Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-379 2019-04-12
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, šio projekto partnerio vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo

 

Utenos rajono savivaldybėS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI UTENOS RAJONE“ PAPILDOMO PARTNERIO ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ŠIO PROJEKTO PARTNERIO VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. AĮ-379

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 13 punktu:

1.    Tvirtinu projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Sudarau projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio vertinimo ir atrankos komisiją (toliau – Komisija):

2.1.  Komisijos pirmininkė – Inga Šakalienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja.

2.2.  Komisijos pirmininko pavaduotoja – Donata Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja;

2.3.  Komisijos narė – Rima Lukoševičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus pavaduotoja;

2.4.  Komisijos narė - Dalia Vilkauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

3.    Skiriu Komisijos sekretore Liudmilą Šermukšnienę, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistę.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                              Zita Ringelevičienė

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. AĮ-379

 

 

DĖL PROJEKTO Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ PAPILDOMO PARTNERIO ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keliamus reikalavimus projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ (toliau – Projektas) nustato reikalavimus, partneriui, paraiškų atrankos konkursui teikimą, komisijos sudarymą ir darbo organizavimą, paraiškų vertinimą ir partnerio atranką bei partnerio sąrašo sudarymą.

2.         Partnerių atrankos tikslas – užtikrinti skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą projekto partnerių, kuris teiks kokybiškas asmeninio asistento paslaugas Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), atranką.

3.        Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.  Partnerisnevyriausybinė organizacija, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešasis ir privatusis juridinis asmuo; fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, su kuriuo pareiškėjas pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis). Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus;

3.2.  asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka);

3.3.  kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROJEKTO TIKSLAS IR VEIKLOS

 

4.    Projekto tikslas atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

5.    Tikslinė grupė – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Numatoma, kad Projekto metu paslaugas gaus ne mažiau kaip 56 asmenys.

6.    Savivaldybėje finansuojama veika: asmeninio asistento paslaugų teikimas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIUI

 

7.    Nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, siekiantys būti Projekto partneriu (toliau – įstaiga/organizacija), turi atitikti šiuos reikalavimus: (3.1 p.)

7.1.   Parneris atitinka Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657„ Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus;

7.2.    per pastarųjų trejų metų laikotarpį turi ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį paslaugų teikimo neįgaliesiems srityje;

7.3.   turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir administracinius gebėjimus, reikalingus paslaugai (-oms) teikti;

7.4.   individualios pagalbos neįgaliajam, asmeninio asistento veiklos ir išlaidos, nedubliuoja individualios pagalbos neįgaliajam, asmeninio asistento veiklų ir išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos sąjungos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų;

7.5.   partnerio nuostatuose (įstatuose) turi būti nurodyta organizacijos veiklos tikslai ir uždaviniai susiję su socialinių paslaugų ir (arba) socialinės integracijos paslaugų teikimu;

7.6.   turi pakankamus kvalifikuotus darbuotojus paslaugai teikti ir administruoti;

7.7.   turi pakankamus materialinius išteklius, reikalingus paslaugai (-oms) teikti (tinkamas patalpas, transporto priemonę, reikalingą organizacinę įrangą, t.y. kompiuterį, telefoną ir kt.);

7.8.   turi sąlygas bei galimybes paslaugą (-as) teikti ir dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims);

7.9.   partneris yra įvykdęs pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.10.    partneriui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7.11.   įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo.

8.         Prioritetas ( įvertinant balais) teikiamas partneriams, kurie:

8.1.       turi žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių, reikalingų Aprašo 3.2. papunktyje nurodytai veiklai Utenos rajono savivaldybėje atlikti;

8.2.       projekto biudžetas yra aiškus, detalus, pagrįstas, išlaidos realios, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas.

8.3.       įregistruoti arba turi padalinius Savivaldybėje;

8.4.       projekto veiklai vykdyti įtraukia savanorius; 

8.5.       ES patirtis projektu rengime ir vykdyme.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATRANKOS KONKURSUI TEIKIMAS

 

9.         Projekto partnerio atrankos konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Savivaldybės administracija. Konkursas skelbiamas viešai Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. Skelbime nurodoma:

9.1.       kontaktinis asmuo (pareigos, vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas įstaigoms su konkursu ir projektu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

9.2.       paraiškų priėmimo terminas;

9.3.       Aprašas, Paraiška dėl dalyvavimo Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos konkurse (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška) ir Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos paraiškų vertinimo anketa (Aprašo 2 priedas) (toliau – vertinimo anketa);

9.4.       gali būti nurodoma kita, su projektu ar konkurso organizavimu susijusi, informacija.

10.         Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir kartu su kitais teikiamais dokumentais susegta į aplanką. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta ar nesusegta paraiška nebus vertinama. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė.

11.         Kartu su paraiška įstaiga, organizacija privalo pateikti šiuos dokumentus:

11.1.   įstaigos/organizacijos steigimo dokumento kopiją (pvz., nuostatai, įstatai, steigimo sutartis) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

11.2.   atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, išduotą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmokės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (ši nuostata netaikoma valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamoms institucijoms bei įstaigoms). Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridedami dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki paraiškos pateikimo;

11.3.   įstaigos/organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:

11.3.1.      nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

11.3.2.      nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo.

12.    Įstaiga/ organizacija, siekianti būti Projekto partneriu, gali pateikti kitus, įstaigos nuožiūra svarbius dokumentus ar informaciją, susijusią su konkursu.

13.    Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos/organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga/organizacija privalo turėti.

14.    Įstaiga/organizacija turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių.

15.         Įstaiga, organizacija paraišką teikia Savivaldybės administracijai, Utenio a. 4, Utena, 103 kab., užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos konkursui“.

16.         Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienų nuo oficialaus partnerio atrankos konkurso paskelbimo Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt dienos.

17.    Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

18.    Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

19.    Pareiškėjas iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Projekto partnerio atrankos komisija jį gauna pateiktą raštu iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

20.    Visos teikiamos dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

21.    Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena paraiška.

22.    Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia konkurso skelbime nurodyti kontaktiniai asmenys ir juos pavaduojantys asmenys. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

23.     Konkursui pateiktas paraiškas vertina ir siūlymus dėl Projekto partnerio sąrašo sudarymo teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Projekto Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį, sudarymo bei darbo organizavimo tvarkos aprašą tvirtinta Savivaldybės direktorius. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių. Komisijos sekretorius - ne komisijos narys.

24.     Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja sekretorius, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – sekretorius), kuris pradėdamas darbą, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo (Aprašo 3 priedas).

25.     Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo aprašu.

26.     Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

27.     Pirmasis Komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paskutinės nustatytos paraiškų pateikimo atrankos konkursui dienos.

28.     Pradėdami darbą, Komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 3 priedas).

29.     Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

30.     Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, su tomis aplinkybėmis susijęs (-ę) Komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškas, turi nusišalinti, prieš tai pranešęs (-ę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.

31.     Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininko, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

32.     Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja sekretorius. Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Komisijos narys turi teisę pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIO ATRANKA

 

33.     Paraiškų vertinimas turi būti atliktas per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

34.     Paraiškų vertinimas susideda iš paraiškos administracinės atitikties ir kokybės vertinimo.

35.     Paraiškos administracinės atitikties vertinimą atlieka sekretorius, patikrindamas, ar:

35.1.         paraišką pateikė įstaiga/organizacija, kuri patenka į Aprašo 7 punkte nurodytų subjektų, turinčių teisę būti partneriu, grupę;

35.2.        paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos ir valandos;

35.3.        paraiška pateikta pagal nustatytą formą ir atitinka Aprašo 9 – 11 punktuose nustatytus reikalavimus;

35.4.        paraiška pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos/ organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens vardu;

35.5.        paraiška patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga/organizacija įstaiga privalo turėti;

35.6.        paraiška pateikta kartu su Aprašo 11 punkte nurodytais dokumentais ar tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis (paraiškos priedais).

36.     Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visas paraiškos administracinės atitikties vertinimo kriterijus, Komisija raštu kreipiasi į pareiškėją, prašydama pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką ir nustato patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.

37.     Pareiškėjui nepateikus prašomos informacijos, Komisija priima sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo kriterijų neatitikimo, neatliekant paraiškos kokybės vertinimo. Apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Komisija informuoja pareiškėją raštu, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.

38.     Paraiškos, kurių administracinė atitiktis įvertinta teigiamai, t.y. paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, perduodamos Komisijai jų kokybei įvertinti.

39.     Paraiškos kokybės vertinimas atliekamas užpildant Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos paraiškų vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas). Kiekvienos paraiškos kokybę vertina visi Komisijos nariai, išskyrus sekretorių.

40.     Komisija, vertindama kokybę, taip pat turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką, jei:

40.1.   įstaiga/organizacija paraiškoje arba kartu teikiamose dokumentuose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;

40.2.   įstaiga/organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Komisijos nariams.

41.     Atliekant paraiškų kokybės vertinimą, paraiškos vertinamos balais. Didžiausia galima skirti balų suma – 100 balų. Įstaigos/organizacijos, kurių paraiškos surinko 49 ir mažiau balų, nesiūlomos įtraukti į partnerio sąrašą.

42.     Skaičiuojant paraiškai suteiktą balą, yra skaičiuojamas visų Komisijos narių skirtų balų vidurkis.

43.     Jeigu paraiškos surenka vienodą balų skaičių, Komisija pirmenybę teikia tam atrankos dalyviui, kurio veiklos geografinė aprėptis bei teikiamų paslaugų bei tikslinės grupės mastai yra didesni, todėl jis geriau prisidėtų prie Projekto vykdymo.

 

VII SKYRIUS

PARTNERIO SĄRAŠO SUDARYMAS

 

44.     Partnerio sąrašas sudaromas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymus.

45.     Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl partnerio sąrašo sudarymo priėmimo apie jį yra informuojamas partneris, o sąrašas paskelbiamas Savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.

46.     Su atranką laimėjusiu partneriu Savivaldybės administracija sudaro Jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant Projektą.

47.     Partneriai per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį turės:

47.1.   į Projekto veiklas įtraukti jungtinės veiklos sutartyje nustatytą paslaugų gavėjų skaičių;

47.2.        užtikrinti, kad teikiamos paslaugos atitiktų realius Utenos rajono gyvenančių šeimų (asmenų) poreikius, suteiktų joms žinių ir naudą;

47.3.        užtikrinti, kad paslaugos būtų prieinamos visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims ir pan.), ir prisidėti prie moterų ir vyrų lyčių lygybės, tautybės, kalbos, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos nediskriminavimo principų įgyvendinimo.

48.     Neįtraukti į partnerio sąrašą atrankos dalyviai per 5 darbo dienas informuojami raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

49.     Jei atrankos konkursą laimėjęs partneris, įtrauktas į partnerio sąrašą, pasitraukia projekto metu, į jo vietą partnerio sąraše įtraukiamas kitas daugiausiai balų surinkęs partneris, tokio nesant, atranka skelbiama iš naujo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50.     Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

51.     Teikiančios paraiškas įstaigos yra atsakingos už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

52.     Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

53.     Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

54.     Gavęs finansavimą, partneris įsipareigoja, suderinęs su Savivaldybės administracija, viešinti vykdomą projektą.

__________________________

 


Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio

atrankos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraiškos teikėjo pavadinimas, kodas, adresas, ryšio duomenys)

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

PROJEKTO PARTNERIO ATRANKOS PARAIŠKA

_________________

Data

 

I. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ:

Adresas

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

Elektroninis pašto adresas

 

Banko rekvizitai (sąskaitos numeris, banko pavadinimas, kodas)

 

Steigėjas

 

Registravimo vieta ir laikas

 

Kodas

 

Vadovas

 

Kontaktinis asmuo

 

Kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas

 

II. PARTNERIO VYKDOMOS VEIKLOS, TURIMOS PATIRTIES APRAŠYMAS (pateikite informaciją apie šiuo metu vykdomą veiklą, išsamiai aprašykite turimą patirtį pagalbos asmeniui (šeimai) srityje, dalyvavimą projektų, susijusių su pagalbos asmeniui (šeimai) teikimu, veiklose (išvardinkite projektus, jų vykdymo metus).

III. INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ (pagrįskite motyvaciją teikti paslaugas, Įvardinkite tikslinę grupę, kuriai bus teikiamos paslaugos, jų teikimo trukmė, dažnumas, pateikiamas paslaugas gausiančių asmenų skaičius, teritorinė paslaugų gavėjų aprėptis.

IV MATERIALINĖ BAZĖ

Patalpų aprašymas 

Trumpai aprašomos patalpos, pritaikymas neįgaliesiems (pritaikytos, nepritaikytos), patalpų šildymo būdas, komunikacijos (vandentiekis, kanalizacija), aplinkos saugumas.

V. TURIMI IŠTEKLIAI

Turimi žmogiškieji ištekliai, darbuotojų kvalifikacija

Aprašomi paslaugai teikti žmogiškieji ištekliai (darbuotojų skaičius, etatų skaičius, savanorių skaičius, numatomas darbo krūvis ir kt.), administraciniai gebėjimai, paslaugai teikti turimų darbuotojų kvalifikacija.

Turimi materialiniai ištekliai

Aprašomi paslaugai teikti turimi materialiniai ištekliai, reikalinga organizacinė įranga (kompiuteris, telefonas ir kt.), transporto priemonės (kokios, nuosavybė, panauda ir kt.).

VI. BIUDŽETAS (Projekto biudžetas turi būti aiškus, detalus, pagrįstas, išlaidos realios, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas)

 

 

Prašomos lėšos, Eur.

 

Darbo užmokesčiui

 

Prekėms ir paslaugoms

Nurodomos paslaugoms teikti reikalingų prekių, priemonių ir paslaugų įsigijimo ir kitos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos.

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Įstaigos, organizacijos steigimo dokumentų kopija, ______ lapai (-ų);

2. Kiti dokumentai, _____ lapai.

 

 

 

 

 

___________________________        ______________    _________________________________

(pareigos)                                         (parašas)                             (vardas, pavardė)

          


Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio

atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

____________________________________________________________________________

(organizacijos pavadinimas)

 

PROJEKTO Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo  PARTNERIO ATRANKOS PARAIŠKŲ VERTINIMO ANKETA

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Maksimalus galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Darbo patirtis pagalbos asmeniui (šeimai) srityje

        2 ir daugiau m.

        1-2 m;

        0-1 m;

 

10

 

 

10

5

2

 

 

2.

Dalyvavimas projektų, susijusių su pagalbos asmeniui (šeimai) teikimu, veiklose

        finansuotų ES lėšomis;

        finansuotų valstybės biudžeto lėšomis; 

        finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis

 

 

20

 

 

20

10

 

5

3.

Reikalingų lėšų pagrindimas

( projekto lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutines kainas)

        pagrįstos, realiai suplanuotos, pateiktas detalus apskaičiavimas;

        iš dalies pagrįstos, trūksta detalesnio apskaičiavimo;

        nepagrįstos ir nerealios.

 

10

 

 

 

 

 

10

 

5

 

0

 

4.

Pareiškėjas yra:

        viešasis  ar privatusis juridinis asmuo;

         fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą;

        nevyriausybinė organizacija.

 

 

10

 

10

 

5

 

2

5. 

 

 

 

Pareiškėjas turi savanorių, su kuriais sudarytos savanoriškos veiklos sutartys:

        turi savanorių

         neturi savanorių

10

 

 

10

0

 

6.

Turimi materialiniai ir žmogiškieji ištekliai projekto veiklai vykdyti:

– turi pakankamai išteklių projekto veiklai vykdyti;

– turi iš dalies pakankamai projekto veiklai vykdyti;

–turi nepakankamai išteklių projekto veiklai vykdyti.

10

 

 

10

 

5

 

2

7.

Tiesioginių naudos gavėjų skaičius:

–paslaugas gaus daugiau nei 56 asmuo;

–paslaugas gaus nuo 36 iki 55 asmenų;

– paslaugas gaus nuo 21 iki 35 asmenų;

–paslaugas gaus nuo 0 iki 20 asmenų.

10

 

10

 

5

 

2

 

8.

Atitiktis Aprašo 9 punkte nustatytiems prioritetams:

– atitinka visus prioritetus

– atitinka 3 prioritetus

– atitinka 2 prioritetus

– atitinka 1 prioritetą

– neatitinka nė vieno prioriteto

20

 

 

20

15

10

5

0

 

Bendra balų suma:

100

 

 

 

Projekto privalumai

 

 

 

 

Projekto trūkumai

 

 

 

 

Komisijos nario išvada

 

 

 

 

Projekto įvertinimas

Nuo 100 iki 49 balų – Projektas finansuojamas, mažiau nei 49 balai – Projektas atmestinas.

 

 

 

 

Komisijos narys ____________ _____________________

            (parašas)           (vardas ir pavardė)

 


Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio

atrankos tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo deklaracijos forma)

 

 

________________________SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

__________________________________________________________

(savivaldybės administracijos darbuotojo vardas ir pavardė)

 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. ____________________ d.

 

 

 

 

Aš pareiškiu, kad tvarkydamas (-a) Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“ papildomo partnerio atrankos paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos raštvedybą ir atlikdamas (-a) techninį darbą, susijusį su komisijos posėdžių įforminimu, ir susipažinęs (-usi) su visa iki šio momento prieinama informacija apie projektų paraiškų teikimą, vertinimą ir atranką, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos darbu susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių metu ar jiems pasibaigus. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių įforminimo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti jokių man pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų.

 

 

 

 

_______________________ ___________________________________                                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

Į pradžią