dalyvauta mokinių pasiekimų patikrinimuose - 1800 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistai:

Jonas  Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

24628,67

Savivaldybės mokyklų  mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos ir veiklos vertinimo organizavimas

Atestuoti  mokytojai ir  pagalbos specialistai – 25 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

2411,19

Pavaldžių įstaigų,  veiklos priežiūros atlikimas,   švietimo teikėjų  stebėsena  ir vertinimo iniciavimas

 

Suorganizuoti švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimai - 25 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

20279,35

Rajono mokinių olimpiadų, konkursų, viktorinų, švenčių koordinavimas ir dalyvavimas organizuojant 

Suorganizuoti rajoniniai renginiai - 50 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

12228,22

 

Rajono vaikų ir jaunimo vasaros poilsio koordinavimas

Suorganizuotos vasaros poilsio stovyklos – 4 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

I-IV

4133,49

Rajono sporto varžybų ir kitų sportinių renginių koordinavimas, dalyvavimas organizuojant, renkant geriausius rajono sportininkus

Suorganizuotos sporto varžybos - 100 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

I-IV

7578,06

Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektų rengimas, teikimas juos tvirtinti ir jų įgyvendinimą organizavimas

Parengti  sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektai – 50 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas  Paukštė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

Virginija Vaitiekienė

I-IV

6028,00

Projekto „Lyderių laikas“ įgyvendinimas

Neformaliose veiklose dalyvavusių asmenų skaičius – 20, suorganizuoti 5 renginiai mokyklose.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistai:

Jolita Lubienė

Jonas  Paukštė

Virginija Vaitiekienė

I-IV

5216,67

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa

Programos tikslas – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę

Programos uždavinys – gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

07.1.1.16 Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose

Mokinių užimtumo organizavimas įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas

Dalyvaujančių vaikų skaičius – 1400 vaikų.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Alvydas Gražys

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

Vyr. specialistė Virginija Vaitiekienė

I-IV

16900,00

 

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę

Programos uždavinys – organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

10.1.1.08 Jaunimo teisių apsauga

Bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis grupėmis

Jaunimo organizacijos, kurioms  teikta pagalba – 12 vnt.

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

I-IV

8592,23

Dalyvavimas organizuojant mokymus, renginius, diskusijas jaunimo organizacijų atstovams

Suorganizuoti mokymai - 13 vnt.

Jaunimo reikalų koordinatorė

Justė Rudokienė

I-IV

6707,77

 

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

 

 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

 

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis savivaldybės tarybos sprendimų projektų tikrinimas

Patikrinti visi teikiami projektai - 330 vnt.

Vyr. specialistė:

Asta Vainiūtė - Misiukevičė

I-IV

17741,95

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų, parengtų remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybė